Sprawozdanie z badania Fujitsu D1527

Sprawozdanie z badania Fujitsu D1527 to raport opracowany przez firmę Fujitsu, dotyczący badań nad ich produktem – serwerem Fujitsu D1527. Badanie obejmowało wydajność serwera w warunkach rzeczywistych, w celu zweryfikowania jego możliwości. Raport zawierał szczegółowe informacje na temat wydajności serwera, w tym liczbę zapytań na sekundę, czas odpowiedzi i współczynnik skalowalności. Raport zawierał także wnioski dotyczące optymalizacji wydajności serwera oraz sugestie dotyczące rozwiązań, które pozwoliłyby na jego lepsze wykorzystanie.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Fujitsu D1527

Dzienniki resortowe

Dz. Urz. MZiOS. 1986. 10. 39

Akt utracił moc

Wersja od: 10 września 1987 r.

ZARZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

z dnia 7 lipca 1986 r.

w sprawie obowiązków sprawozdawczych Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Na podstawie art. 4 i art. 17 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) zarządza się, co następuje:

1 Załącznik nr 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r. (Dz. 1987. 9. 60) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 września 1987 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

2 Załącznik nr 25 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 lipca 1987 r.

Wydział Informatyki

Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Data realizacji:

07. 05. 2019

Ćwiczenie nr: 3

Temat: Badanie charakterystyk diod

półprzewodnikowych

Grupa nr:

Zespół:

1. Cel ćwiczenia

Badanie charakterystyki diody krzemowej, Zenera oraz elektroluminescencyjnej(LED) w

kierunku przewodzenia oraz w kierunku zaporowym, na podstawie AB01 gotowego do użycia

modułu laboratoryjnego.

2. Teoria dotycząca zagadnień rozpatrywanych w trakcie ćwiczenia

Dioda

Dioda dwuzaciskowy (dwuelektrodowy) element elektroniczny, który przewodzi prąd

elektryczny w sposób niesymetryczny, to jest bardziej w jednym kierunku niż w przeciwnym. [1]

Dioda półprzewodnikowa

Dioda półprzewodnikowa element elektroniczny należący do rodziny diod, zawierający w

swojej strukturze złącze „p-n” wykonane z materiałów półprzewodnikowych. [2]

Rysunek 1. Dioda półprzewodnikowa

Dioda Zenera

Dioda Zenera (inaczej: stabilistor) odmiana diody półprzewodnikowej, której głównym

parametrem jest napięcie przebicia złącza „p-n”. [3]

Rysunek 2. Dioda Zenera

Akty korporacyjne

Rewid. 2019. 11. 22

Akt nieoceniany

Wersja od: 22 listopada 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2019

KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW

z dnia 22 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego

W celu wsparcia firm audytorskich została opracowana aktualizacja przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego jednostek niebędących jednostkami zainteresowania publicznego, zwana dalej "przykładową umową", która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, mając na względzie wyrażoną w Kodeksie cywilnym zasadę "swobody zawierania umów ", stoi na stanowisku, że zaproponowana przykładowa umowa, z punktu widzenia oczekiwań biegłych rewidentów, firm audytorskich, oraz przy uwzględnieniu treści normatywnej ustawy, jest propozycją do ewentualnego wykorzystania przez firmy audytorskie w zakresie badania ustawowego sprawozdania finansowego. Umowa powinna jednak zostać w odpowiedni sposób dostosowana do warunków zlecenia. W umowie nie może zabraknąć wymogów określonych w Krajowy Standard Badania 210 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Badania 210 - "Uzgadnianie warunków zleceń badania", wprowadzonym Uchwałą Nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów (z późn. zm. ), jakimi są:

1 Odpowiednio ustawy o rachunkowości lub MSR/MSSF

2 W przypadku zmiany którychkolwiek regulacji, wymagana jest ich aktualizacja.

3 Przy skorzystaniu z możliwości wcześniejszego stosowania przywołanych Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, zgodnie z § 3. 1. uchwały Nr 3431/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

4 O ile przepis ustawy o rachunkowości lub innych właściwych ustaw nakłada taki obowiązek na Zleceniodawcę.

5 O ile przepis ustawy o rachunkowości lub innych właściwych ustaw nakłada taki obowiązek na Zleceniodawcę.

6 Jeśli dotyczy.

7 Zapisy dotyczące kwestii wynagrodzenia są przykładowe i powinny być dostosowane do obowiązujących w firmie audytorskiej warunków i zasad.

Sprawozdanie z badania Fujitsu D1527

Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Fujitsu D1527

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Fujitsu D1527