Podręcznik procedur Fujitsu Mau3073nc Np

Podręcznik procedur Fujitsu MAU3073NC zapewnia użytkownikom instrukcje, jak bezpiecznie i skutecznie używać Fujitsu MAU3073NC. Instrukcje te obejmują informacje na temat instalacji, ustawień, konserwacji i naprawy tego urządzenia. Podręcznik oferuje również informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i zapobiegania uszkodzeniom. Użytkownicy mogą również znaleźć instrukcje dotyczące diagnozowania i naprawy usterek sprzętu. Podręcznik procedur Fujitsu MAU3073NC jest niezbędny dla użytkowników, aby móc prawidłowo używać i utrzymywać ten sprzęt.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur Fujitsu Mau3073nc Np

Projekty nowego rozporządzenia były już dostępne przed publikacją rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów w 2013 r. IZ i IC rozpoczęły analizę wymogów regulacyjnych i porównały je z procedurami już obowiązującymi w poprzednim okresie programowania 2007-2013. Po opublikowaniu CPR zakończono analizę opartą na oficjalnym CPR i opracowano podręcznik „Niebieska Księga” w ścisłej współpracy z Instytucją Audytową (IA). IZ i IC musiały upewnić się, że prawidłowo zrozumiały koncepcję i metodologię oceny ryzyka nadużyć finansowych (FRA) opracowaną przez Komisję Europejską (KE) oraz że tematy, które miały być ujęte w „Niebieskiej Księdze”, obejmowały wszystkie tematy zaproponowane przez KE.

W podręczniku zebrano wszystkie procedury związane z zarządzaniem EFRR w Hiszpanii w oparciu o doświadczenie IZ i IC w zakresie zarządzania, kontroli i certyfikacji europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Skonsultowano się z ekspertami w sprawie konkretnych nowych tematów, na przykład związanych z ryzykiem oszustw i zarządzaniem ryzykiem.

„Niebieska Księga” została sfinalizowana w kwietniu 2016 r. i skutkowała wyznaczeniem IZ i IC. Do ich obowiązków należą również dalsze dostosowania dotyczące zmian prawnych lub proceduralnych na poziomie UE lub krajowym. Łącznie podręcznik liczy około 250 stron.

W celu zapewnienia harmonijnego stosowania procedur przez wszystkie IP, zapewnienia jakości systemów kontroli i zarządzania wszystkich IP oraz nadzorowania powierzonych im zadań, IZ przyjęła dwuetapowe podejście, które obejmuje:

  • Po pierwsze, zwrócenie się do każdej IP o przygotowanie własnej „Niebieskiej Księgi” opisującej procedury systemu kontroli i zarządzania właściwe dla jej kontekstu.
  • Po drugie, zobowiązanie wszystkich IP do dostosowania metodologii i środków łagodzących proponowanych przez KE do ich konkretnej sytuacji oraz do udokumentowania wprowadzonych środków zwalczania nadużyć finansowych.

IZ dostarczyła IP kopię swojej „Niebieskiej Księgi”, jej wzór, wzór KE FRA oraz wytyczne. Wdrożyła plan pomocy i komunikacji dla IP, w tym szkolenia i warsztaty, w celu zapewnienia IP miejsca, w którym mogą dzielić się swoimi uwagami i wątpliwościami oraz zadawać pytania związane z powierzonymi im zadaniami. Udostępniono IP 25 sesji szkoleniowych, aby pokazać im strukturę i metodologię stosowaną przez IZ przy tworzeniu „Niebieskiej Księgi” oraz sposób, w jaki może ona stać się podstawą ich pracy.

W ramach szkoleń IZ pokazała IP prezentacje, przedstawiając przegląd ram prawnych na okres programowania 2014-2020, w szczególności podstawy prawne projektu systemu zarządzania i kontroli oraz prowadzenia FRA. Te sesje szkoleniowe były bardzo praktyczne, ponieważ miały również na celu bardziej szczegółowe wyjaśnienie struktury szablonu FRA i kroków, jakie należy wykonać, aby go wypełnić, korzystając ze zrzutów ekranu narzędzia. Przedstawiono również szczegółowe wyjaśnienie metodologii oceny wpływu i prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń przed i po wprowadzeniu środków kontrolnych. Ponadto omówiono listę środków łagodzących przygotowaną przez KE oraz zbadano praktyczne ćwiczenia mające na celu dostosowanie tych środków do konkretnego kontekstu IP.

Po tych sesjach szkoleniowych przeprowadzono eksperymentalne próby z 6 IP w okresie 3 miesięcy. Pomysł polegał na upewnieniu się, że kampania pomocy i komunikacji zakończyła się sukcesem, a IP miały wystarczającą wiedzę i pewność siebie, aby rozpocząć pracę zarówno nad poszczególnymi „Niebieskimi Księgami”, jak i FRA. Próba była procesem iteracyjnym, podczas którego IZ, IC i Instytucja Audytowa (IA) regularnie przeglądały prace IP oraz przedstawiały komentarze i sugestie dotyczące ulepszeń. Ostatnia część eksperymentalnego procesu obejmowała sześć IP wdrażających procedury opisane w ich „Niebieskich Księgach”, a także opracowane przez nich zindywidualizowane środki zwalczania nadużyć finansowych.

Gdy IZ uznało sześć prób eksperymentalnych za zadowalające, zastosowano to samo podejście ze wszystkimi pozostałymi IP pod nadzorem działu kontroli IZ.

Dziesięciu doświadczonych pracowników IZ odpowiadało za nadzór nad pracą IP i zapewnienie jej zgodności z przygotowaną przez IZ „Niebieską Księgą”. W proces zaangażowany był również doświadczony członek personelu IA i hiszpańskiej AFCOS, głównie przeglądając i weryfikując zgodność procedur proponowanych przez IP oraz proponowanych dostosowanych środków zwalczania nadużyć finansowych. IA i AFCOS nadal udzielały porad i sugestii.

„Niebieskie Księgi” IP i ich realizacja zostały ocenione przez niezależnych ekspertów. Warunkiem powołania IP był pozytywny wynik oceny. Audyty są przeprowadzane co najmniej raz na dwa lata, a w przypadku istotnych ustaleń IP nie może kontynuować działalności, dopóki nie zostaną one naprawione.

„Niebieskie Księgi” poszczególnych IP uzupełniają księgi wydane przez IZ i IC. Razem zapewniają przegląd na poziomie PO wszystkich procedur systemu zarządzania i kontroli dla PO EFRR. Podsumowują również ramy prawne dotyczące IZ i IP. Odnosi się to do obowiązku wprowadzenia środków zwalczania nadużyć finansowych opartych na wspólnych narzędziach oraz wdrożenia środków łagodzących określonych w wytycznych KE – oba dostosowane do kontekstu hiszpańskiego.

Podręcznik procedur Fujitsu Mau3073nc Np

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur Fujitsu Mau3073nc Np

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur Fujitsu Mau3073nc Np