Wskazówki serwisowe Aeg Ra 5522

Wskazówki serwisowe Aeg Ra 5522 to specjalny system, który oferuje szczegółowe wskazówki dotyczące konserwacji i naprawy najnowszego modelu Aeg Ra 5522. System ten zawiera instrukcje dotyczące konserwacji, jak również wyczerpujące wskazówki dotyczące naprawy urządzenia. Za pośrednictwem systemu użytkownik może uzyskać szczegółowe informacje na temat części urządzenia, jak również dokładne wytyczne dotyczące czynności serwisowych. System wskazówek jest przeznaczony dla wykwalifikowanych techników, którzy posiadają wiedzę na temat naprawy i konserwacji tego modelu.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki serwisowe Aeg Ra 5522

Opinie użytkowników i recenzje AEG RA 5522. Linki do recenzji ekspertów i testów AEG RA 5522.

Zamierzasz kupić produkt: Ogrzewanie przenośne AEG RA 5522 i chcesz poznać opinie i opinie innych klientów, którzy kupili AEG RA 5522 przed Tobą?
Czytaj dalej. Lub masz już produkt, który chcesz poprzeć własną recenzję lub recenzję AEG RA 5522

Opis AEG RA 5522

Ocena AEG RA 5522: 5, 0 / 5
Znak: AEG
Kategorie: Ogrzewanie przenośne
Cena AEG RA 5522: 237 zl


AEG RA 5522 recenzja zdjęcia


zdjęcia AEG RA 5522 recenzja

AEG RA 5522 recenzja

Najnowsze AEG RA 5522 recenzja. Dodaj swoją opinię lub ocenę AEG RA 5522 recenzja

Strona: 1

Język polski 29Ogólne wskazówki bezpieczeństwaPrzed uruchomieniem urządzenia proszę bard-zo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Proszęzachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i wmiarę możliwości również kartonem z opakowaniemwewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie,oddaj jej także instrukcję obsługi.• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia.Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytkuw ramach działalności gospodarczej. Proszę niekorzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymaćurządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniegopromieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnymwypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) orazostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzeniawilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotnelub mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę(należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżelichcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, wcelu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiekzakłóceń, proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąćwtyczkę z gniazdka.• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiaćbez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczeniaurządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągaćwtyczkę sieciową z gniazda.• Proszę regularnie kontrolować urządzenie pod kątemuszkodzeń. Proszę nie uruchamiać uszkodzonegourządzenia.• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzeniasamemu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanegospecjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalnyulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymienionyu producenta lub w specjalnym zakładzie napraw-czym albo przez wykwalifikowaną osobę w celuuniknięcia zagrożenia.• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych ws-kazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania“.Dzieci i osoby niepełnosprawne• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiaćswobodnie dostępnych części opakowania (torbyplastikowe, kartony, styropian itp. ).OSTRZEŻENIE!Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.Niebezpieczeństwo uduszenia!• Aby zabezpieczyć dzieci i osoby niepełnosprawneprzed zagrożeniami związanymi z użytkowaniemurządzeń elektrycznych, pamiętaj, aby zawszezapewnić należyty nadzór. To urządzenie nie jestzabawką. Nie pozwól dzieciom bawić się nim.Symbole użyte w tej instrukcji obsługiWażne informacje dotyczące bezpieczeństwaużytkownika są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosujsię do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkod-zenia urządzenia.OSTRZEŻENIE:Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje napotencjalne ryzyka obrażeń.UWAGA:Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lubinnych przedmiotów. WSKAZÓWKA:Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.Specjalne wskazówki dotyczącebezpiecznego użytkowania urządzeniaSymbole na produkcieNa produkcie umieszczone są symbole ostrzegawcze iinformacyjne:Aby uniknąć przegrzania grzejnika, nienależy go okrywać.• W trakcie użytkowania urządzenie nagrzewa się.Aby uniknąć oparzeń proszę starać się nie dotykaćurządzenia. Podczas przenoszenia urządzenia proszęprzytrzymywać je za uchwyt.• Niniejsze urządzenie grzewcze jest wypełnioneodpowiednią ilością specjalnego oleju. Naprawy, po-dczas których należy otworzyć obudowę urządzeniagrzewczego, winny być przeprowadzane wyłącznieprzez producenta lub autoryzowanego dealera.Proszę skontaktować się z nimi również, jeżeli zPaństwa urządzenia zacznie wyciekać olej.• Jeżeli zamierzają Państwo opróżnić urządzenie proszęnajpierw wylać olej i usunąć go w sposób nieszkodli-wy dla środowiska.• Proszę ustawiać urządzenie w odległości przynajmniej90cm od innych przedmiotów ze wszystkich stron• Proszę w żadnym wypadku nie korzystać z urządzeniagrzewczego w pomieszczeniach, w których znajdująsię grożące eksplozją opary (np. benzyna) ewent. wczasie pracy z łatwopalnym klejem lub rozpuszczalni-kiem (np. podczas oklejania lub lakierowania parkietu,PCV itp. ).• Szczególna ostrożność jest wymagana, gdy w pobliżuurządzenia grzewczego znajdują się dzieci ewent. gdypozostawiono je bez nadzoru.• Proszę nie wprowadzać do urządzenia żadnychprzedmiotów.05-RA 5520. indd 2905-RA 5520. indd 29 24. 07. 2008 14:20:32 Uhr24. 2008 14:20:32 Uhr

Strona: 2

Język polski30• Proszę zwracać uwagę na bezpieczny odstęp międzykablem zasilającym a obudową urządzenia grzewczego.• Aby zapobiec przegrzaniu się urządzenia proszę nieblokować wlotu i wylotu powietrza. Proszę nigdy niewieszać przedmiotów przed i nad urządzeniem.• Nie korzystać z urządzenia grzewczego na wolnympowietrzu.• Niniejsze urządzenie grzewcze nie jest przeznaczonedo użytkowania w łazienkach, pralniach lub innychpomieszczeniach o podobnych funkcjach. Proszęnigdy nie ustawiać urządzenia grzewczego w mie-jscach, z których mogłoby spaść do wanny lub innegozbiornika z wodą.• Proszę nie przykrywać urządzenia grzewczego.• Proszę nie ustawiać urządzenia grzewczegobezpośrednio pod gniazdkiem.• Proszę korzystać wyłącznie z urządzenia ustawionegow pozycji pionowej.• Jeżeli grzejnik przewróci się proszę wyciągnąćwtyczkę z kontaktu i zanim ustawicie go Państwo wpozycji pionowej odczekać, aż urządzenie ostygnie.Montaż rolekPrzed przystąpieniem do używania urządzenia zamon-tuj kółka.Przestrzegaj również wskazówek podanych na rysunku.• Obróć grzejnik do góry nogami.WSKAZÓWKA:Podłóż pod urządzenie koc, aby nie uszkodzićobudowy.• Włóż wieszaki w kształcie litery U między pierwszea drugie, oraz między ostanie i przedostatnie żebro(pozycja 1).• Przełóż końce wieszaków przez otwory w nośnikachrolek (pozycja 2).• Przymocuj wieszaki przy użyciu nakrętekskrzydełkowych.Instrukcja użyciaRozpakowywanie• Zdejmij folie zabezpieczające i opakowania transpor-towe z urządzenia.• Odwiń całą długość kabla.Połączenie elektryczne• Proszę upewnić się, że napięcie urządzenia (patrz tabli-czka identyfikacyjna) zgadza się z napięciem w sieci.• Ustaw przełącznik na 0 lub MIN.• Wtyczkę sieciową podłączaj tylko do prawidłowozainstalowanego gniazda z zestykiem ochronnym230 V ~ 50 Hz.Moc przyłączeniowaUrządzenia mogą przyjmować następującą całkowitą moc:RA 5520 = 1500 WRA 5521 = 2000 WRA 5522 = 2200 WW związku z tym wskazane jest podłączenie osobnymprzewodem i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiemdomowym 16 A.UWAGA: PRZECIĄŻENIE• Używane przedłużacze powinny mieć przewody oprzekroju nie mniejszym niż 1, 5 mm2.• Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą mocWyłącznik bezpieczeństwaGrzejnik jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa,który w razie przewrócenia urządzenia odcina dopływprądu. Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega zagrożeniomwynikającym z przegrzania.Ustaw urządzenie prosto, aby zapewnić stabilne usta-wienie i uniknąć nieprawidłowego działania.Po wyprostowaniu urządzenie jest włączane automa-tycznie.Stopnie przełączania / Moc grzewczaUstaw moc grzejną za pomocą przełącznika wielostopni-owego. Włącznik w położeniu:I = mała mocII = średnia mocIII = duża moc0 = urządzenie jest wyłączoneW małych pomieszczeniach należy wybierać małą moc.Jeżeli moc jest niewystarczająca, ustaw moc średniąlub dużą.Ustawienie temperaturyTermostat powoduje regularne włączanie i wyłączaniesię urządzenia, dzięki czemu w pomieszczeniu zostajezachowana stała temperatura.Aby w optymalny sposób ustawić temperaturę, postępujzgodnie z następującą instrukcją:• Ustaw regulator termostatu w położeniu „MAX”.• Po osiągnięciu żądanej temperatury powoli obracajregulator wstecz, aż do wyłączenia grzejnika. Lampkakontrolna w przełączniku gaśnie.• Urządzenie grzewcze automatycznie zachowa wpamięci wybrany poziom temperatury.05-RA 5520. indd 3005-RA 5520. indd 30 24. 2008 14:20:32 Uhr

Strona: 3

Język polski 31Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę zgniazda.Zakończenie pracyAby zakończyć pracę, ustaw przełącznik w pozycji MINlub 0, a następnie wyciągnij wtyczkę z gniazda sieciowe-go. Lampka kontrolna gaśnie.Czyszczenie i przechowywanie kablaPrzed czyszczeniem urządzenia proszę zawszewyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odczekać, ażurządzenie ostygnie.Do czyszczenia obudowy urządzenia grzewczegoproszę nie stosować środków czyszczących, prosz-ków szorujących ewent. politury, ponieważ może tospowodować uszkodzenie powierzchni.• Urządzenie wytrzeć suchą ściereczką, aby usunąćnagromadzony kurz.• Aby pozbyć się ewentualnych plam mogą Państwoużyć lekko wilgotnej ściereczki (nie mokrej).Przechowywanie• Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę zgniazda sieciowego.• Dla oszczędności miejsca proszę nawijać kabelpodłączenia do sieci na nawijarkę kabla.• Jeżeli nie korzystają Państwo z urządzenia przezdłuższy czas, mogą Państwo przechowywać je woryginalnym opakowaniu.Dane techniczneModel:.......................................... RA 5520 / RA 5521 / RA 5522Napięcie zasilające:.................................................. 230 V, 50 HzPobór mocy:................................... 1500 W / 2000 W / 2200 WStopień ochrony:.............................................................................. ΙMasa netto:................................ 9, 00 kg / 11, 30 kg / 12, 90 kgNiniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normybezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymaganiadyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektro-magnetycznej.Zastrzega się prawo do zmian technicznych!WARUNKI GWARANCJIPrzyznajemy 24 miesiące gwarancji na produkt licząc oddaty zakupu.W tym okresie będziemy bezpłatnie usuwać w terminie14 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu z kartągwarancyjną do miejsca zakupu wszystkie uszkodzeniapowstałe w tym urządzeniu na skutek wady materiałówlub wadliwego wykonania, naprawiając oraz wymieniającwadliwe części lub (jeśli uznamy za stosowne)wymieniając całe urządzenie na nowe.Sprzęt do naprawy powinien być dostarczony wkomplecie wraz z dowodem zakupu oraz z ważną kartągwarancyjną do sprzedawcy w miarę możliwości woryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim dlazabezpieczenia przed uszkodzeniem. W razie braku kom-pletnego opakowania fabrycznego, ryzyko uszkodzeniasprzętu podczas transportu do i z miejsca zakupu ponosireklamujący.Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewid-zianych w instrukcji obsługi, do wykonania którychzobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i nawłasny koszt.Gwarancja nie obejmuje:• mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeńsprzętu i wywołanych nimi wad,• uszkodzeń powstałych w wyniku działania siłzewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne,zmiana napięcia zasilania i innych zdarzeń losowych,• nieprawidłowego ustawienia wartości napięciaelektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazdazasilania,• sznurów połączeniowych, sieciowych, żarówek, bate-rii, akumulatorów,• uszkodzeń wyrobu powstałych w wynikuniewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją jegoużytkowania, przechowywania, konserwacji,samowolnego zrywania plomb oraz wszelkichprzeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przezużytkownika lub osoby niepowołane,• roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu,o ile są one zgodne z podanymi przez producenta,• prawidłowego zużycia i uszkodzeń, które mająnieistotny wpływ na wartość lub działanie tegoKarta gwarancyjna bez pieczątki sklepu, daty sprzedaży,nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek,nieczytelna wskutek zniszczenia, bez możliwości ustale-nia miejsca sprzedaży oraz dołączonego dowodu zakupujest nieważna.Korzystanie z usług gwarancyjnych nie jest możliwe poupływie daty ważności gwarancji. Gwarancja na częścilub całe urządzenie, które są wymieniane kończy się,wraz z końcem gwarancji na to urządzenie.05-RA 5520. indd 3105-RA 5520. indd 31 24. 2008 14:20:32 Uhr

Strona: 4

Język polski32Wszystkie inne roszczenia, wliczając w to odszkodowaniasą wykluczone chyba, że prawo przewiduje inaczej. Rosz-czenia wykraczające poza tą umowę nie są uwzględnianeprzez tą gwarancję.Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny niewyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieńkupującego wynikających z niezgodności towaru zumową.Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują naterenie Rzeczpospolitej Polskiej.Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci“Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt elektrycznynie należy do śmieci domowych.Proszę korzystać z punktów zbiorczych, przewidzia-nych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszęoddawać sprzęt elektryczny, którego już nie będąPaństwo używać.Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnychnastępstw niewłaściwego usuwania odpadów, mającychwpływ na środowisko i zdrowie ludzi.Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,do recyklingu i do innych form wykorzystania staregosprzętu elektrycznego i elektronicznego.Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwow swoich urzędach komunalnych lub w administracjigminy.05-RA 5520. indd 3205-RA 5520. indd 32 24. 2008 14:20:32 Uhr

Naprawy gwarancyjne oraz pogwarancyjne wykonywane są przez autoryzowany serwis firmy Techtronic Industries.

Zleć naprawę online przez AEG PRO SERVICE AEG - Zleć naprawę (aeg-powertools. eu)


W razie pytań dotyczących serwisu naprawczego skontaktuj się z nami e-mailem lub telefonicznie.
Kontakt telefoniczny: (22) 599-47-00
Kontakt email:  aftersales. com

Wskazówki serwisowe Aeg Ra 5522

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki serwisowe Aeg Ra 5522

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki serwisowe Aeg Ra 5522