Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Frigidaire Fdb421rfr7

Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Frigidaire Fdb421rfr7 zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego i zgodnego z przepisami użytkowania modelu Fdb421rfr7. Zawiera również informacje na temat instalacji, konserwacji i naprawy urządzenia, a także informacje dotyczące stosowania i bezpiecznego użytkowania urządzenia. Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Frigidaire Fdb421rfr7 jest bardzo przydatny dla właścicieli tego modelu, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia, w tym wszystkie wymagane przepisy i instrukcje obsługi.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Frigidaire Fdb421rfr7

Rejestracja zakładów działających na rynku materiałów i wyrobówprzeznaczonych do kontaktu z żywnością

Zakład działający na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oznacza przedsiębiorstwo publiczne lub prywatne prowadzące jakąkolwiek działalność zarobkową lub niezarobkową związaną z dowolnym etapem produkcji, przetwarzania lub dystrybucji materiałów i wyrobów – art. 2 ust 2 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (…)(Dz. Urz. UE L. 338 z 13. 11. 2004, str. 4-17).

Zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mogą rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu do rejestru zakładów prowadzonego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego zgodnie z art. 63 ust. 1. i ust. 2 pkt. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. 2020r. poz. 2021).

Zgodnie z art. 64 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wszystkie zakłady działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakłady prowadzone przez podmioty zajmujące się recyklingiem składają do właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego wniosek o wpis do rejestru zakładów. Wniosek w formie pisemnej o wpis do rejestru zakładów składa się w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wpis do rejestru zakładów następuje na podstawie wniosku podmiotu działającego na rynku.

Właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub na miejsce prowadzenia przez zakład działalności państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów.

W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany.

W przypadku rezygnacji z prowadzenia działalności na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością podmiot składa wniosek o wykreślenie z rejestru zakładów.

Wszystkie w/w wzory dokumentów są załącznikami do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzenia zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. 2007, Nr 106, poz. 730 ze zm. ). 100 ust. 1 pkt 16. 2020r., poz. 2021) kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w tym materiałami i wyrobami z tworzyw sztucznych pochodzącymi z recyklingu, bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów w trybie i na zasadach określonych w art. 63, podlega karze grzywny.

Rozporządzenie (WE) nr 1935. 2004 - podstawowe obowiązki przedsiębiorcy.

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG

Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich materiałów i wyrobów, w tym aktywnych i inteligentnych, które w stanie gotowym do użytkowania:

 • przeznaczone są do kontaktu z żywnością;
 • lub pozostają w kontakcie z żywnością i są przeznaczone do tego celu;
 • lub można oczekiwać, że wejdą w kontakt z żywnością albo nastąpi migracja ich składników do żywności w przypadku ich zastosowania w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach.

Rozporządzenie dotyczy materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, z metali i ich stopów, ceramicznych, szklanych, gumowych, silikonowych, włókienniczych, z regenerowanej celulozy, drewna, korka, papieru i tektury a także klejów, żywic jonowymiennych, farb drukarskich, lakierów i powłok, wosków oraz ich kombinacji.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do:

 • materiałów i wyrobów, które dostarczane są jako antyki;
 • materiałów pokrywających lub powlekających, takich jak materiały pokrywające sery w postaci skórki, które są częścią środków spożywczych i mogą być spożywane razem z tymi środkami spożywczymi;
 • stacjonarnych instalacji wodociągowych, publicznych lub prywatnych.
 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia (WE) nr 1935/2004

  Art. 3 - wymagania ogólne

  Wszystkie materiały i wyroby do kontaktu z żywnością, w tym także aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby:

 • muszą być produkowane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (GMP),
 • tak aby w normalnych lub możliwych do przewidzenia warunkach użytkowania nie dochodziło do migracji ich składników do żywności w ilościach, które mogłyby:
 • stanowić zagrożenie dla zdrowia człowieka;
 • lub powodować niekorzystne zmiany składu żywności;
 • lub powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych.
 • Ponadto oznakowanie, reklama i sposób prezentowania materiału lub wyrobu nie powinna wprowadzać konsumentów w błąd.

  Art. 15 - znakowanie

  Do materiałów i wyrobów, które w chwili wprowadzenia do obrotu nie weszły jeszcze w kontakt z żywnością dołącza się:

 • informację „do kontaktu z żywnością”
 • lub szczególne wskazania dotyczące używania (np. ekspres do kawy, butelka do wina, łyżka do zupy)
 • lub symbol określony w załączniku II .
 • Oznaczenia nie są wymagane dla wyrobów, które są w sposób oczywisty przeznaczone do kontaktu z żywnością.

  Ponadto w oznakowaniu należy podać:

 • zalecenia (jeśli konieczne) dotyczące właściwego i bezpiecznego użytkowania wyrobu;
 • nazwę i adres producenta, przetwórcy lub dystrybutora odpowiedzialnego za wprowadzenie wyrobu do obrotu i mającego siedzibę we Wspólnocie;
 • oznakowanie wyrobu powinno pozwalać na jego identyfikację;
 • aktywne i inteligentne materiały – informacje na temat prawidłowego ich stosowania oraz dane dotyczące nazwy i ilości substancji uwalnianej do żywności.
 • Oznakowanie wyrobów na etapie sprzedaży detalicznej musi znajdować się:

 • na materiałach i wyrobach albo na ich opakowaniu;
 • lub na etykietach umieszczonych bezpośrednio na wyrobie albo na ich opakowaniu
 • lub na wyraźnie widocznej dla nabywców ulotce umieszczonej w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów i wyrobów
 • Oznakowanie wyrobów na etapie sprzedaży innej niż detaliczna musi znajdować się:

 • w dokumentach towarzyszących;
 • lub na etykietach lub opakowaniach;
 • lub bezpośrednio na materiałach i wyrobach
 • Wszystkie informacje powinny być widoczne, czytelne i nieusuwalne.

  Dodatkowo ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia w art. 55 (t. 2020, Nr poz. 2021 określa, że materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością wprowadzane na rynek polski muszą być znakowane w języku polskim. 16 - deklaracja zgodności (ang. Declaration of conformity)

  Do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością istnieje obowiązek dołączania pisemnej deklaracji potwierdzającej, że są one zgodne z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie. Pisemna deklaracja umożliwia łatwą identyfikację materia­łów, wyrobów lub produktów z pośrednich etapów wytwarzania lub substancji, dla których została wydana.

  Deklaracje odnawia się, jeżeli w składzie lub procesie wytwarzania zachodzą znaczące zmiany pociągające za sobą zmiany poziomu migracji z materiałów lub wyrobów lub, jeżeli udostępnione zostają nowe dane naukowe.

  W celu potwierdzenia zapisów znajdujących się w deklaracji zgodności powinna być udostępniana organom kontroli dokumentacja.

  Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych, dla wyrobów ceramicznych oraz dla aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów zostały określone w odrębnych przepisach. 17 - identyfikowalność wyrobu (traceability)

  Producent ma obowiązek:

 • zapewnić możliwość identyfikacji pochodzenia wyrobu na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji
 • wdrażać systemy i procedury umożliwiające identyfikację przedsiębiorstw, w których nabył i do których dostarczył materiały lub wyroby, a także substancje lub składniki wykorzystywane do ich wytwarzania
 • Wdrożenie przez przedsiębiorcę systemu identyfikowalności ma na celu ułatwienie procesu kontroli i wycofywania wadliwych produktów z rynku oraz przypisania odpowiedzialności za wyrób nie spełniający wymagań.

  Dobra praktyka produkcyjna GMP w świetle rozporządzenia (WE) nr 2023. 2006.

  Rozporządzenie (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

  Zgodnie z art. 3 dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice – GMP) oznacza te aspekty zapewnienia jakości, które gwarantują jednolitą produkcję materiałów i wyrobów oraz ich kontrolę w celu zapewnienia zgodności z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie
  i normami jakości, które są właściwe dla zamierzonego zastosowania tych produktów, zapobiegając narażaniu zdrowia ludzi lub wywoływaniu niedopuszczalnych zmian w składzie żywności, lub pogorszeniu jej cech organoleptycznych

  Obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2008 roku rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006
  z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej - ustanawia zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) w odniesieniu do grup materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, których wykaz zawiera załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1935/2004
  w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kombinacji tych materiałów i wyrobów lub materiałów i wyrobów pochodzących z recyklingu i wykorzystywanych w produkcji tych materiałów i wyrobów.

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2023/2006 ma zastosowanie we wszystkich sektorach i na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji materiałów i wyrobów, z wyjątkiem produkcji substancji wyjściowych.

  Podmioty działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są obowiązane przestrzegać wymagań w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej określonych w rozporządzeniu (WE) nr 2023/2006, w tym celu powinny mieć skuteczne i udokumentowane systemy zapewnienia jakości oraz skuteczny system kontroli jakości.

  Szczegółowe zasady dobrej praktyki produkcyjnej dotyczące procesów z użyciem farb drukarskich

  W odniesieniu do farb drukarskich stosowanych na stronie materiału lub wyrobu niemającej kontaktu z żywnością, dobra praktyka produkcyjna powinna w szczególności uniemożliwić przenoszenie składników farby na stronę mającą kontakt z żywnością przez podłoże lub w wyniku odbicia farby (set-off) w stosie lub roli w stężeniach powodujących zagrożenie dla zdrowia, które są niezgodne z art. 3 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.

  Zadrukowane materiały opakowaniowe i wyroby w postaci gotowej lub półproduktów powinny być przenoszone i przechowywane w taki sposób, aby również zapobiec przenoszeniu składników farby z zadrukowanej powierzchni na stronę mającą kontakt z żywnością przez podłoże lub w wyniku odbicia farby (set-off) w stosie lub roli w stężeniach powodujących zagrożenie dla zdrowia, które są niezgodne z art.

  Zadrukowana powierzchnia nie może mieć bezpośredniego kontaktu z żywnością

  Dokumentacja dotycząca dobrej praktyki produkcyjnej powinna być udostępniana właściwym organom na żądanie

  Aktywne i inteligentne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

  Aktywne i inteligentne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu
  z żywnością

  Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością definiuje aktywne oraz inteligentne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością następująco:

 • aktywne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością oznaczają materiały
  i wyroby, których zadaniem jest przedłużenie okresu przydatności do sprzedaży lub też zachowanie lub poprawa stanu opakowanej żywności. Z uwagi na ich naturę przewidziano
  w nich obecność składników, które mogą stopniowo uwalniać substancje do opakowanej żywności lub jej otoczenia lub też je absorbować;
 • inteligentne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością monitorują stan opakowanej żywności lub jej otoczenia.
 • Aktywne i inteligentne materiały i wyroby mogą być wprowadzone do obrotu tylko wtedy, gdy odpowiednio i skutecznie wypełniają zamierzony cel stosowania, a także spełniają wymagania ustanowione w przepisach prawnych w tym zakresie.

  Ogólne przepisy w sprawie bezpieczeństwa tego typu opakowań przedstawia Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, natomiast szczegółowe wymagania w ww. zakresie przedstawia Rozporządzenie Komisji (WE) nr 450/2009 w sprawie aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

  Aktywne i inteligentne materiały nie mogą powodować zmiany składu ani cech organoleptycznych żywności poprzez uwalnianie lub pochłanianie związków takich jak aldehydy czy aminy w celu ukrycia początkowych oznak psucia się żywności, co mogłoby wprowadzić konsumenta w błąd.

  Istnieje wiele różnych rodzajów aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów. Substancje odpowiedzialne za funkcję aktywną lub inteligentną mogą znajdować się w osobnym pojemniku, na przykład w małej papierowej saszetce, lub też substancje te mogą wchodzić w skład materiału opakowaniowego, na przykład tworzywa sztucznego butelki.

  Aby umożliwić konsumentowi identyfikację niejadalnych części produktu, aktywne i inteligentne materiały i wyroby lub ich elementy, jeżeli wyglądają na jadalne, są odpowiednio oznakowane:

 • poprzez użycie sformułowania „Nie do spożycia"
 • oraz jeżeli jest to techniczne możliwe - przy użyciu symbolu określonego
 • w załączniku I rozporządzenia Komisji (WE) nr 450/200

  Informacje te muszą znajdować się w widocznym miejscu, być czytelne i nieusuwalne. Ze względu na bezpieczeństwo konsumenta informacje te powinny być drukowane czcionką o wysokości znaków, co najmniej 3 mm oraz spełniać wymagania odnośnie do znakowania, określone w art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 (znakowanie).

  AKTYWNE MATERIAŁY I WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ - określa się jako systemy, które:

 • powodują aktywne zmiany w zapakowanej żywności
 • powodują przedłużenie okresu trwałości (przydatności do spożycia)
 • gwarantują lub znacząco polepszają bezpieczeństwo mikrobiologiczne i/lub sensoryczne (stanowią barierę opóźniającą niekorzystny wpływ otoczenia na jakość opakowanego produktu)
 • Na rynku rozpowszechnione są dwa typy opakowań aktywnych. Należą do nich:

  1. pochłaniacze/absorbery – które mają za zadanie usuwać niepożądane składniki ze środowiska wewnątrz opakowania. W zależności od zastosowania może to dotyczyć absorpcji wilgoci, etylenu, tlenu czy CO2 lub niekorzystnych zapachów. Absorbowane czynniki oddziałując na żywność wpływają na cechy sensoryczne i trwałość żywności. Do osiągnięcia poszczególnych efektów stosuje się takie substancje jak zeolit, celulozę, węgiel aktywny, żel krzemionkowy, jony żelaza, kwas askorbinowy, nadmanganian potasu i wodorotlenek wapnia.

  np. pochłaniacze tlenu - mają na celu pochłanianie pozostałości tlenu z wewnątrz opakowania (z otoczenia danego środka spożywczego lub z niego samego). Są one produkowane w postaci saszetek umieszczanych wewnątrz opakowania także w formie nalepek, zamknięć lub polimerów, które są bezpośrednio wprowadzane w strukturę materiału opakowaniowego. Ich głównym celem jest redukcja tlenu do takiej ilości, która zapewnia zapakowanemu produktowi najwyższą jakość. Dzięki redukcji tlenu z opakowania, spowalniają wzrost mikroorganizmów tlenowych, pleśni w przetworach mięsnych, serach, ciastach i owocach morza. Usuwanie tlenu wpływa na zachowanie typowego aromatu w kawie, herbacie, zapobiega zmianom barwy w suszonych warzywach, przyprawach ziołowych, herbacie a także przeciwdziała jełczeniu w orzechach, chipsach, mleku w proszku. Dzięki redukcji tlenu okres przydatności do spożycia przechowywanej w nim żywności zostaje przedłużony. Absorbery tlenu zapobiegają utlenianiu się tłuszczów, rozwojowi bakterii tlenowych i pleśni. Jednocześnie absorbery tlenu nie mogą również wytwarzać substancji toksycznych lub maskować niekorzystnych zapachów, przez co mogłyby wprowadzać konsumenta w błąd.

  np. pochłaniacze wilgoci - najczęściej są to podkładki służące do pochłaniania soków lub wody wydzielanych przez mięso czy ryby. Wytwarzane są najczęściej z laminatu, w którego skład najczęściej wchodzi siatka z tworzywa sztucznego, klej i poduszeczka wypełniona usieciowanym poliakrylanem (w postaci włókien bądź granulatu) lub w połączeniu z naturalną celulozą. pochłaniacze etylenu – mogą występować w saszetkach dodawanych do opakowania lub być składnikiem folii opakowaniowej. Aktywny składnik zawarty w pochłaniaczu powoduje wydłużenie okresu trwałości przechowywanej w nim żywności (opóźnia proces dojrzewania owoców i warzyw). Jako pochłaniacze etylenu stosowane są: aktywowany węgiel drzewny, nadmanganian potasu, saszetki silikonowe, zeolity, ziemia okrzemkowa, mączka ceglana, tlenek glinu i bentonit.

  1. emitery – które wydzielają do środowiska opakowania pożądane substancje, które wywierają pozytywny wpływ na żywność, mogą migrować nad powierzchnię produktu w opakowaniu lub bezpośrednio do żywności. Celem ich działania jest ochrona produktu przed rozwojem mikroorganizmów. Są to najczęściej dodatki do żywności takie jak konserwanty, aromaty przeciwutleniacze czy enzymy. Substancje aktywne mogą być włączane w strukturę materiału opakowaniowego albo dołączone do opakowania w postaci preparatu umieszczonego w saszetkach, aktywnej nalepki lub etykiety.
  2. INTELIGENTNE MATERIAŁY I WYROBY PRZEZNACZONE DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ:

  3. poprzez umieszczenie różnego rodzaju wskaźników na etykiecie bądź bezpośrednio na opakowaniu pozwalają monitorować jakość produktu
  4. dostarczają konsumentowi informacji o warunkach w jakich jest przechowywana żywność, zmianach zachodzących w produkcie od momentu jego zapakowania do czasu jego otwarcia (informacje te musza być wiarygodne i prawdziwe)
  5. nie mają na celu uwalniać aktywnych składników do żywności lub jej otoczenia
  6. mogą być umieszczane na wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie opakowania lub są oddzielone od żywności za pomocą bariery funkcjonalnej, najczęściej w postaci wskaźników (indykatorów)
  7. Bariera funkcjonalna – bariera składająca się z 1 lub więcej warstw materiałów do kontaktu
   z żywnością, która gwarantuje, że końcowy wyrób spełnia wymogi rozporządzenia nr 1935/2004. Bariera funkcjonalna stanowi warstwę, która uniemożliwia przenikanie substancji zza bariery do żywności (maksymalna wartość migracji wynosi 0, 01 mg/kg żywności dla pojedynczej substancji lub grupy związków powiązanych strukturalnie lub toksykologicznie oraz izomerów i substancji przenikających w wyniku odbicia). wskaźnik czasu-temperatury – ma na celu podawanie informacji dotyczących warunków przechowywania żywności – czy został przekroczony próg temperaturowy w czasie jej przechowywania. Wskaźnik podaje również „historie” przechowywania np. na jak długo została przekroczona temperatura progowa. Wskaźnik podaje ww. informacje za pomocą sygnału wizualnego, zmiana barwy wskaźnika mówi, że produkt spożywczy nie jest już świeży i nie nadaje się do spożycia.

   Wskaźniki czasu – temperatury stosowane są:

  8. na opakowaniach zbiorczych w transporcie produktów spożywczych wymagających temperatur mrożenia jak i chłodzenia
  9. na opakowaniach jednostkowych mrożonych produktów spożywczych takich jak mięso, ryby
   i owoce morza, warzywa i owoce, nabiał, desery.
  10. Źródło:

   Dr inż. Małgorzata Nowacka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie www. pl

   Deklaracja zgodności dla materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych

   Deklaracja zgodności dla materiałów lub wyrobów do kontaktu z żywnością z tworzyw sztucznych

   Pisemna deklaracja zgodności w odniesieniu do materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, produktów z pośrednich etapów ich wy­twarzania oraz substancji przeznaczonych do wytwarzania tych materiałów i wyrobów wymagana jest na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu handlowego, z wyłączeniem sprzedaży detalicznej i powinna zawierać informacje zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (UE) nr 10/2011:

  11. nazwę oraz adres podmiotu działającego na rynku, który wystawia deklarację zgodności
  12. nazwę i adres podmiotu działającego na rynku, który wytwarza lub przywozi materiały lub wyroby z tworzyw sztucz­nych albo produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów
  13. dane identyfikujące materiały, wyroby, produkty pochodzące z pośrednich etapów ich wytwarzania lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów
  14. datę wystawienia deklaracji
  15. potwierdzenie, że materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych, produkty pochodzące
   z pośrednich etapów ich wy­twarzania lub substancje spełniają odpowiednie wymogi określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 10/2011 i w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004
  16. odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji lub produktów ich rozpadu, dla których w załącz­niku I i II rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 określone zostały ograniczenia lub wymagania (substancje dla których określono limit migracji specyficznej (SML) lub maksymalnej zawartości (QM) lub potwierdzenie, że substancje spełniają wymagania w zakresie składu lub kryteriów czystości lub właściwości fizykochemicznych) aby umożliwić podmiotom dzia­łającym na rynku na dalszych etapach obrotu zapewnienie zgodności z tymi ograniczeniami
  17. odpowiednie informacje dotyczące substancji podlegających ograniczeniom w żywności (tzw. dual use additives) uzyskane z danych doświad­czalnych lub w drodze teoretycznych obliczeń dotyczących poziomu ich migracji specyficznej oraz – w odpowiednich przypadkach – kryteria czystości zgodnie z dyrektywami 2008/60/WE, 95/45/WE i 2008/84/WE w celu umożliwie­nia użytkownikowi tych materiałów i wyrobów zgodności z odpowiednimi przepisami UE lub
   – w razie ich braku – przepisami krajowymi mającymi zastosowanie do żywności
  18. wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu, takie jak:
  19. rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób
  20. czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością
  21. stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości, stosowany do stwierdzenia zgodności materiału lub wyrobu
   1. w przypadku zastosowania w wielowarstwowym materiale lub wyrobie bariery funkcjonalnej potwierdzenie, że materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami art. 13 ust. 2, 3 i 4 lub art. 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011.
   2. Deklaracja zgodności dotyczy nie tylko gotowych materiałów i wyrobów, ale również surowców stosowanych do produkcji tych materiałów i wyrobów, takie jak produkty z pośrednich etapów ich wytwarzania (np. półprodukty) oraz substancji wyjściowych. Wyjątek stanowią produkty z pośrednich etapów wytwarzania takie jak farby graficzne, powłoki czy kleje, które nie są objęte rozporządzeniem (UE) nr 10/2011 i nie istnieje dla nich obowiązek wystawiania deklaracji zgodności.

    Deklaracja zgodności i dokumentacja - aktywne i inteligentne materiały i wyroby do kontaktu z żywnością.

    Deklaracja zgodności i dokumentacja - aktywne i inteligentne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością

    Do aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów, na etapach obrotu innych niż punkt sprzedaży końcowemu klientowi, niezależnie od tego, czy wchodzą one w kontakt z żywnością, czy nie, albo do składników przeznaczonych do wytwarzania tych materiałów i wyrobów, lub do substancji przeznaczonych do wytwarzania tych składników - dołączana jest pisemna deklaracja zgodnie, z art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004.

    Deklaracja wystawiana jest przez podmiot działający na rynku i zawiera następujące informacje określone w załączniku II rozporządzenia (WE) nr 450/2009:

   3. nazwę oraz adres podmiotu działającego na rynku, który wystawia deklarację zgodności;
   4. nazwę i adres podmiotu działającego na rynku, który wytwarza lub przywozi aktywne
    i inteligentne materiały i wyroby albo składniki przeznaczone do wytwarzania tych materiałów
    i wyrobów, lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych składników;
   5. dane identyfikujące aktywne i inteligentne materiały i wyroby albo składniki przeznaczone do wytwarzania tych materiałów i wyrobów, lub substancje przeznaczone do wytwarzania tych składników;
   6. datę deklaracji;
   7. potwierdzenie, że aktywny lub inteligentny materiał lub wyrób spełnia odpowiednie wymogi ustanowione w niniejszym rozporządzeniu, rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 oraz
    w odpowiednich szczególnych wspólnotowych środkach prawnych;
   8. odpowiednie informacje odnoszące się do substancji stanowiących składniki, dla których to substancji obowiązują ograniczenia na mocy przepisów wspólnotowych lub krajowych mających zastosowanie do żywności oraz na mocy niniejszego rozporządzenia; w razie potrzeby szczegółowe kryteria czystości zgodnie z odpowiednimi przepisami wspólnotowymi mającymi zastosowanie do żywności oraz nazwę i ilość substancji uwalnianych przez aktywny składnik, aby umożliwić podmiotom działającym na dalszych etapach obrotu zapewnienie zgodności z tymi ograniczeniami;
   9. odpowiednie informacje dotyczące odpowiedniości i skuteczności aktywnego lub inteligentnego materiału lub wyrobu;
   10. specyfikacje dotyczące stosowania danego składnika, takie jak:
   11. grupa lub grupy materiałów i wyrobów, do których można dodać lub w których skład można włączyć ten składnik;
   12. warunki stosowania niezbędne do osiągnięcia zamierzonego efektu;
   13. specyfikacje dotyczące stosowania materiału lub wyrobu, takie jak:
   14. rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób;
   15. czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością;
   16. stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości, wykorzystywany do stwierdzenia zgodności materiału lub wyrobu;
   17. potwierdzenie, że aktywny lub inteligentny materiał lub wyrób spełnia wymogi art. 10 rozporządzenia (WE) nr 450/2009, jeżeli stosowana jest bariera funkcjonalna.
   18. Deklaracja zgodności powinna zawierać odpowiednie dane wskazujące na spełnienie wymagań przepisów, zwłaszcza w odniesieniu do substancji limitowanych w danym materiale.

    W celu wykazania zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami producent powinien dysponować odpowiednią dokumentacją oraz badaniami przedkładanymi właściwym organom na żądanie. Dokumentacja uzupełniająca zawiera informacje dotyczące odpowiedniości i skuteczności aktywnego lub inteligentnego materiału lub wyrobu, warunki i wyniki badań, a także obliczenia lub inne analizy oraz dowody świadczące o bezpieczeństwie lub wnioskowanie wskazujące na zgodność z wymogami. Pisemna deklaracja umożliwia łatwą identyfikację aktywnych i inteligentnych materiałów i wyrobów lub składnika albo substancji, dla których została wydana, i jest odnawiana w sytuacji, gdy istotne zmiany w procesie wytwarzania pociągają za sobą zmiany poziomu migracji lub, gdy pojawiają się nowe dane naukowe.

    Deklaracja zgodności dla wyrobów ceramicznych do kontaktu z żywnością.

    Deklaracja zgodności dla wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

    Wyroby ceramiczne - wyroby wytwarzane z mieszaniny materiałów nieorganicznych, zawierających głównie glinkę lub krzemiany, mogące zawierać niewielkie domieszki substancji organicznych, wypalane; mogą być one pokryte szkliwem, emalią lub dekorowane;

    Na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu, włączając etap sprzedaży detalicznej, do wyrobów ceramicznych, które nie mają jeszcze kontaktu ze środkami spożywczymi, załącza się pisemną deklarację zgodną z art. 16 roz­porządzenia 1935/2004 stwierdzającą, że są one zgodne z przepisami o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością mającymi wobec nich zastosowanie.

    Pisemna deklaracja, zawiera następujące informacje:

   19. nazwę i adres firmy produkującej finalny wyrób ceramiczny oraz nazwę i adres importera wprowadzającego wyrób na terytorium Wspólnoty Europejskiej
   20. dane identyfikujące wyrób ceramiczny
   21. datę wydania deklaracji
   22. potwierdzenie, że wyrób ceramiczny spełnia odpowiednie wymagania dyrektywy Komisji 2005/31/WE z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 84/500/EWG w odniesieniu do deklaracji zgodności i kryteriów skuteczności metody analizy w przypadku wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi i dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi.
   23. Dokumentacja potwierdzająca zgodność wyrobu:

   24. wyniki badań laboratoryjnych wskazujące, że wyroby spełniają wymagania przepisów
    w zakresie dopuszczalnych limitów migracji ołowiu i kadmu, z uwzględnieniem warunków badania i adresu laboratorium wykonującego badania
   25. powinna umożliwić łatwe zidentyfikowanie wyrobów, dla których została wydana
   26. powinna być uaktualniana w przypadku zmian w procesie produkcyjnym, które mogą spowodować zmiany migracji ołowiu i kadmu lub wtedy, gdy dostępne są nowe dane naukowe.
   27. Producent lub importer wprowadzający na terytorium Wspólnoty Europejskiej wyroby ceramiczne udostępnia na żądanie organów urzędowej kontroli dokumentację wykazującą, że wyroby ceramiczne spełniają wymagania w zakresie maksymalnych dopuszczalnych ilości ołowiu i kadmu, określone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. 2008, Nr 17 poz. 113).

    Deklaracja zgodności dla lakierowanych lub powleczonych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością (bisfenol A)

    Deklaracja zgodności dla materiałów i wyrobów lakierowanych lub powleczonych do kontaktu z żywnością

    Stosowanie BPA (bisfenolu A) - substancji o nazwie 2, 2-bis(4-hydroksyfenylo)propan
    (CAS 0000080-05-7)
    jako monomeru do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych jest dopuszczone rozporządzeniem Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Poza jego wykorzystywaniem w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, BPA jest szeroko stosowany w żywicach epoksydowych do lakierów i powłok, szczególnie do zastosowań we wnętrzu puszek na żywność.

    BPA może migrować do żywności z materiału lub wyrobu, z którymi ma ona styczność, w wyniku czego konsumenci tej żywności są narażeni na BPA.

    Migracja bisfenolu A do żywności lub na żywność z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach nie może przekraczać limitu migracji specyficznej wynoszącego 0, 05 mg/kg żywności. Na zasadzie odstępstwa od powyższego limitu, nie jest dozwolona żadna migracja z lakierów lub powłok stosowanych na materiałach i wyrobach przeznaczonych specjalnie do kontaktu z preparatami do początkowego żywienia niemowląt, preparatami do dalszego żywienia niemowląt, produktami zbożowymi przetworzonymi, żywnością dla dzieci, żywnością specjalnego przeznaczenia medycznego opracowaną w celu zaspokojenia potrzeb żywieniowych niemowląt i małych dzieci lub napojami na bazie mleka i podobnymi produktami przeznaczonymi specjalnie dla małych dzieci, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 609/2013.

    Ponadto BPA nie można stosować do produkcji:

    - butelek z poliwęglanu do karmienia niemowląt (dziecko poniżej dwunastego miesiąca życia)

    - kubków lub butelek z poliwęglanu, które ze względu na ich właściwości zapobiegające rozlewaniu się płynu są przeznaczone dla niemowląt i małych dzieci (oznacza dziecko w wieku od jednego roku do trzech lat)

    Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 do materiałów i wyrobów objętych szczególnymi środkami należy dołączyć pisemną deklarację zgodności z przepisami mającymi do nich zastosowanie. W przypadku produkcji lakierowanego lub powleczonego materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością odpowiedzialny podmiot działający na rynku powinien udokumentować ich zgodność z obowiązującymi przepisami w deklaracji zgodności, którą udostępnia swoim klientom. Deklaracja zgodności powinna zawierać informacje określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2018/213 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stosowania bisfenolu A w lakierach i powłokach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do stosowania tej substancji w materiałach z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

    Pisemna deklaracja zgodności zawiera następujące informacje:

   28. nazwę oraz adres podmiotu działającego na rynku, który wystawia deklarację zgodności
   29. nazwę i adres podmiotu działającego na rynku, który wytwarza lub przywozi powleczony materiał lub wyrób
   30. dane identyfikujące lakierowany lub powleczony materiał lub wyrób
   31. datę deklaracji
   32. potwierdzenie, że lakier lub powłoka zastosowane do materiału lub wyrobu są zgodne
    z ograniczeniami określonymi w art. 2 niniejszego rozporządzenia oraz z wymaganiami określonymi w art. 3, 15 i 17 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004;
   33. specyfikacje dotyczące wykorzystania powleczonego materiału lub wyrobu, takie jak:
   34. a) rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób

    b) czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością

    c) najwyższy stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości, dla którego sprawdzono zgodność zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia (UE) nr 10/2011, lub równoważne informacje

    Materiały i narzędzia dla klientów korzystających z Google Workspace

    Zgodność z ustawą HIPAA

    Dowiedz się więcej o zgodności Google Workspace z ustawą HIPAA i zaakceptuj umowę z partnerem biznesowym (BAA) firmy Google:

    • Informacje o zgodności z ustawą HIPAA (w języku angielskim)
    • Zgodność Google Workspace i Cloud Identity z ustawą HIPAA
    • 10 wskazówek dotyczących usprawnienia pracy w organizacjach opieki zdrowotnej z wykorzystaniem Google Workspace
    • Zgodność z przepisami w opiece zdrowotnej i naukach przyrodniczych (w języku angielskim)

    Podejmij działanie

   35. Zaakceptuj umowę z partnerem biznesowym (BAA) firmy Google 
   36. Ochrona danych i prywatności

    Dowiedz się, jak Google Workspace dba o bezpieczeństwo danych Twojej organizacji. Zyskaj wgląd w informacje, kiedy i jak uzyskiwany jest dostęp do tych danych, oraz kontroluj sposób ich przetwarzania.

   37. Jak Google dba o bezpieczeństwo i prywatność Twojej organizacji
   38. Centrum ochrony prywatności Google Cloud (w języku angielskim) 
   39. Raporty przejrzystości danych dotyczące wniosków urzędowych o ujawnienie informacji o użytkownikach
   40. RODO i Google Cloud (w języku angielskim) 
   41. Najczęstsze pytania o ochronę prywatności 
   42. Sprawdzone metody ochrony prywatności stosowane podczas pracy z zespołem pomocy Google Cloud
   43. Wdróż ochronę danych swojej organizacji w Google Workspace 
   44. Zaakceptuj Aneks dotyczący przetwarzania danych w chmurze
   45. Potwierdź, jeśli jesteś spoza Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki, a korzystanie przez Ciebie z usługi jest objęte europejskimi przepisami o ochronie danych
   46. Podaj dane odpowiedniego europejskiego organu nadzorczego, inspektora ochrony danych i przedstawiciela
   47. Lokalizacja danych i ich przenoszenie

    Dowiedz się więcej o centrach danych Google i sprawdź, gdzie są przechowywane dane Twojej organizacji:

   48. Informacje o centrach danych Google (w języku angielskim)
   49. Zobowiązanie Google Cloud do przestrzegania zasad Unii Europejskiej dotyczących międzynarodowego przesyłania danych oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w języku angielskim)
   50. Podejście Google Cloud do nowych standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej (w języku angielskim)

   51. Regiony danych: wybierz lokalizację geograficzną swoich danych
   52. Raporty zgodności z przepisami i certyfikaty

    Dowiedz się, jak Google Workspace spełnia standardy w zakresie certyfikacji i zgodności z przepisami. Pobierz raporty takie jak SOC 1 i 2, ISO, PCI-DSS oraz wiele innych.

   53. Oferta Google Cloud w zakresie zgodności z przepisami (w języku angielskim)
   54. Najczęstsze pytania na temat zgodności z przepisami
   55. Pobierz raporty dotyczące zgodności (menedżer raportów zgodności z przepisami) (w języku angielskim) 

   56. Powiązane artykuły

   57. Kwestie prawne i umowy dotyczące zgodności z przepisami
   58. Czy to było pomocne?

    Jak możemy ją poprawić?

    Który wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego obejmuje podręczniki dostosowane do wymogu wieloletniego użytkowania?

    Decydując się na wybór podręczników na rok szkolny 2015/2016 do klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nauczyciele powinni korzystać z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego,

    dostosowanych do wieloletniego użytku

    (wykaz ten znajduje się na stronie internetowej MEN pod adresem: http://www. pl/podreczniki/).

    Jak rozliczać wydatki na zakup materiałów ćwiczeniowych? Jakie elementy są materiałami edukacyjnymi, a jakie ćwiczeniowymi?

    Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. definiuje w następujący sposób materiały edukacyjnei materiały ćwiczeniowe:

    Materiał edukacyjny – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

    Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

    Katalog materiałów edukacyjnych może być szeroki, począwszy od zasobów edukacyjnych udostępnianych w sieci na platformach edukacyjnych, poprzez książki zawierające treści edukacyjne, które mogą zastąpić lub uzupełniać realizację programu nauczania.

    Biorąc pod uwagę zasady udzielania i wydatkowania dotacji celowej należy jednak mieć na uwadze, że materiały te – analogicznie jak podręczniki – muszą służyć uczniom danej klasy (być wypożyczane, a w przypadku zasobów dostępnych w sieci – udostępniane) przez co najmniej 3 kolejne lata szkole.

    Definicja materiału ćwiczeniowego, w odróżnieniu od materiału edukacyjnego, uwzględnia przede wszystkim jednorazowość materiału ćwiczeniowego, rozumianą jako brak możliwości korzystania z takiego materiału – zeszytu ćwiczeń przez kolejny rocznik uczniów.

    Czy darmowe podręczniki będą także skierowane na ogólnych zasadach do słuchaczy gimnazjum dla dorosłych.

    Nie. Słuchacze gimnazjum dla dorosłych nie są objęci prawem do bezpłatnego podręcznika.

    Ustawa o systemie oświaty (art. 22ac) gwarantuje prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania, uczniom szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży. Przepisu tego nie stosuje się do szkół dla dorosłych

    Czy darmowe podręczniki będą także skierowane na ogólnych zasadach do uczniów gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

    Tak. Zapewnienie bezpłatnych podręczników/materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dotyczy uczniów gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624, z późn. zm. ) dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.

    Czy szkoła niepubliczna musi zapewnić uczniom bezpłatne podręczniki? Tzn. czy organ prowadzący musi zakupić podręczniki i nie może pobierać od rodziców opłat za podręczniki oraz nakazywać ich zakupu?

    Nie. Niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne gimnazjum nie mają obowiązku zapewnić uczniom bezpłatnie podręczników. W myśl art. 85b ustawy o systemie oświaty na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnychz zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja

    otrzymują, na wniosek, dotację celową

    z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia szkół odpowiedniego typui rodzaju.

    Szkoły niepubliczne, które otrzymają dotację celową na zakup podręczników/materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, mają obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zakupionych z tej dotacji.

    Czy szkoła niepubliczna jest zobowiązana korzystać z bezpłatnych podręczników do nauczania w klasach I-III w szkole podstawowej?

    Nie. Niepubliczne szkoły podstawowe nie mają obowiązku korzystać z bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas I-III, zapewnianego przez Ministra Edukacji Narodowej.

    W myśl art. 85b ustawy o systemie oświaty minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, na wniosek dyrektora niepublicznej szkoły podstawowej lub niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, zapewnia wyposażenie tych szkół w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III, o których mowa w art. 22ad ust. 1. Zatem, tylko w przypadku złożenia wniosku w sprawie dostarczenia tego podręcznika, szkoły niepubliczne mają obowiązek zapewnić uczniom bezpłatny dostęp do podręczników zapewnionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Informacja o terminie i sposobie złożenia wniosku zamieszczana jest na stronie internetowej MEN.

    W związku z reformą, dopłatami do podręczników chciałbym się dowiedzieć jak to ma wyglądać w praktyce. Planowana jest dotacja do podręczników. Czy cały zestaw otrzyma uczeń w takim wypadku? Bardzo proszę o szczegółowe informację.

    Uczeń będzie miał zapewniony dostęp do podręczników/materiałów edukacyjnych ustalonych w szkolnym zestawie. O tym, jakie podręczniki lub inne materiały edukacyjne znajdą się w szkolnym zestawie decyduje dyrektor szkoły,

    na podstawie propozycji zespołów nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów

    . Dyrektor szkoły ustala taki zestaw po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

    Jestem nauczycielem przyrody w szkole podstawowej. Aktualnie jesteśmy na etapie wyboru podręcznika do klasy 4. Ja chciałabym nadal współpracować z wydawnictwem X. Wydawnictwo to podało ceny podręczników i ćwiczeń dla każdego przedmiotu. Jednak dużo nauczycieli z naszej szkoły chce podjąć współpracę z wydawnictwem Y, a wydawnictwo to oznajmiło, że nie ma możliwości wyboru ich podręczników na poszczególne przedmioty tylko albo szkoła wybiera ich pakiet dla wszystkich przedmiotów (i mieścimy się w cenie 140 zł) albow ogóle.

    Dyrektor szkoły ma prawo żądać podania cen poszczególnych podręczników i autonomicznie kompletować zaproponowane przez nauczycieli podręczniki w oczekiwaną przez szkołę całość, zgodnie z ustalonym szkolnym zestawem podręczników.

    W świetle art. 22d ustawy o systemie oświaty zakazane jest oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. Takie działania wydawnictwa stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. ).

    Czy dyrektor szkoły może - przy braku porozumienia w zespole nauczycieli - wybrać podręczniki do zajęć edukacyjnych tylko jednego wydawnictwa (pakiet)?

    Dyrektor szkoły ma prawo decydowania o wyborze podręcznika w sytuacji braku porozumienia w zespole nauczycieli co do wyboru jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego. Niezgodna z przepisami prawa będzie sytuacja, w której dyrektor szkoły narzuca nauczycielom swoje propozycje w tym zakresie, mimo iż zespół nauczycieli przedstawił inną propozycję. Nauczyciele jednak, dokonując wyborów, nie mogą ignorować faktu istnienia górnego limitu środków finansowych określonego w ustawie, które szkoła może przeznaczyć na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.

    Jestem nauczycielem szkoły podstawowej i miałam okazję uczestniczyćw spotkaniu wydawnictwa X w sprawie podręczników. Wydawnictwo to przygotowało pakiet swoich podręczników do wszystkich przedmiotówi chce je traktować jako nierozerwalną całość, co uniemożliwia nauczycielom swobodny wybór podręcznika z innego wydawnictwa. Taka praktyka jest niezgodna z przepisami. W świetle art. 22d ustawy o systemie oświaty zakazane jest oferowanie sprzedaży podręcznika

    wyłącznie z innym podręcznikiem

    lub dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia. ).

    W naszej szkole wszystkie klasy "A" mają rozszerzony profil z języka angielskiego. Wiąże się to z tym, że klasy te pracują na innych podręcznikach w porównaniu do klas "B", "C" i "D". Klasy "A" często korzystają z dodatkowych podręczników, które umożliwiają poszerzenie wiedzy i umiejętności. Czy w związku z nadchodzącymi zmianami w korzystaniu z podręczników (szczególnie w przyszłych klasach 1, 2 i 4) jest możliwe to, aby klasy "A" z rozszerzonym językiem angielskim nadal mogły pracować na innych podręcznikach? Czy możliwe będzie dobieranie/zakup dodatkowych podręczników w celu rozszerzenia materiału nauczania w tych właśnie klasach?

    Art. 22ab ustawy o systemie oświaty przewiduje wyjątki od zasady „jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego” do danych zajęć edukacyjnych. Jednym z nich jest możliwość ustalenia w szkolnym zestawie więcej niż jednego (tytułu) podręcznika właśnie do języka obcego nowożytnego.

    Dla uczniów oddziału „A” można zatem wybrać i kupić inny podręcznik niż dla pozostałych oddziałów tej klasy. Jeżeli chodzi o zakup dodatkowych materiałów edukacyjnych do nauczania języka obcego (oprócz podręcznika), to jest to możliwie w ramach posiadanej przez szkolę kwoty dotacji.

    Wydawnictwo X wysyła na adres szkoły podręczniki demonstracyjne. W związku z różnymi interpretacjami zapisu art. 22 d ustawy o systemie oświaty proszę o informację czy przekazanie szkole podręczników ”demonstracyjnych” przez wydawnictwo nie jest naruszeniem ww. zapisu ustawy.

    Nie ma formalnych przeszkód, aby wydawnictwa przesyłały szkołom okazowe egzemplarze podręczników.

    Na przyszły rok szkolny 2015/16 zakupuję z dotacji podręczniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej, w tym podręcznik do języka obcego, w przypadku mojej szkoły będzie to język niemiecki. W następnym roku szkolnym 2016/17 nie zakupuję podręczników dla czwartej klasy, bo mam je zakupione. Co zrobić w sytuacji, w której czwarta klasa (rok 2016/17) będzie miała obowiązkowy język angielski a nie niemiecki?

    Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Uczniowie, którzy w klasie IV uczą sięj. niemieckiego, powinni mieć możliwość kontynuacji tego języka do zakończenia szkoły podstawowej. Należy mieć na względzie, że od 2015 r. sprawdzian obejmuje również część drugą, z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się(jako przedmiotu obowiązkowego) w szkole podstawowej. Sytuacja zmiany języka obcego w trakcie etapu kształcenia jest niedopuszczalna.

    Obecnie moja klasa I uczy się j. niemieckiego, w drugiej klasie i następnych będą kontynuować naukę tego języka. Jednak na prośbę rodziców chciałabym wprowadzić od klasy I naukę języka angielskiego, a język niemiecki sukcesywnie wygasałby. Czy istnieje taka możliwość, aby otrzymać dotację na podręczniki i materiały do nauki j. angielskiego pomimo iż zakupione podręczniki do j. niemieckiego nie będą służyły trzem rocznikom?

    Nie. Zmiana języka obcego nauczanego w szkole podstawowej może nastąpić z uwzględnieniem dwóch warunków:

    - nie powinna być wprowadzona w trakcie trwania cyklu kształcenia (czyli w klasie II lub III, albo w klasie V i i VI),

    - powinna być skorelowana z harmonogramem udzielania dotacji celowej na zakup podręczników do danej klasy.

    Czy w momencie skorzystania z dotacji na zakup podręczników, zarówno do klas IV-VI szkoły podstawowej, jak i I-III gimnazjum, można dotację przeznaczyć na zakup części potrzebnych podręczników, a resztę sfinansować z środków własnych organu prowadzącego? W naszym przypadku jest to stowarzyszenie.

    Dotacja celowa pobrana przez szkołę może być wykorzystana wyłącznie zgodniez zasadami przewidzianymi w art. 22ae ustawy o systemie oświaty.

    Stosownie do postanowień art. 22ai ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić:

    1) w zestawie, podręczniki lub materiały edukacyjne, których koszt zakupu dla ucznia przekracza kwoty dotacji celowej;

    2) materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza kwoty dotacji celowej.

    W takim przypadku różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zakupu materiałów ćwiczeniowych a wysokością kwot dotacji celowej, pokrywa organ prowadzący szkołę podstawową lub gimnazjum.

    Co się dzieje w sytuacji, kiedy szkole uda się zaopatrzyć ucznióww podręczniki na kwotę niższą niż kwota dotacji?

    Maksymalne kwoty dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zostały określone w art. 22 ae ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z ust. 11 tego artykułu dotacja celowa może być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych (np. pokrycie kosztów zakupu papieru, tonera). Dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi do budżetu państwa.

    Sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. z 2014, poz. 902, z póżn. ).

    Czy kwota 50 zł, która jest przeznaczona na materiały ćwiczeniowe dla ucznia klas I-III szkoły podstawowej może być przez dyrektora szkoły ograniczona do kwoty 25 zł a pozostała część przeznaczona na renowację ksero?

    Dotacja celowa na zakup materiałów ćwiczeniowych w wysokości 50 zł na ucznia (do wykorzystania na zakupy 49, 50 zł na ucznia – 1% wykorzystanej dotacji otrzymuje jst na pokrycie kosztów obsługi zadania) stanowi nieprzekraczalny limit. Dyrektor szkoły może, w przypadku zakupu materiałów ćwiczeniowych za niższą kwotę, pozostałą część dotacji przeznaczyć na pokrycie kosztu drukowania i powielania materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. ) lub na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych materiałów.

    Pamiętać jednak należy, że dyrektor szkoły ustala materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach na podstawie propozycji nauczycieli uczących w tych oddziałach.

    Czy można w ramach całej otrzymanej dotacji zakupić niektóre podręczniki (mat, pol, ang, his, itp. ) dla każdego ucznia – np. 75 szt., a niektóre z przeznaczeniem do korzystania tylko na lekcji (inf, plast, muz itp. ) – wspólne dla wszystkich klas – np. 25 sztuk?

    Takie rozwiązanie jest dopuszczalne. Ustalenie szkolnego zestawu podręczników i ich zakup powinien być dokonywany z uwzględnieniem zasady celowości. Jeżeli szkoła ma możliwość zapewnić uczniom organizację nauczania danych zajęć w taki sposób, aby uczniowie każdej klasy mieli zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników/materiałów edukacyjnych, pomimo niezakupienia ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów, to takie rozwiązanie jest możliwe.

    Załącznik nr 8 nie przewiduje sytuacji, że gmina lub powiat nie wykorzysta 1% na obsługę zadania i musi go oddać do Wojewody. Na Zał. nr 8 nie ma możliwości wykazania tego i są problemy z rozliczeniem dotacji. Czy można na rok 2015 coś zmienić w kolejnym Załączniku nr 9?

    W roku 2015 nie przewiduje się zmian w tym zakresie w załącznikach dotyczących rozliczenia wykorzystania dotacji. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, wydane na podstawie art. 22ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. ) reguluje rozliczenie wykorzystania dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (a więc środków bez 1% wykorzystanej dotacji stanowiącej koszty obsługi przez jst).

    Czy można kupić i jak rozliczyć podręczniki do klasy I gimnazjum jeżeli w szkolnym planie nauczania przedmiot ten rozpoczyna się w klasie II? Boimy się, że przy zakupie w klasie II zabraknie pieniędzy. Jak się to ma do dyscypliny finansowej bo przecież podręczniki do tego przedmiotu będą przez rok leżały w bibliotece nie używane.

    Środki z dotacji celowej przekazane szkołom w roku 2015 na rok szkolny 2015/2016 mogą być przeznaczone tylko na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla klasy I gimnazjum. Jeśli dany przedmiot rozpoczyna się w klasie II gimnazjum, to środki na ten cel zostaną przekazane szkole w roku 2016, na rok szkolny 2016/2017.

    Dyrektorzy szkół, przygotowując szkolne plany nauczania dla klasy I gimnazjum na rok szkolny 2015/2016, powinny mieć na względzie planowaną organizację nauczania w tej klasie w kolejnych latach, co pozwoli na zaplanowanie poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania środków dotacji celowej, przysługujących na uczniów tej klasy w każdym roku nauki w gimnazjum.

    Wybraliśmy ćwiczenia do 7 przedmiotów, niestety z ofert cenowych wydawnictw, okazuje się że nie ma możliwości kupna do każdego przedmiotu. Czy można z kwoty na podręczniki przeznaczyć pieniądze na zakup ćwiczeń?

    Ustawa o systemie oświaty przewiduje dwie rozłączne kwoty dotacji dla ucznia: na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych (25 zł). Nie jest możliwa zmiana przeznaczenia tych kwot, tzn. dotacji na zakup podręczników nie można przeznaczyć na zakup jednorocznych materiałów ćwiczeniowych, tak samo jak nie można zwiększyć puli środków na podręczniki rezygnując z zakupu zeszytów ćwiczeń.

    Proszę mi podać kwoty dotacji celowej na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

    Zmiana ustawy o systemie oświaty z dnia 20 lutego 2015 r. wprowadziła dodatkowy mechanizm umożliwiający udzielenie zwiększonych kwot dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o ile uczniowie ci będą korzystać z tych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22aga ustawy o systemie oświaty, Minister Edukacji Narodowej, w drodze rozporządzenia, określił wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

    Podręczniki i materiały edukacyjne o nauki języka obcego nowożytnego

    Klasa I SP 24, 75 zł x wskaźnik

    Klasa II SP 24, 75 zł x wskaźnik

    Podręczniki i materiały

    Klasa IV SP 138, 61 zł x wskaźnik

    Klasa I Gimnazjum 247, 52 zł x wskaźnik

    Materiały ćwiczeniowe

    Klasa I SP -49, 50 zł x wskaźnik

    Klasa II SP 49, 50 zł x wskaźnik

    Klasa IV SP 24, 75 zł x wskaźnik

    Klasa I Gim. 24, 75 zł x wskaźnik

    Jakie będą obowiązywać procedury zakupu podręczników w szkołach przysanatoryjnych i przyszpitalnych w roku szkolnym 2015/2016?

    Dla uczniów szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych również przysługuje dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2015/2016.

    Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest:

    • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – przekazanie organowi prowadzącemu informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej, określonej w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. W przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego od 31 marca 2015 r. obowiązywać będzie dodatkowo Załącznik nr 2a do rozporządzenia, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,
    • w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, oraz szkół niepublicznych – złożenie wniosku o udzielenie tej dotacji wraz z informacjami niezbędnymi dla ustalenia wysokości dotacji określonymi w Załączniku nr 2 i nr 2a.

    Liczba uczniów klas I, II, IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów w podmiotach leczniczych wykazywana w ww. informacjach dla jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku dotacji na rok 2015, nie powinna przekraczać średniej miesięcznej liczby uczniów odpowiednio klas I, II i IV szkół podstawowych i klas I gimnazjów w podmiotach leczniczych ustalonej według następującej zasady: suma średnich stanów miesięcznych od września 2014 r. do czerwca 2015 r. podzielona przez 10.

    W przypadku szkół, które nie mogą wskazać liczby uczniów wg. ww. metodologii (np. w przypadku szkół nowoutworzonych) należy podać planowaną średnią miesięczną liczbę uczniów.

    Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wnioski o dotacje na rok 2015 (w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz szkół niepublicznych) szkoły mogą przekazywać do jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 września 2015 r.

    Z czego planowany jest zakup ĆWICZEŃ do języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej. Z dotacji na język obcy 25 zł (chociaż ma być na podręcznik lub materiał edukacyjny) czy z dotacji 50 zł na materiał ćwiczeniowy?

    Zakup materiałów ćwiczeniowych do języka obcego może nastąpić w ramach kwoty 50 zł (-1%) przeznaczonej na materiały ćwiczeniowe. Kwota 25 zł (-1%) może być przeznaczona na zakup podręcznika lub innego materiału edukacyjnego do nauki języka obcego.

    Kto kupuje materiały dodatkowe dla dziecka z klasy pierwszej, które zmienia szkołę i w nowej obowiązują inne materiały do elementarza?

    W takiej sytuacji zarówno podręcznik jak i materiały ćwiczeniowe dziecko powinno otrzymać ze szkoły, do której przechodzi. Jeżeli szkoła nie posiada wolnego egzemplarza podręcznika to zwraca się do kuratora oświaty, który dysponuje rezerwą podręczników, o przekazanie dodatkowego egzemplarza.

    Zakupu materiałów ćwiczeniowych i podręcznika do nauki j. obcego nowożytnego szkoła powinna dokonać dla tego dziecka z własnych środków, które zostaną jej zrefundowane w kolejnym roku. Takie rozwiązanie przewiduje art. 22ae ust. 10 ustawy o systemie oświaty, w myśl którego jeżeli w wyniku zwiększenia się liczby uczniów w danej klasie w ciągu roku szkolnego środki z przekazanej dotacji celowej nie pokryją kosztu zakupu kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla tych uczniów, koszt zakupu brakujących kompletów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych jest refundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny.

    Kiedy można rozpocząć proces aplikowania o dotację?

    Tryb i terminy udzielania dotacji celowej na podręczniki zostały tak zaplanowane, aby zapewnić środki na zakup podręczników dla szkół na możliwie najwcześniejszym etapie i jednocześnie w taki sposób, aby uwzględnić zmiany w liczbie uczniów, w tym zmiany związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół.

    System udzielania dotacji został skonstruowany na tyle elastycznie, na ile to możliwe w przypadku finansowania zadania zleconego. Każda szkoła ma wpływ na moment otrzymania dotacji. Informację lub wniosek, niezbędne do udzielenia dotacji, dyrektorzy szkół mogą składać do organów prowadzących już od połowy marca każdego roku. Jednostka samorządu terytorialnego może dysponować środkami na zakup podręczników już w maju danego roku (przekazanie dotacji odbywa się najpóźniej do 15 października).

    Liczba uczniów klasy II i IV szkoły podstawowej jest znana odpowiednio wcześnie i tu prosimy o możliwie najszybsze aplikowanie o dotację celową. W przypadku klas I gimnazjów, dyrektor szkoły może złożyć wniosek o dotację opierając się na przewidywanej liczbie uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie I gimnazjum, wynikającej z arkusza organizacji pracy szkoły.

    Dyrektor szkoły, który złoży wcześniej informacje niezbędne do uzyskania dotacji, ma możliwość ich korekty, jeżeli faktyczna liczba uczniów będzie niższa lub wyższa od przewidywanej na etapie wnioskowania o środki. Jeśli dyrektor szkoły zakupi wcześniej podręczniki opierając się na rzetelnych informacjach, a ostatecznie do klasy tej przybyło mniej uczniów, nie będzie konieczności zwrotu przekazanej na ten cel dotacji. Jednak nawet jeśli dyrektor szkoły przekaże informację do organu jednostki samorządu terytorialnego w lipcu (czyli znając dostatecznie dobrze wynik postępowania rekrutacyjnego), to jednostka samorządu otrzyma środki finansowe w sierpniu, o ile nie będzie zwlekać z wnioskiem do wojewody.

    Trzeba tylko pamiętać o tym, że do dnia 25 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły ma obowiązek aktualizacji informacji lub wniosku, uwzględniając wyniki postępowania rekrutacyjnego. Natomiast do dnia 15 września dyrektor szkoły ma możliwość aktualizacji liczby uczniów.

    W przypadku uczniów, którzy przybędą do szkoły po 15 września i szkoła nie będzie już mieć możliwości aktualizacji danych, organ prowadzący powinien sfinansować zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowychz własnych środków dla nowego ucznia, a wydatek ten zostanie mu zrefundowany ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny. Warto nadmienić, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty kwota dotacji wynikającaz liczby uczniów zostaje powiększona o kwotę właściwą na zakup dodatkowego kompletu podręczników na każdy oddział klasowy, właśnie po to, aby szybko móc reagować na przypadki zwiększenia się liczby uczniów.

    Jakie zasady powinna stosować szkoła udzielając zamówienia dotyczącego zakupu podręczników i innych materiałów edukacyjnych?

    To będzie uzależnione od wartości zamówienia; kwestię tę regulują:

   59. 4 pkt 8c ustawy - Prawo zamówień publicznych;
   60. 22az, 22aza, 22azb i 22azc ustawy o systemie oświaty.
    1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

    W takim przypadku, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych jest wyłączony spod rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. z 2013 r. poz. 907, z późn. ), co znacząco ułatwi dyrektorom szkół realizację zadania zapewnia uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników i materiałów. Należy jednak pamiętać, że zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych powinien się odbywać z zachowaniem zasad dokonywania wydatków publicznych przez jednostki sektora finansów publicznych określonych w art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 885, z późn. ).

    1. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro – w tym przypadku ustawa o systemie oświaty przewiduje stosowanie uproszczonego trybu zakupu przez dyrektora szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, który przewiduje:
    2. obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o udzielanym zamówieniu na stronie internetowej szkoły lub organu prowadzącego;
    3. obowiązek udzielenia zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie;
    4. obowiązek niezwłocznego podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego, informacji o udzieleniu zamówienia z podaniem nazwy (firmy) albo imienia i nazwiska podmiotu, z którym szkoła zawarła umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia [art. 22az-22azc ustawy o systemie oświaty].
    5. Jak obliczyć kwotę dotacji dla ucznia słabowidzącego w przypadku zakupu części podręczników i materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w druku powiększonym, a części w druku standardowym (np. nie cały komplet podręczników wybranych przez nauczycieli jest zaadaptowany)?

     Maksymalne kwoty dotacji dla szkoły na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów słabowidzących (w druku niepowiększonym i w druku powiększonym) zostały określone w ustawie o systemie oświaty w art. 5 i 5a.

     W przypadku kiedy uczeń słabowidzący będzie korzystał z różnych podręczników należy wypełnić tylko załącznik nr 2a, zaznaczyć opcję „słabowidzących, o których mowa w art. 5a pkt 2 ustawy” i w ramach maksymalnej kwoty dla tego rodzaju niepełnosprawności zakupić cały komplet. Zasadne wydaje się, aby podręczniki w druku standardowym nie przekroczyły iloczynu kwot na ucznia oraz odpowiedniego wskaźnika określonego dla podręczników i materiałów edukacyjnych nie wydrukowanych w druku powiększonym.

     Wszystkie podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wybierane są przez nauczycieli pod kątem dostosowania ich do wzrokowych i psychofizycznych potrzeb uczniów słabowidzących (np. kwestie kolorystyki, układu materiału, jakości druku, większej ilości materiału ćwiczeniowego) nawet jeśli nie są powiększane (nie wszyscy uczniowie słabowidzący potrzebują powiększenia). Czy w związku z powyższym szkoła może wnioskować o kwotę dotacji zwiększoną o wskaźniki podane w § 7 Rozporządzenia MEN z dnia 20. 03. 2015 w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty celowej na wyposażenie szkół w podręczniki (.. ) dla uczniów niepełnosprawnych dla wszystkich uczniów słabo widzących, z wyjątkiem tych, którzy potrzebują druku powiększonego?

     Istnieje taka możliwość, wtedy dyrektor szkoły wypełniając załącznik 2a wybiera odpowiedni rodzaj niepełnosprawności zaznaczając w tym przypadku opcję „słabowidzących, z zastrzeżeniem art. 5a pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ), zwanej dalej „ustawą”. Kwoty dotacji na ucznia dla danej klasy należy przemnożyć przez odpowiednie wartości wskaźników podane w § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. 441).

     Jeśli w roku szkolnym 2015/2016 nie zostanie wykorzystana dotacja na zakup podręczników np. dla kl. IV (nauczyciele decydują się na pracę z materiałami własnymi - klasa ze sprzężonymi niepełnosprawnościami), czy będzie można na rok szk. 2016/2017 bez problemów uzyskać dotację na zakup podręczników dla kolejnej klasy IV, w której przewiduje się pracę z podręcznikami?

     Zgodnie z zapisami art. 8 ustawy o systemie oświaty jeżeli istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, w przypadku gdy liczba uczniów w danej klasie nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego kompletu ze środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej klasy lub udzielonej w poprzednim roku, jeżeli ostatnią dotację celową na wszystkich uczniów tej klasy udzielono dwa lata temu – dotacja celowa jest udzielana do wysokości kosztu zakupu brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, rocznie nieprzekraczającej odpowiednich kwot.

     Pamiętać dodatkowo jednak należy, że zgodnie z art. 22ak ust. 6 ustawy: w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi:

     1) podręcznikami zapewnionymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 1, lub zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 3, lub

     2) materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej, o której mowa w art. 3

     – dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, dyrektor szkoły przekazuje te podręczniki lub materiały edukacyjne dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki lub materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

     Dlatego też podręczniki lub materiały dostosowane powinny być w pierwszej kolejności, o ile to możliwe, pozyskiwane z innych szkół.

     Czy szkoła może w ramach dotacji zlecić usługę druku książek, materiałów edukacyjnych w powiększonym druku? Większość wydawnictw nie ma w ofercie, sprzedaży książek zaadaptowanych dla uczniów słabo widzących.

     Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, przekazana organom prowadzącym szkoły, będzie mogła być wykorzystana także na pokrycie kosztu drukowania i powielania podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

     Dotacja będzie mogła być wykorzystana również na zakup urządzeń umożliwiających druk i powielanie tych podręczników i materiałów.

     Szkoła zakupuje dla uczniów danej klasy na rok szkolny 2015/2016 podręczniki (standard lub/i powiększonym drukiem). W kolejnym roku szkolnym uczniowie następnej klasy mają inne potrzeby wzrokowe np. potrzebne są podręczniki powiększonym drukiem/standardowe lub w brajlu dla większej liczby uczniów. Czy jest przewidziana dodatkowa dotacja na dokonanie zakupu uzupełniającego?

     Zgodnie z zapisami art. 8 ustawy o systemie oświaty jeżeli istnieje konieczność zapewnienia odpowiedniego kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w tym kompletu dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, w przypadku gdy liczba uczniów w danej klasie nie jest większa niż w poprzednim roku szkolnym, a istnieje konieczność zakupu kompletu podręczników lub materiałów edukacyjnych, w szczególności dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia niepełnosprawnego, z powodu niedokonania zakupu takiego kompletu ze środków ostatniej dotacji celowej udzielonej na wszystkich uczniów tej klasy lub udzielonej w poprzednim roku, jeżeli ostatnią dotację celową na wszystkich uczniów tej klasy udzielono dwa lata temu – dotacja celowa jest udzielana do wysokości kosztu zakupu brakujących kompletów podręczników lub materiałów edukacyjnych, rocznie nieprzekraczającej odpowiednich kwot.

     Chciałabym zapytać o sposób prawidłowego uzupełnienia Załącznika nr 5 i 5a. Będąc powiatem prowadzimy jedynie szkoły specjalne (SP Specjalną 1 szt., G Specjalne 2 szt. ) - czy uzupełniamy tabelę w rozdziale 80102 i 80111 uwzględniając jakieś dodatkowe podręczników dla wychowanków? A co z rozdziałem 80150? Co powinno być tu ujęte?

     Jeśli wnioskują Państwo do Wojewody o środki z dotacji celowej wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wymienionych w art. 5a ustawy), o ile uczniowie ci będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów należy złożyć wniosek na załączniku nr 5a, w pozostałych przypadkach na załączniku nr 5.

     Rozdział 80150 dotyczy szkół ogólnodostępnych oraz integracyjnych, nie dotyczy natomiast szkół specjalnych (w tym przypadku zastosowanie mają odpowiednio rozdziały 80102 i 80111).

     Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty ze środków dotacji celowej szkoła może zakupić dla każdego oddziału danej klasy tylko jeden dodatkowy komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych.

     Mam pytanie dotyczące dotacji celowej na podręczniki dla uczniów klas 1 Gimnazjum - podręczniki do języków obcych. Zakładając, że w roku 2015/2016 będzie 100 uczniów w klasie pierwszej, poziom podstawowy: 40, zaawansowany: 60. Taką też liczbę podręczników na dany poziom zaawansowania zamówię. Jeśli w kolejnym roku te proporcje będą inne, np. 70 poziom podstawowy, 30 zaawansowany. Czy otrzymam dotację na brakujące podręczniki z języków obcych na dany poziom zaawansowania dla uczniów klas pierwszych na rok 2016/2017?

     Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotuje rozwiązania, które w roku szkolnym 2016/2017 umożliwią dyrektorom szkół wnioskowanie o środki z dotacji celowej na brakujące podręczniki z języków obcych na dany poziom zaawansowania dla uczniów klas pierwszych na rok 2016/2017.

     Bardzo proszę o informację w jaki sposób obliczyć w tabelce środki niezbędne na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć... dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego obowiązek szkolny w szkole podstawowej ogólnodostępnej. Jest 1 uczeń w klasie II. Czy w poz. 2 prognozowana liczba uczniów odpowiednich klas w roku szkolnym 2015/2016 - przy 2 oddziałach w szkole powinnam wpisać liczbę 2?

     Jeżeli uczeń ten będzie korzystał z podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych wypełniając Załącznik 2a, w poz. 2 można wpisać wartość "2", w przypadku kiedy szkoła zdecyduje się zakupić dodatkowy zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych dla tego oddziału dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów z daną niepełnosprawnością. Jednak jeśli dla tego oddziału klasy II, dodatkowy zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych został wykazany w załączniku nr 2, wtedy należy wpisać wartość "1". Na każdy oddział danej klasy przypada tylko jeden dodatkowy komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych, zakupiony ze środków dotacji celowej.

  Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Frigidaire Fdb421rfr7

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Frigidaire Fdb421rfr7

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Frigidaire Fdb421rfr7