Podręcznik dla pracowników Emerson Cf712worb03

Emerson CF712WORB03 jest profesjonalnym podręcznikiem dla pracowników, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i procedur pracy. Podręcznik wyjaśnia wszystkie aspekty pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracowników, procedury bezpieczeństwa, prawa regulujące pracę oraz ważne informacje dotyczące wykonywania obowiązków. Podręcznik zawiera również informacje o procedurach zwolnienia, wypłatach i innych ważnych zasadach zatrudnienia. Podręcznik jest łatwy w użyciu i zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego wykonywania obowiązków.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników Emerson Cf712worb03

Ta strona u�ywa plik�w cookie zgodnie z opisan� polityk� wykorzystywania plik�w cookie. Korzystanie z naszych serwis�w bez zmiany ustawie� przegl�darki oznacza, �e wyra�aj� Pa�stwo zgod� na wykorzystywanie plik�w cookie. 

Pliki zwi�zane z analityk�, wydajno�ci� i personalizacj� strony www

Te pliki cookie pozwalaj� nam rozpozna� i uwzgl�dni� liczb� odwiedzaj�cych nasz� witryn� internetow� oraz analizowa� spos�b jej przegl�dania i korzystania. Umo�liwiaj� tak�e wykonywanie profili przegl�dania. Nie zbieraj� danych osobowych. Nale�� do nich Google Analytics, us�uga analizy sieci �wiadczona przez Google, Inc. Wi�cej informacji na temat sposobu gromadzenia i przetwarzania przez Google mo�na znale�� na stronie https://policies. google. com/privacy? hl=pl

GoogleAnalyticsObject

Tak Nie

Ten kod pozwala nam korzysta� z narz�dzia analitycznego Google Analytics, by lepiej analizowa� ruch na naszej witrynie i dostosowywa� j� do potrzeb odwiedzaj�cych. 

GoogleSearchConsole

Tak Nie

To narz�dzie pomaga nam monitorowa� pozycj� witryny w wynikach wyszukiwania czy eliminowa� zwi�zane z ni� problemy, np. z korzystaniem z witryny na urz�dzeniach mobilnych.

GoogleTagManager

Tak Nie

Google Tag Manager u�atwia nam zarz�dzenie witryn�, aktualizowanie kod�w oraz porz�dkowanie i zarz�dzanie tagami, kt�re odpowiadaj� za prawid�owe przedstawianie statystyk w narz�dziu Google Analytics.

Pliki obs�uguj�ce Webchat

Webchat

Tak Nie

Te pliki cookies przekazujemy firmie Nowa Era wy��cznie w celu obs�ugi webchatu. Nie s� przechowywane w celach marketingowych.

Pliki cookies niezb�dne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezb�dne do funkcjonowania strony

Tak Nie

Te pliki cookie s� niezb�dne dla funkcjonowania strony internetowej i nie mog� by� wy��czone w naszych systemach. S� one zazwyczaj ustawiane tylko w odpowiedzi na dzia�ania podejmowane przez u�ytkownika, kt�re sprowadzaj� si� do zapytania o us�ugi, takie jak ustawienie preferencji prywatno�ci, logowanie lub wype�nianie formularzy. Mo�na ustawi� przegl�dark� tak, aby blokowa�a lub ostrzega�a o tych plikach cookie, ale witryna mo�e wtedy nie dzia�a� poprawnie. Te pliki cookie nie przechowuj� �adnych danych osobowych.

Pliki cookies zwi�zane z marketingiem

Te pliki cookie wykorzystywane s� w celu dopasowania tre�ci i form wy�wietlanych reklam dostosowanych do Twoich potrzeb i upodoba�.

app2. emlgrid. com

Tak Nie

Za pomoc� tego narz�dziaobs�ugujemy newsletter VULCAN aby� zawsze mia� aktualne informacje orazpowiadomienia web push by powiadamia� Ci� o wa�nych informacjach.


app2. salesmanago. pl

Tak Nie

Za pomoc� tego narz�dzia obs�ugujemy newsletter VULCAN aby� zawsze mia� aktualne informacje oraz powiadomienia web push by powiadamia� Ci� o wa�nych informacjach.

Facebook Pixel

Tak Nie

Za pomoc� tego narz�dzia Facebook zbiera informacje na temat tego jak korzystasz z naszej strony. Dzi�ki temu mo�emy w przysz�o�ci kierowa� do Ciebie spersonalizowan� reklam� w ramach narz�dzi reklamowych Facebooka. Facebook mo�e te� wy�wietla� nasze reklamy innym u�ytkownikom tego portalu, kt�rzy maj� wed�ug portalu podobne do Ciebie zainteresowania i/lub profil. My jako w�a�ciciel serwisu nie gromadzimy danych pozwalaj�cych nam Ci� zidentyfikowa�. 

Google Ads

Tak Nie

Google zbiera informacje na temat tego, jak korzystasz z naszej strony. Dzi�ki temu mo�emy w przysz�o�ci kierowa� do Ciebie spersonalizowan� reklam� w ramach narz�dzi reklamowych Google. My jako w�a�ciciel serwisu nie gromadzimy danych pozwalaj�cych nam Ci� zidentyfikowa�.

FlipHTML5 to niezawodna platforma do digitalizacji podręcznika pracownika i innej dokumentacji wprowadzającej, ponieważ coraz więcej talentów pracuje teraz zdalnie. Po prostu prześlij plik (PDF/PPT/Word/Images) i gotowe! Cyfrowy podręcznik dla personelu jest wtedy gotowy do udostępnienia za pośrednictwem adresu URL, odczytania na telefonie komórkowym i łatwej aktualizacji.

Odtwórz wideo o cyfrowy podręcznik pracownika

Interaktywny podręcznik dla pracowników

Tworzenie interaktywnego podręcznika dla pracowników

Prześlij plik PDF z podręcznika pracownika do FlipHTML5 i zobacz, jak został przekonwertowany w formacie cyfrowym z imponującymi efektami przewracania stron. Unikalny link/kod QR zostanie wygenerowany, aby uzyskać dostęp do podręcznika pracownika online.

Udostępnij podręcznik pracownika prywatnie z hasłem w e-mailu powitalnym. Nigdy więcej nieporęcznych załączników, nieautoryzowanego drukowania, publicznego pobierania i udostępniania. Zabezpiecz prywatność treści i płynne działanie.

Bezproblemowa aktualizacja

Dzięki FlipHTML5 aktualizacja jest łatwa. Po prostu edytuj tekst, jeśli zbudujesz podręcznik pracownika w naszym edytorze, lub po prostu ponownie prześlij plik PDF. Wszystkie zmiany zostaną automatycznie odświeżone pod tym samym linkiem! Koniec z marnowaniem czasu/pieniędzy na utrzymanie dokumentacji.

Publikuj podręcznik dla pracowników w formie flipbooka, ułatwiając nowym pracownikom korzystanie i szybkie znajdowanie odpowiedzi w dużych fragmentach tekstu.

 • Spis treści: Zabierz publiczność do sektora docelowego jednym kliknięciem.
 • Nawigacja po miniaturach: Natychmiastowe przejście do szukanej strony.
 • Szukaj: Umożliwiamy przeszukiwanie podręcznika personelu, aby łatwo znaleźć żądane informacje.

Niech podręcznik pracownika stanie się częścią marki. Każdy podręcznik pracownika, który utworzysz za pomocą FlipHTML5, będzie zawierał firmową favicon, kolory, czcionki, a jeszcze lepiej, klikalne logo na firmowej stronie internetowej.

 • klikalne logo
 • niestandardowy link do książkiikona ładowania

Podręcznik dla pracowników też może być interesujący! Nasz efekt przewracania strony z pewnością doda dodatkowej zabawy. Możesz go urozmaicić, dodając wycieczki wideo, opisowe zdjęcia, linki do przydatnych zasobów lub cokolwiek, co pomaga nowym pracownikom rozwijać się w miejscu pracy. 

Wypróbuj nasz edytor online i przeciągnij i upuść, aby stworzyć interaktywny podręcznik dla pracowników już teraz!

Jedna platforma, nieograniczone zastosowania

Jak stworzyć poradnik dla pracowników online?

nakreśl, co należy uwzględnić w podręczniku pracownika

Często Obejmuje obowiązki i świadczenia pracownicze, politykę i misję firmy, a także kulturę i wartości. Połącz je, aby stworzyć informacyjny podręcznik dla pracowników.

Prześlij PDF z podręcznikiem pracownika do FlipHTML5 Kliknij przycisk przesyłania PDF. Gotowe i gotowe! W zamian otrzymujemy profesjonalnie wykonany cyfrowy podręcznik pracownika. Oferty FlipHTML5 plany niestandardowe dopasowane do różnych potrzeb - od indywidualnych po użytkowników biznesowych.

Osadź interaktywne elementy, aby zaangażować nowych pracowników Opublikuj go tak, jak jest lub dodaj interaktywność do środka. FlipHTML5 umożliwia umieszczanie filmów, obrazów, hiperłączy i innych elementów na stronach podręcznika. Zachęć publiczność od pierwszej strony.

Udostępnij i osadź Udostępnij interaktywny podręcznik dla pracowników prywatnie przez e-maile. Lub umieść go na swojej stronie internetowej/intranecie. Jest dostępny 24/7 online i gotowy na urządzenia mobilne.

Utwórz podręcznik dla pracowników online

Podręcznik pracownik, czasami znany również jako podręcznika dla pracowników, kadry podręcznika lub firmy instrukcji polityki, to książka podane pracownikom przez pracodawcę.

Podręcznik pracownika może być wykorzystany do zebrania informacji o zatrudnieniu i pracy, które pracownicy muszą znać. Zazwyczaj zawiera trzy rodzaje treści:

 1. Kultura: powitalne oświadczenie, misja lub cel firmy, wartości firmy i inne.
 2. Informacje ogólne: ustalenia dotyczące urlopów, korzyści firmowe, polisy niewymagane przez prawo, podsumowania polis i inne.
 3. Specyficzne dla przypadku: polityki firmy, zasady, procedury dyscyplinarne i procedury składania skarg oraz inne informacje wzorowane na przepisach lub regulacjach dotyczących zatrudnienia.

Podręcznik pracownika, jeśli taki istnieje, jest prawie zawsze częścią procesu wdrażania lub wprowadzania nowych pracowników do firmy. Pisemny podręcznik dla pracowników zawiera jasne porady dla pracowników i tworzy kulturę, w której problemy są rozwiązywane uczciwie i konsekwentnie.

Zawartość

Chociaż często różni się to w zależności od firmy, konkretne obszary, które może dotyczyć podręcznik dla pracowników, obejmują:

 • Powitalna wypowiedź, która może również pokrótce opisać historię firmy, przyczyny jej sukcesu oraz sposób, w jaki pracownik może przyczynić się do przyszłych sukcesów.
 • Informacje kulturowe, takie jak misja, wizja lub deklaracja celu, informacje o wartościach organizacyjnych, informacje historyczne o firmie i/lub oświadczenie o celach biznesowych.
 • Procedury orientacyjne. Zwykle wiąże się to z dostarczeniem kierownikowi działu kadr lub innemu wyznaczonemu pracownikowi wypełnionych formularzy potrącania podatku dochodowego, przedstawieniem dowodu tożsamości i uprawnień do zatrudnienia (zgodnie z amerykańską ustawą o reformie i kontroli imigracyjnej z 1986 r. ), dowodu ukończenia testu narkotykowego (przez wyznaczone centrum medyczne) i inne wymagane formularze.
 • Definicje zatrudnienia w pełnym i niepełnym wymiarze godzin oraz świadczenia, które otrzymuje każda klasyfikacja. Ponadto obszar ten opisuje również procedury pomiaru czasu (takie jak definiowanie „tygodnia pracy”). Obszar ten może również zawierać informacje o codziennych przerwach (na obiad i odpoczynek).
 • Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach pracowników (takich jak urlop i ubezpieczenie). Zazwyczaj nowi pracownicy otrzymują pewne świadczenia plus dodatkowe nagrody (takie jak przystąpienie do programu 401K kont emerytalnych, dodatkowe urlopy i podwyżki) po przepracowaniu określonego czasu w firmie. Zostały one opisane w tej sekcji.
 • Wytyczne i procedury dotyczące podróży i wydatków (T&E).
 • Informacje o różnych rodzajach urlopów, w tym urlopach, płatnym urlopie (POT), chorobowym, osobistym, wojskowym, śmierci bliskiej, urlopie wyborczym. Jeśli pracodawca jest objęty amerykańską ustawą o urlopie rodzinnym i medycznym z 1993 r. – na ogół 50 lub więcej pracowników – podręcznik zazwyczaj zawiera informacje na temat FMLA i często zawiera szczegółowe zasady dotyczące urlopu rodzicielskiego i urlopu medycznego.
 • Oczekiwania dotyczące postępowania i polityki dyscypliny. Te sekcje zawierają zasady postępowania dotyczące takich obszarów, jak molestowanie seksualne, używanie alkoholu i narkotyków oraz obecność; plus, podstawy do zwolnienia (tj. zwolnienie, zwolnienie) i należyty proces. Obszar ten może również zawierać informacje na temat składania skarg do przełożonych i/lub współpracowników oraz komunikowania kwestii związanych z pracą z przełożonymi i/lub kierownikami firmy.
 • Wytyczne dotyczące przeglądów wydajności pracowników (np. jak i kiedy są przeprowadzane).
 • Zasady awansu, przeniesienia lub degradacji na określone stanowisko.
 • Zasady dotyczące poczty; korzystanie z telefonu, sprzętu firmowego, Internetu i poczty elektronicznej; oraz korzystanie przez pracowników z pojazdów silnikowych do wykonywania zadań.
 • Procedury postępowania z wypadkami przy pracy, na przykład z obrażeniami.
 • Jak pracownik może dobrowolnie zakończyć pracę (przejście na emeryturę lub rezygnację) oraz rozmowy kwalifikacyjne.
 • Wymóg, aby pracownicy zachowali poufność niektórych informacji biznesowych. Obszar ten zwykle zawiera informacje o udostępnianiu akt i informacji o pracownikach, a także o tym, kto może pobierać i sprawdzać te informacje.

Wersje podręcznika dla pracowników różnią się w zależności od firmy. W wielu większych firmach zaktualizowany podręcznik ukazuje się co roku lub w innych regularnych odstępach czasu. Zaleca się regularne aktualizowanie podręczników w miarę zmian przepisów i regulacji.

Formularz potwierdzenia odbioru

Nowi pracownicy są często zobowiązani do podpisania formularza potwierdzenia otrzymania, przeczytania i zrozumienia informacji zawartych w podręczniku pracownika oraz zaakceptowania jego warunków.

Formularze potwierdzeń mają zazwyczaj dodatkową treść:

 • Zastrzeżenie, że podręcznik nie jest umową ani inną umową o pracę.
 • Oświadczenie, że podręcznik może z czasem ulec zmianie z powiadomieniem lub bez, a pracownik wyraża zgodę na te zmiany. Jest to próba zabezpieczenia się przez pracodawców przed odpowiedzialnością, jeśli polisa ulegnie zmianie, a pracownik nie zostanie wyraźnie powiadomiony o zmianie.
 • W Stanach Zjednoczonych pracodawcy dobrowolni zazwyczaj również stwierdzają, że zatrudnienie jest dobrowolne, a stosunek pracy może zostać rozwiązany w dowolnym momencie z dowolnego powodu, z podaniem lub bez podania przyczyny.
 • Niepodpisanie przez pracownika formularza potwierdzenia w terminie może uniemożliwić mu zatrudnienie lub może skutkować wypowiedzeniem.

  Poradniki pracownicze z myślą o kulturze

  W 2009 roku Netflix opublikował publicznie prezentację zatytułowaną Netflix Culture: Freedom & Responsibility, w której opisano ich odejście od kultury firmy opartej na dowodzeniu i kontroli w kierunku kultury skoncentrowanej na wolności i odpowiedzialności. Prezentacja stała się popularna i do marca 2018 roku miała ponad 17 milionów wyświetleń.

  Ponieważ prezentacja omawia również inne wspólne zasady firmy, często określa się ją mianem podręcznika pracownika Netflix. Był bardzo wpływowy, ponieważ wiele firm kopiowało ich „nieograniczoną” politykę urlopową i prostą politykę wydatków „Działaj w najlepszym interesie Netflixa”.

  Oprócz Podręcznika Valve dla nowych pracowników i Zappos Culture Book, prezentacja wpłynęła na wiele firm, które stworzyły podręczniki dla pracowników zorientowane na kulturę, które podkreślają kulturę ich firmy zamiast lub przed zasadami, które można znaleźć w tradycyjnym podręczniku dla pracowników. Nawet zasady są przepisywane w zupełnie inny sposób, niż nakazywałaby tradycja, lub zawierają nieformalne streszczenia lub wstępy w prostym języku.

  Potrzebujesz podręcznika dla pracowników

  Prawo federalne i stanowe oraz rosnąca liczba spraw sądowych dotyczących pracowników przeciwko kierownictwu zdecydowanie sugeruje, że pisemne oświadczenie o polityce firmy jest koniecznością biznesową dla firm dowolnej wielkości.

  Na przykład amerykańska Komisja ds. Równych Szans Zatrudnienia poinformowała, że ​​w 2005 r. firmy wypłaciły ponad 378 mln USD w ramach niespornych ugód dotyczących dyskryminacji. W 2014 r. EEOC otrzymało łącznie 88 778 zarzutów dyskryminacji wniesionych przeciwko prywatnym firmom.

  Inne przykłady sporów sądowych przeciwko firmie wynikających z działań pracowników to ujawnienie prywatnych informacji klienta i oczywiście działania jednego pracownika przeciwko drugiemu; molestowanie seksualne jest jednym z rodzajów obraźliwego zachowania pracowników.

  Mimo to niektórzy radcy prawni zalecają bardzo małym firmom (mniej niż 10 lub 15 pracowników), aby w ogóle nie posiadały podręcznika, ponieważ większości bardzo małych firm trudno jest poświęcić czas lub zasoby na prowadzenie aktualnego podręcznika pracownika. W przypadku bardzo małych firm może być mniej ryzykowne, jeśli w ogóle nie mają udokumentowanych zasad, niż mają zasady wprowadzające w błąd, nieaktualne lub niekompletne. Jednak inni utrzymywali, że małe organizacje, takie jak niektóre organizacje pozarządowe, czerpią korzyści z utrzymywania podręcznika polityki jakości dla personelu.

  Jednym z najważniejszych aspektów każdego podręcznika pracownika jest to, że podręcznik jest aktualizowany wraz ze zmianami przepisów. Jeśli firma zdecyduje się opublikować swój podręcznik w wielu językach, każda wersja powinna być aktualizowana jednocześnie.

  Poradniki dla pracowników są bardzo potrzebne w prowadzeniu biznesu, pomagają pracodawcom zarządzać ich biznesem bez komplikacji i konfliktów interesów, a także pomagają pracownikom zrozumieć, czego się od nich oczekuje w czasie zatrudnienia.

  Podręczniki dla pracowników powinny być sprawdzane przez prawnika pod kątem spójności i zgodności z obowiązującymi przepisami federalnymi i stanowymi lub prowincjonalnymi. Na przykład w wielu stanach USA obowiązują szczegółowe przepisy, które wykraczają poza przepisy federalne. Z tego powodu podręcznik dla pracowników z Nowego Meksyku nie powinien być używany w Kalifornii. W Stanach Zjednoczonych Kalifornia jest stanem o największej liczbie przepisów wykraczających poza prawo federalne. Firmy tam działające zazwyczaj mają specjalne treści dla pracowników Kalifornii. Inne stany, które zazwyczaj wymagają specjalnej zawartości, to Nowy Jork, Massachusetts, Illinois, Connecticut, Waszyngton i Teksas.

  W Wielkiej Brytanii podręcznik pracownika może również stanowić część warunków zatrudnienia pracownika. Jeśli zatrudnionych jest pięć lub więcej osób, ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy wymaga posiadania pisemnego oświadczenia o polityce bezpieczeństwa i higieny pracy firmy.

  Bibliografia

  Zobacz też

 • Ład korporacyjny
 • Polityka zasobów ludzkich
 • Podręcznik dla pracowników Emerson Cf712worb03

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników Emerson Cf712worb03

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników Emerson Cf712worb03