Karta charakterystyki produktu Cadel Fenice Plus 11

Karta charakterystyki produktu Cadel Fenice Plus 11 to wysoce zaawansowany, kompaktowy system systemu alarmowego. System ten składa się z centrum sterowania, czujników ruchu, czujników dymu, sygnalizacji dźwiękowej i sygnalizacji wizualnej. Cadel Fenice Plus 11 oferuje doskonałą ochronę przed włamaniami, pożarami i innymi niebezpieczeństwami. System jest prosty w instalacji, a jego obsługa jest intuicyjna. System jest wyposażony w sieć bezprzewodową, która zwiększa wydajność i zapewnia szybszą reakcję na sytuacje alarmowe. Ponadto system jest wyposażony w nowoczesne funkcje, takie jak powiadamianie SMS, powiadamianie e-mailem i powiadamianie aplikacji mobilnej. System jest kompatybilny z wieloma popularnymi systemami kontroli dostępu, które zapewniają doskonałą ochronę przed nieupoważnionym dostępem. Cadel Fenice Plus 11 jest wysoce zaawansowanym systemem alarmowym, który zapewnia doskonałą ochronę i jest prosty w instalacji i obsłudze.

Ostatnia aktualizacja: Karta charakterystyki produktu Cadel Fenice Plus 11

Centrum Ekotoksykologiczne 

oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Tłumaczenie kart dostępne w wielu językach. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks. pl Tel. : 32 202 34 90 / +48793988790

UWAGA! Najnowsze zmiany w przepisach dotyczących kart charakterystyki

Od stycznia 2023 roku karty charakterystyki powinny zostać opracowane zgodnie z najnowszym szablonem karty charakterystyki, określonym w rozporządzeniu 2020/878/UE. Wszystkie dotychczasowe karty, nieuwzględniające zmian można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022r.
Nie odkładaj działań na ostatnią chwilę, aktualizacja dokumentów wymaga czasu!  Przeprowadź audyt w swoim przedsiębiorstwie, zaplanuj pracę i bądź zgodny z wymaganiami na czas. Dzięki temu będziesz mógł racjonalnie rozłożyć koszty i uniknąć pochopnych decyzji podejmowanych pod presją czasu.
Jak przygotować się do zmian? Należy zacząć od dobrze opracowanego planu działania, aby skutecznie i maksymalnie szybko wdrożyć wymagania legislacyjne. 
Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pełne wsparcie – przeprowadzimy Cię przez wszystkie etapy oszczędzając Twój czas, lub pomożemy Ci w realizacji wybranych zadań.  Korzyści płynące dla Twojej firmy to:

Pamiętaj o dodatkowych wymaganiach, które mogą Cię obowiązywać!

* sprawdź czy wyroby które produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz zawierają substancje SVHC >0, 1%. Jeżeli tak, pamiętaj o obowiązkowym zgłoszeniu wyrobu w europejskiej bazie SCIP.

* dla produktów klasyfikowanych jako mieszaniny niebezpieczne, od 2021r. wymaga się podawania kodu UFI na etykiecie produktu. Kod UFI charakteryzujący mieszaninę oraz jej skład musi zostać zarejestrowany w europejskim systemie Poison Center Notification PCN.

NAJNOWSZE ZMIANY W KARTACH CHARAKTERYSTYKI

Zmiany i modyfikacje rozporządzeń REACH i CLP stopniowo wprowadzają zwiększone wymagania dotyczące formatu i treści karty charakterystyki. Wymaga to od firm zaplanowania procesu wdrożenia zmian w kartach charakterystyki celem zapewnienia zgodności z aktualnymi wymogami prawnymi.

Zmiany w karcie charakterystyki:

Każdy dostawca mieszanin chemicznych musi spełnić obowiązki wynikające z art. 31 rozporządzenia REACH (Wymagania dotyczące kart charakterystyki) oraz załącznika II rozporządzenia REACH. Odniesienia do tekstu prawnego zostały zaktualizowane, aby odzwierciedlić najnowszą wersję załącznika II (tj. załącznika do rozporządzenia (UE) 2020/878).

Według nowych przepisów w karcie charakterystyki będzie trzeba uwzględnić stężenia graniczne, charakterystykę nanopostaci cząstek oraz zawrzeć informacje na temat bezpieczeństwa substancji, między innymi jej wpływu na funkcjonowanie układu hormonalnego (zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

Do najważniejszych zmian należą:

 • nowy format dla sekcji 9obowiązku umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci lub zestawu podobnych nanopostaci, określając charakterystykę cząstek;
 • wydzielenie nowego podrozdziału 11. 2
 • wydzielenie nowych podsekcji 12. 6 i 12. 7
 • zmieniono brzmienie podpunktu w punktach 14. 1 i 14. 7

Okres przejściowy:

Nowe wymagania dotyczące karty charakterystyki mają zastosowanie od 1 stycznia 2021 r., ale zgodnie z art. 2 rozporządzenia (UE) 2020/878, obowiązujący dotychczas format karty, nieuwzględniający zmian Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 charakterystyki będzie można stosować maksymalnie do 31 grudnia 2022 r. Po tym terminie wszystkie karty charakterystyki muszą być zgodne z nowymi wytycznymi.

Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązku aktualizacji kart charakterystyki zgodnie z art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz przypadków, w których niepowtarzalny identyfikator formuły (UFI) jest dodawany do kart charakterystyki. https://ekotox. pl/niepowtarzalny-identyfikator-postaci-czynnej-ufi/

Okres przejściowy obejmujący następujące scenariusze/działania:

 • Brak zmian w karcie charakterystyki
 • Mała zmiana w kartach charakterystyki nieobjęta zakresem art. 9
 • Aktualizacja kart charakterystyki w zakresie art. 9 lub wprowadzenie UFI
 • Nowe karty charakterystyki opracowane po raz pierwszy po 1 stycznia 2021 r.

Innymi słowy, w okresie od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2022 zarówno stare jak i nowe Karty Charakterystyki mogą być udostępniane na rynku, jak pokazano na powyższym rysunku. Zaleca się jednak, aby nowy format został przyjęty tak szybko, jak to możliwe, aby zapewnić zgodność wszystkich kart charakterystyki w wymaganym terminie.

AKTUALIZACJA KART CHARAKTERYSTYKI

Jak przygotować się do zmian:

KTO? – Weryfikacja profilu i pozycji firmy w łańcuchu dostaw.

Tam, gdzie istnieje łańcuch dostaw, wymagania REACH w odniesieniu do dostarczania kart charakterystyki mają zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw. Każdy podmiot z branży chemicznej: producenci, dostawcy substancji, mieszanin, produktów do użytku profesjonalnego lub wyrobów gotowych, zwłaszcza detergentów i biocydów, ale także pracownicy profesjonalni, sklepy i detaliści muszą zapewnić, że są zobowiązani do przygotowania, udostępniania i przechowywania karty charakterystyki.

CO? – Identyfikacja wszystkich substancji, mieszanin i produktów wytwarzanych, dostarczanych i stosowanych w firmie.

Dostawca substancji lub preparatu dostarcza odbiorcy substancji lub preparatu kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II:

a) w przypadku gdy substancja lub preparat spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczne zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE; lub

b) w przypadku gdy substancja jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazuje bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII; lub

c) gdy substancja znajduje się w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów innych niż te, o których mowa w lit. a) ib).

JAK? – Analiza posiadanych dokumentów i zasobów.

Zacznij od dobrze zaprojektowanego planu działania, aby skutecznie wdrożyć wymagania prawne. Typowy plan działania obejmuje następujące kroki:

KROK 1: Zacznij od Ekotox REACH + SDS Screening – pozwala on zidentyfikować profil Twojej firmy, zidentyfikować wszystkie substancje chemiczne, mieszaniny i produkty, przygotować listę chemikaliów potrzebnych SDS i zidentyfikować luki w Twojej dokumentacji chemicznej. pl/zarzadzanie-chemikaliami/reach-clp-screening/">https://ekotox. pl/zarzadzanie-chemikaliami/reach-clp-screening/

KROK 2: Oszacuj czas potrzebny na zmiany i określ całkowity koszt. Przygotuj strategię adaptacji do zmian, biorąc pod uwagę możliwości, jakie daje okres przejściowy: czy zmiany będą dokonywane w całości czy w części.

KROK 3: Skontaktuj się z dostawcami i partnerami, aby uzyskać wszelkie informacje potrzebne do wypełnienia obowiązków wynikających z nowych zmian prawnych. Zbierz numery rejestracyjne substancji, aktualne dane toksykologiczne substancji, a także wartości DNEL i PNEC, właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną itp.

KROK 4: Zaktualizuj swoją dokumentację chemiczną i przygotuj nowe karty charakterystyki w formacie zgodnym z rozporządzeniem (UE) 2020/878, w wymaganych językach urzędowych państw członkowskich, w których produkt jest wprowadzany do obrotu. Należy pamiętać, że karta charakterystyki musi być sporządzona przez kompetentną osobę. Centra Ekotox zapewniają Państwu doradztwo SDS oraz usługę przygotowania kart charakterystyki w wielu językach. Oferujemy zniżkę na cały wolumen Twojej karty charakterystyki. pl/o-firmie/oferta/">https://ekotox. pl/o-firmie/oferta/

KROK 5: Wyślij nowe karty charakterystyki do odbiorców przed upływem wymaganego terminu i upewnij się, że przechowywane przez Ciebie dokumenty są zgodne z nowym formatem.

KIEDY? – Ustalanie harmonogramu i priorytetów.

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla każdej firmy. Zależy to od ilości produktów, które firma posiada w portfolio i które podlegają wymogom REACH. Jeżeli firma jest producentem i posiada kompletną dokumentację dla każdej substancji, wdrożenie zmian będzie szybsze i łatwiejsze. Jeżeli firma jest importerem lub dalszym użytkownikiem musi współpracować z innymi podmiotami. W przypadku dostawców spoza UE uzyskanie wymaganych informacji i dokumentacji substancji będzie trudniejsze i bardziej czasochłonne. Z czasem należy zastanowić się, czy nie ma innych czynników związanych z aktualizacją karty charakterystyki przed 31. 2022 r., m. in. reklasyfikacja substancji, aktualizacja informacji toksykologicznych itp. pl/karta-charakterystyki-sds/">https://ekotox. pl/karta-charakterystyki-sds/


Jeżeli nie wiesz od czego rozpocząć poprawne zarządzanie chemikaliami skontaktuj się z nami, lub zacznij od audytu identyfikującego Twoją pozycję w łańcuchu dostaw. W celu zrozumienia poszczególnych obowiązków wynikających z przepisów chemicznych zapraszamy na indywidualne szkolenia, a także krótkie webinaria. 

Webinaria – kursy i szkolenia

KARTA CHARAKTERYSTYKI
PODSTAWY PRAWNE
FORMAT KARTY CHARAKTERYSTYKI
DODATKOWE INFORMACJE

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie:

 • nowych wymogów dla nanopostaci substancji,
 • dostosowania przepisów do szóstego i siódmego przeglądu GHS,
 • dostosowania do przepisów załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP),
 • wymogów odnoszących się do substancji i mieszanin o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego,
 • obowiązku umieszczania w karcie charakterystyki specyficznego stężenia granicznego, współczynnika mnożenia i szacunku toksyczności ostrej ustalonej zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. Karty charakterystyki niespełniające wymogów załącznika do niniejszego rozporządzenia można dostarczać do dnia 31 grudnia 2022 r.

Bezpośredni link do rozporządzenia.

Lista rozporządzeń zmieniających rozporządzenie REACH dostępna na stronie Krajowego Centrum Informacyjnego REACH HelpDesk. Link

16. 2020 10:08 Jacek Cieśla
TytułWersjaDane zmiany / publikacji
Karty charakterystyki – rozporządzenie (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia REACH3. 016. 07. 2020 10:11 Jacek Cieśla2. 01. 2020 10:04 Jacek Cieśla

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS ( safety data sheet)[1] – dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jej podstawowym celem jest informowanie o potencjalnych zagrożeniach związanych z daną substancją (mieszaniną), metodach ich zapobiegania i procedurach jakie należy wykonać w razie wystąpienia skażenia opisywaną substancją (mieszaniną).

Status prawny[edytuj | edytuj kod]

Dokument ten w krajach Unii Europejskiej, NAFTA i wielu innych musi być obowiązkowo sporządzany przez producentów chemikaliów dla sprzedawanych przez nich niebezpiecznych substancji i preparatów i przekazywany każdemu nabywcy. Karta charakterystyki musi być zawsze dostępna podczas ich transportu, używania i przechowywania. Odbiorcy takich substancji i preparatów mają obowiązek przechowywać kartę w taki sposób, aby każda osoba mająca z nimi do czynienia mogła w dowolnej chwili zapoznać się z zagrożeniami opisanymi w karcie.

Zawartość i struktura kart charakterystyki jest normowana przepisami prawa, różnymi dla krajów UE i NAFTA.

Unia Europejska[edytuj | edytuj kod]

W Europejskim Obszarze Gospodarczym układ karty charakterystyki i jej niezbędną zawartość definiuje Rozporządzenie WE 1907/2006 REACH, paragraf 31, załącznik II, który został zmieniony Rozporządzeniem WE 2015/830 z dnia 28. 05. 2015 r. ze sprostowaniem z dnia 17. 01. 2017 r. (zastępujące rozporządzenie (UE) nr 453/2010) oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z dnia 18 grudnia 2006 roku.

Karta charakterystyki zgodna z REACH zawiera datę sporządzenia, datę aktualizacji, numer wersji i następujące numerowane punkty[2][3]:

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu
1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
1. 4. Numer telefonu alarmowego

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
2. Elementy oznakowania
2. Inne zagrożenia

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje
3. Mieszaniny

Sekcja 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy
4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze
5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
5. Informacje dla straży pożarnej

Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
6. Odniesienia do innych sekcji

Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności
7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli
8. Kontrola narażenia

Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
9. Inne informacje

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność
10. Stabilność chemiczna
10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
10. Warunki, których należy unikać
10. 5. Materiały niezgodne
10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje dotyczące działań toksycznych

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność
12. Trwałość i zdolność do rozkładu
12. Zdolność do bioakumulacji
12. Mobilność w glebie
12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
12. Inne szkodliwe skutki działania

Sekcja 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN (Numer ONZ)
14. Prawidłowa nazwa przewozowa ONZ
14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
14. Grupa pakowania
14. Zagrożenia dla środowiska
14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
14. 7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Sekcja 16: Inne informacje

Kraje NAFTA[edytuj | edytuj kod]

W krajach NAFTA (Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk) podstawowym dokumentem normującym zawartość MSDS-ów jest norma ANSI Z400. 1-2004[4]. W przypadku eksportu/importu chemikaliów z UE do krajów NAFTA i z krajów NAFTA do UE producenci są zmuszeni dołączać do nich dwa różne dokumenty MSDS, jeden zgodny z normami UE i drugi z normami NAFTA. Istnieje wprawdzie norma ISO definiująca międzynarodowy standard tych dokumentów, nie jest on jednak w pełni respektowany przez kraje NAFTA i UE[5].

Zgodnie z normą ANSI karta charakterystyki powinna zawierać sekcje odpowiadające na następujące pytania[4]:

 • Co to za materiał? (skład chemiczny, prawidłowy wygląd, nazwa, producent, podstawowe dane fizyczne i chemiczne itp. )
 • Co zrobić natychmiast po wystąpieniu zagrożenia? (krótki opis najpoważniejszych zagrożeń i opis jak sobie z nimi szybko poradzić + zwykle dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej)
 • Co powinno się zrobić w razie wystąpienia zagrożenia? (szczegółowy opis działań, które należy podjąć w razie zatrucia/pożaru/skażenia)
 • Jak uniknąć potencjalnych zagrożeń? (sposoby prawidłowego przechowywania i transportowania, lista potencjalnych czynników ryzyka)
 • Inne pożyteczne informacje (zwroty ryzyka, szczegółowe dane fizyczne i chemiczne itp. )

Norma ISO 11014-1 definiuje układ karty charakterystyki w bardziej precyzyjny sposób. Zgodnie z tą normą powinna ona zawierać:[5]

 • nazwę produktu i dane jego producenta
 • skład chemiczny
 • zwroty ryzyka
 • procedurę pierwszej pomocy
 • procedurę gaszenia
 • procedurę działania w razie wycieku i skażenia
 • sposoby przechowywania i posługiwania się
 • opis niezbędnych środków ostrożności przy kontakcie
 • właściwości fizykochemiczne
 • informacje o trwałości i reaktywności
 • informacje o toksyczności
 • informacje ekologiczne
 • uwagi na temat utylizacji lub neutralizacji
 • informacje o prawidłowym transporcie
 • informacje na temat regulacji prawnych dotyczących substancji
 • pozostałe informacje.

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Safety Data Sheets | Free SDS Database | Chemical Safety, chemicalsafety. com [dostęp 2020-04-07].
 2. EKOS, Karty charakterystyki, tłumaczenie i opracowanie - EKOS [dostęp 2017-11-06].
 3. Komisja Europejska: Rozporządzenie 2015/830. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2015-05-28. [dostęp 2018-01-12]. (pol. ).
 4. a b How do I write an MSDS? , Canadian Centre for Occupational Health & Safety, 2007
 5. a b Norma ISO 11014-1. [dostęp 2008-01-17]. [zarchiwizowane z tego adresu (2007-04-17)].

Karta charakterystyki produktu Cadel Fenice Plus 11

Bezpośredni link do pobrania Karta charakterystyki produktu Cadel Fenice Plus 11

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta charakterystyki produktu Cadel Fenice Plus 11