Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji Aeg Oko Favorit 6069

Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji Aeg Oko Favorit 6069 jest bardzo przydatna dla użytkowników tego urządzenia. Instrukcja krok po kroku wyjaśnia, jak używać, instalować i pielęgnować urządzenie, aby zapewnić długotrwałą wydajność. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpiecznego i skutecznego używania urządzenia, w tym informacje na temat bezpiecznej instalacji, konserwacji i czyszczenia urządzenia oraz zalecanego okresu konserwacji. Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji Aeg Oko Favorit 6069 jest szczególnie przydatna, jeśli chcesz zapewnić maksymalną wydajność tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji Aeg Oko Favorit 6069

1 Stacja robocza Dell Precision T3610 Podręcznik użytkownika Model regulacji: D01T Typ regulacji: D01T004

2 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia UWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposób uniknięcia problemu. PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia, odniesienia obrażeń ciała lub śmierci Dell Inc. Znaki towarowe użyte w tekście: nazwa Dell, logo DELL, Dell Precision, Precision ON, ExpressCharge, Latitude, Latitude ON, OptiPlex, Vostro oraz Wi-Fi Catcher są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Intel, Pentium, Xeon, Core, Atom, Centrino oraz Celeron są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AMD jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a AMD Opteron, AMD Phenom, AMD Sempron, AMD Athlon, ATI Radeon, oraz ATI FirePro są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft, Windows, MS-DOS, Windows Vista przycisk Start systemu Windows Vista oraz Office Outlook są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Blu-ray Disc jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association (BDA) i jest używany na zasadzie licencji obejmującej dyski i odtwarzacze. Słowo Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., używanym przez firmę Dell Inc. na zasadzie licencji. Wi-Fi jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc Rev. A00

3 Spis treści 1 Serwisowanie komputera... 5 Przed przystąpieniem do serwisowania komputera... 5 Wyłączanie komputera... 6 Po zakończeniu serwisowania komputera Wymontowywanie i instalowanie komponentów... 9 Zalecane narzędzia... 9 Przegląd systemu... 9 Wymontowywanie zasilacza Instalowanie zasilacza Wymontowywanie pokrywy... 11 Instalowanie pokrywy... 12 Wymontowywanie karty zasilacza Instalowanie karty zasilacza Wymontowywanie pokrywy przedniej... 14 Instalowanie pokrywy przedniej... 15 Wymontowywanie napędu dysków optycznych... 15 Instalowanie napędu dysków optycznych Wymontowywanie dysku twardego... 18 Instalowanie dysku twardego... 19 Wymontowanie głośnika... 19 Instalowanie głośnika... 20 Instalowanie czujnika temperatury... 20 Wymontowywanie czujnika temperatury... 21 Wymontowywanie panelu we/wy... 21 Instalowanie panelu we/wy... 23 Wymontowywanie tunelu powietrza... 23 Instalowanie tunelu powietrza Wymontowywanie modułów pamięci Instalowanie modułów pamięci... 24 Wymontowywanie baterii pastylkowej Instalowanie baterii pastylkowej Wymontowywanie wentylatora systemowego Instalowanie wentylatora systemowego Wymontowywanie radiatora... 30 Instalowanie radiatora... 30 Wymontowywanie wentylatora radiatora Instalowanie wentylatora radiatora... 31

4 Wymontowywanie procesora Instalowanie procesora Wymontowywanie płyty systemowej Instalowanie płyty systemowej Komponenty na płycie systemowej Informacje dodatkowe... 37 Zalecenia dotyczące modułów pamięci Blokada zasilacza Program konfiguracji systemu Sekwencja ładowania Klawisze nawigacji... 39 Opcje konfiguracji systemu... 40 Aktualizowanie systemu BIOS Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu... 48 Przypisywanie hasła systemowego i hasła konfiguracji systemu... 49 Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemu Wyłączanie hasła systemowego Diagnostyka... 51 Program diagnostyczny epsa (Enhanced Pre-Boot System Assessment) Rozwiązywanie problemów z komputerem Lampki diagnostyczne Komunikaty o błędach... 56 Błędy, które nie powodują zatrzymania komputera... 56 Błędy, które powodują programowe zatrzymanie komputera Dane techniczne Kontakt z firmą Dell... 67

5 Serwisowanie komputera 1 Przed przystąpieniem do serwisowania komputera Aby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnione następujące warunki: Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem. Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowywania w odwrotnej kolejności. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputera należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności z przepisami prawnymi) pod adresem OSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownik powinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione w dokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet. Uszkodzenia wynikające z serwisowania nie autoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją na urządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem. OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocą opaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni (np. złącza z tyłu komputera). OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów ani styków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jak mikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki. OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel. Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza. Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kabla należy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane. UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie. Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera. 1. Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera. 2. Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera). OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzenia sieciowego. 3. Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe. 4. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych. 5

6 5. Po odłączeniu komputera od źródła zasilania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby odprowadzić ładunki elektryczne z płyty systemowej. 6. Zdejmij pokrywę. OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunków elektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowych elementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowej w celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów. Wyłączanie komputera OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyć wszystkie programy. Zamknij system operacyjny: Windows 8: Windows 7: * Za pomocą dotykowego urządzenia wskazującego: a. Przesuń od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć menu, a następnie wybierz panel Ustawienia. b. Wybierz a następnie wybierz polecenie Zamknij. * Za pomocą myszy: a. Wskaż prawy górny róg ekranu i kliknij panel Ustawienia. Kliknij i wybierz polecenie Zamknij. lub 1. Kliknij przycisk Start. Kliknij polecenie Zamknij. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak pokazano poniżej), a następnie kliknij polecenie Zamknij.. Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niego urządzenia nie wyłączyły się automatycznie razem z systemem operacyjnym, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez około 6 sekund, aby je wyłączyć. Po zakończeniu serwisowania komputera Po zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty i kable. Załóż pokrywę. 6

7 OSTRZEŻENIE: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, a następnie do komputera. Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych. Włącz komputer. 5. W razie potrzeby uruchom program Dell Diagnostics, aby sprawdzić, czy komputer działa prawidłowo. 7

8 8

9 Wymontowywanie i instalowanie komponentów 2 Ta sekcja zawiera szczegółowe instrukcje wymontowywania i instalowania komponentów w komputerze. Zalecane narzędzia Procedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi: Mały wkrętak z płaskim grotem Wkrętak krzyżakowy Mały rysik z tworzywa sztucznego Przegląd systemu Rysunek 1. Widok wnętrza komputera T radiator ze zintegrowanym wentylatorem 2. tunele powietrza 3. pokrywa przednia 4. napęd dysków optycznych 9

10 5. przewód powietrza 6. dysk twardy 7. pokrywa przegrody 8. zasilacz 9. karta PCI 10. przełącznik czujnika naruszenia obudowy Wymontowywanie zasilacza 1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. Jeśli zasilacz jest zablokowany, wykręć śrubę, aby zwolnić blokadę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcja blokady zasilacza. Przytrzymaj uchwyt i naciśnij niebieski zatrzask, aby zwolnić zasilacz. Przytrzymując zasilacz za uchwyt, wyjmij go z komputera. 10

11 Instalowanie zasilacza 1. Przytrzymując zasilacz za uchwyt, włóż go do komputera. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie pokrywy 1. Połóż komputer prawą stroną do dołu, zatrzaskiem skierowanym do góry. Pociągnij zatrzask pokrywy do góry. Odchyl pokrywę w górę pod kątem 45 stopni i zdejmij ją z komputera. 11

12 Instalowanie pokrywy 1. Umieść pokrywę komputera na ramie montażowej. Dociśnij pokrywę aż do jej zaskoczenia w odpowiedniej pozycji (charakterystyczne kliknięcie). Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera. Wymontowywanie karty zasilacza 1. Przesuń pokrywę kierownicy powietrza ku przodowi. Wyjmij pokrywę przegrody powietrznej z komputera. 12

13 5. Odłącz kable zasilające od płyty systemowej. Wykręć śruby mocujące kartę zasilacza do wnęki. 7. Wyjmij kartę zasilacza z komputera. 13

14 Instalowanie karty zasilacza 1. Umieść kartę zasilacza w gnieździe. Wkręć śruby mocujące kartę zasilacza do gniazda. Podłącz kable zasilające do płyty systemowej. Zainstaluj kierownicę powietrza. Zainstaluj pokrywę. Wymontowywanie pokrywy przedniej 1. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Przed przystąpieniem do serwisowania komputera. Delikatnie podważ zatrzaski na krawędzi pokrywy przedniej, odciągając je od obudowy. Odchyl pokrywę od komputera i pociągnij, aby zwolnić zaczepy po przeciwnej stronie pokrywy. 14

15 Instalowanie pokrywy przedniej 1. Umieść zaczepy na dolnej krawędzi panelu przedniego w szczelinach w obudowie komputera. Obróć pokrywę przednią i dociśnij ją do obudowy, aby zamknąć zatrzaski mocujące pokrywę (charakterystyczne kliknięcie). Wymontowywanie napędu dysków optycznych 1. Odłącz kabel danych i kabel zasilania od napędu dysków optycznych. Wyjmij kable z zatrzasków. 15

16 5. Naciśnij klamrę, aby zwolnić zatrzask mocujący kable z boku obudowy napędu dysków optycznych. Naciśnij zatrzask i podnieś kable. 16

17 7. Podnieś zatrzask na górze obudowy napędu dysków optycznych. 8. Przytrzymując zatrzask, wysuń napęd dysków optycznych z wnęki. 17

18 Instalowanie napędu dysków optycznych 1. Unieś zatrzask i włóż napęd dysków optycznych do wnęki. Naciśnij klamrę, aby zwolnić zatrzask, i umieść kable w uchwycie. Podłącz kabel zasilania do złącza na tylnej ściance napędu dysków optycznych. Podłącz kabel danych do złącza na tylnej ściance napędu dysków optycznych. Wymontowywanie dysku twardego 1. Odłącz kabel zasilania i kabel danych od dysku twardego. Naciśnij niebieskie zatrzaski po obu stronach wspornika dysku twardego. 18

19 5. Wysuń dysk twardy z wnęki. Dyski formatu 2, 5": wykręć śruby i wyjmij dysk twardy z oprawy. Instalowanie dysku twardego 1. Jeśli w komputerze jest instalowany dysk twardy formatu 2, 5 cala, należy umieścić dysk w oprawie i dokręcić śruby, aby zamocować dysk. Naciśnij zatrzaski na obudowie dysku twardego i włóż dysk do wnęki. Podłącz kabel zasilania dysku twardego. Podłącz kabel danych dysku twardego. Wymontowanie głośnika 1. Wymontuj pokrywę. Odłącz kabel głośnikowy od płyty systemowej. 19

20 4. Naciśnij klamrę i wyjmij głośnik. Instalowanie głośnika 1. Włóż głośnik na miejsce i zablokuj klamrę. Przyłącz kabel głośnikowy do płyty systemowej. Instalowanie czujnika temperatury UWAGA: Czujnik temperatury jest komponentem opcjonalnym i mógł nie zostać dostarczony z komputerem. Umieść czujnik temperatury w szczelinie i zablokuj zatrzask, aby go zamocować do komputera. 20

21 Wymontowywanie czujnika temperatury UWAGA: Czujnik temperatury jest komponentem opcjonalnym i mógł nie zostać dostarczony z komputerem. Otwórz zatrzask mocujący czujnik temperatury i wyjmij czujnik z komputera. Wymontowywanie panelu we/wy 1. Wymontuj następujące elementy: a) pokrywa b) pokrywa przednia 3. Wykręć śruby mocujące moduł USB 3. 0 do panelu we/wy. Wyjmij moduł USB 3. 0 z ramy montażowej. 21

22 5. Odłącz kable, aby uwolnić panel we/wy. Wykręć śruby mocujące panel we/wy do ramy montażowej. Wyjmij panel we/wy z ramy montażowej. 22

23 Instalowanie panelu we/wy 1. Umieść panel we/wy we wnęce. Wkręć śruby mocujące panel we/wy do ramy montażowej. Podłącz kable do panelu we/wy. Umieść moduł USB 3. 0 we wnęce. Wkręć śruby mocujące moduł USB 3. Zainstaluj następujące elementy: a) pokrywa przednia b) pokrywa 7. Wymontowywanie tunelu powietrza UWAGA: Tunel powietrza jest komponentem opcjonalnym i mógł nie zostać dostarczony z komputerem. Wymontuj następujące elementy: a) pokrywa b) napęd dysków optycznych 3. Naciśnij niebieski zaczep mocujący i unieś tunel powietrza do góry. Powtórz punkt 3, aby wymontować z komputera drugi moduł tunelu powietrza. Instalowanie tunelu powietrza UWAGA: Tunel powietrza jest komponentem opcjonalnym i mógł nie zostać dostarczony z komputerem. Włóż podstawę tunelu powietrza do ramy montażowej komputera. Umieść tunel powietrza na podstawie i naciśnij, aby go zamocować (charakterystyczne kliknięcie). Zainstaluj następujące elementy: a) napęd dysków optycznych 23

24 b) pokrywa 4. Wymontowywanie modułów pamięci 1. Wymontuj następujące elementy: a) pokrywa b) tunel powietrza (jeśli jest na wyposażeniu komputera) 3. Naciśnij zaciski po obu stronach modułu pamięci i wyjmij moduł pamięci z komputera. Instalowanie modułów pamięci 1. Umieść moduł pamięci w gnieździe. Dociśnij moduł pamięci, aby zatrzaski mocujące zabezpieczyły moduł. Zainstaluj następujące elementy: a) tunel powietrza (jeśli jest na wyposażeniu komputera) b) pokrywa 4. Wymontowywanie baterii pastylkowej 1. Odciągnij zatrzask od baterii pastylkowej. Kiedy bateria pastylkowa zostanie wysunięta z gniazda, wyjmij ją z komputera. 24

25 Instalowanie baterii pastylkowej 1. Włóż baterię pastylkową do gniazda na płycie systemowej. Dociśnij baterię pastylkową, aż zatrzask zostanie zamknięty i zamocuje baterię. Zainstaluj następujące elementy: a) pokrywa b) tunel powietrza (jeśli jest na wyposażeniu komputera) 4. Wymontowywanie wentylatora systemowego 1. Wymontuj następujące elementy: a) pokrywa b) przełącznik czujnika naruszenia obudowy c) karta PCI d) dysk twardy e) napęd dysków optycznych 3. Wyjmij kabel płyty systemowej z zatrzasku. Wykręć śrubę mocującą metalową płytkę do wentylatora systemowego. 25

26 5. Naciśnij zatrzaski po obu stronach metalowej płytki, aby ją uwolnić. Wyjmij metalową płytkę z ramy montażowej. 26

27 7. Wykręć śruby mocujące wnękę napędów. Przesuń zatrzask, aby uwolnić przegrodę powietrzną. 9. Wyjmij przegrodę powietrzną z komputera. 10. Odłącz kable wentylatora systemowego od płyty systemowej. 27

28 11. Wykręć śruby mocujące zestaw wentylatora systemowego do ramy montażowej komputera. 12. Wyjmij zestaw wentylatora systemowego z ramy montażowej. 13. Podważ pierścienie, aby wyjąć wentylatory z zestawu wentylatora systemowego. 28

29 OSTRZEŻENIE: Użycie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie pierścieni. 14. Wyjmij wentylatory systemowe z zestawu wentylatora systemowego. Instalowanie wentylatora systemowego 1. Umieść wentylatory w zestawie i przymocuj pierścienie. Umieść zespół wentylatora w ramie montażowej komputera. Wkręć śruby mocujące zestaw wentylatora do ramy montażowej komputera. Podłącz kable wentylatora systemowego do złączy na płycie systemowej. Ułóż kable wentylatora systemowego wychodzące z otworu w module wentylatora systemowego w kierunku płyty systemowej. Umieść przegrodę powietrzną w szczelinie w komputerze i zainstaluj zatrzaski. Wkręć śruby mocujące wnękę napędów. Zainstaluj metalową płytkę i wkręć śrubę mocującą płytkę do wentylatora systemowego. Ułóż kabel płyty systemowej i podłącz go do złącza. Zainstaluj następujące elementy: a) napęd dysków optycznych b) dysk twardy c) karta PCI 29

30 d) przełącznik czujnika naruszenia obudowy e) pokrywa 11. Wymontowywanie radiatora 1. Wykonaj następujące czynności: a) Odłącz kabel radiatora od płyty systemowej [1]. b) Poluzuj śruby mocujące radiator [2]. c) Unieś radiator i wyjmij go z komputera [3]. Instalowanie radiatora 1. Umieść radiator w komputerze. Dokręć śruby mocujące radiator do płyty systemowej. Podłącz kabel radiatora do płyty systemowej. Wymontowywanie wentylatora radiatora 1. Wymontuj następujące elementy: a) pokrywa b) radiator 3. Wykonaj następujące czynności: a) Wykręć śruby mocujące wentylator radiatora do zestawu. b) Naciśnij pierścienie na zewnątrz, aby uwolnić wentylator radiatora z zestawu. c) Wyjmij wentylator radiatora z zestawu radiatora. 30

31 Instalowanie wentylatora radiatora 1. Umieść wentylator radiatora w zestawie radiatora. Załóż pierścienie mocujące wentylator radiatora do zestawu radiatora. Zainstaluj następujące elementy: a) radiator b) pokrywa 4. Wymontowywanie procesora 1. Wymontuj następujące elementy: a) pokrywa b) tunel powietrza (jeśli jest na wyposażeniu komputera) c) radiator 3. Aby wymontować procesor, wykonaj następujące czynności: UWAGA: Pokrywa procesora jest zabezpieczona dwiema dźwigniami. Ikony na dźwigniach wskazują kolejność, w jakiej należy otwierać i zamykać dźwignie. a) Naciśnij pierwszą dźwignię mocującą pokrywę procesora i przesuń ją w bok, aby ją uwolnić spod zaczepu. b) Powtórz punkt a, aby uwolnić drugą dźwignię spod zaczepu. c) Podnieś i zdejmij pokrywę procesora. d) Wyjmij procesor z gniazda i umieść w opakowaniu antystatycznym. 31

32 4. Powtórz powyższą procedurę, aby wymontować z komputera drugi procesor (jeśli jest zainstalowany). Aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w dwa gniazda procesorów, zobacz Komponenty na płycie systemowej. Instalowanie procesora 1. Umieść procesor w gnieździe. Zainstaluj pokrywę procesora. UWAGA: Pokrywa procesora jest zabezpieczona dwiema dźwigniami. Przesuń pierwszą dźwignię na bok, aby zabezpieczyć ją zaczepem i umocować procesor. Powtórz punkt 3, aby zabezpieczyć drugą dźwignię zaczepem. Zainstaluj następujące elementy: a) radiator b) tunel powietrza (jeśli jest na wyposażeniu komputera) c) pokrywa 6. Wymontowywanie płyty systemowej 1. Wymontuj następujące elementy: a) zasilacz b) pokrywa c) napęd dysków optycznych 32

33 d) bateria pastylkowa e) czujnik temperatury f) dysk twardy g) wentylator systemowy h) karta zasilacza i) karta PCI j) panel we/wy k) głośniki l) radiator m) wentylator radiatora n) moduły pamięci o) procesor 3. Odłącz wszystkie kable od płyty systemowej. Wykręć śruby mocujące płytę systemową do ramy montażowej komputera. 33

34 5. Unieś płytę systemową i wyjmij ją z komputera. Instalowanie płyty systemowej 1. Wyrównaj płytę systemową ze złączami portów z tyłu obudowy i umieść płytę systemową w ramie montażowej komputera. Wkręć śruby mocujące płytę systemową do ramy montażowej. Podłącz kable do płyty systemowej. Zainstaluj następujące elementy: a) procesor b) moduły pamięci c) bateria pastylkowa d) wentylator radiatora e) radiator f) głośnik g) panel we/wy h) karta PCI i) karta zasilacza j) wentylator systemowy k) dysk twardy l) napęd dysków optycznych m) czujnik temperatury n) pokrywa o) zasilacz 5. Komponenty na płycie systemowej Poniższa ilustracja przedstawia elementy płyty systemowej. 34

35 1. Gniazdo PCI (slot 6) 2. gniazdo PCIe x16 (PCIe 2. 0 podłączone jako x4) (slot 5) 3. gniazdo PCIe 3. 0 x16 (slot 4) 4. gniazdo PCIe 2. 0 x1 (slot 3) 5. 0 x16 (slot 2) 6. gniazdo PCIe x16 (PCIe 3. 0 podłączone jako x8) (slot 1) 7. złącze portów USB 3. 0 na panelu przednim 8. gniazda DIMM 9. złącze przełącznika czujnika naruszenia obudowy 10. złącze wentylatora procesora 11. gniazdo procesora 12. gniazda DIMM 13. złącze audio na panelu przednim 14. bateria pastylkowa 15. złącze wentylatora dysku twardego 16. złącze wentylatora systemowego 17. złącze czujnika temperatury dysku twardego 18. złącze wentylatora systemowego 19. złącze wentylatora systemowego 20. zworka hasła 21. złącze panelu przedniego i portów USB złącze głośnika wewnętrznego 23. wewnętrzne złącze portów USB 2. 0 wnęki flexbay 24. złącza SATA (HDD0-HDD3 i SATA0-1) stykowe złącze zasilania systemu 26. wewnętrzne złącze portów USB stykowe złącze procesora 35

36 36

37 Informacje dodatkowe 3 Ta sekcja zawiera informacje o dodatkowych funkcjach komputera. Zalecenia dotyczące modułów pamięci Skonfigurowanie pamięci operacyjnej zgodnie z poniższymi wskazówkami pozwoli zapewnić optymalną wydajność komputera: Moduły pamięci o różnych pojemnościach (np. 2 GB i 4 GB) można łączyć, ale konfiguracja wszystkich kanałów, w których są zainstalowane moduły pamięci, musi być taka sama. Moduł pamięci należy instalować począwszy od pierwszego gniazda. UWAGA: Gniazda modułów pamięci mogą mieć różne oznaczenia zależnie od konfiguracji sprzętowej komputera. Na przykład, A1, A2 lub 1, 2, 3. W przypadku łączenia modułów o randze 4 z modułami o randze 1 lub 2, moduły o randze 4 muszą być zainstalowane w gniazdach wyposażonych w białe dźwignie zwalniające. W przypadku zainstalowania modułów pamięci o różnych szybkościach wszystkie moduły działają z szybkością najwolniejszego zainstalowanego modułu. Blokada zasilacza Blokada zasilacza uniemożliwia wymontowanie zasilacza z ramy montażowej. UWAGA: Zawsze przed zablokowaniem lub odblokowaniem zasilacza należy wymontować pokrywę ramy montażowej. Aby uzyskać informacje o wymontowywaniu pokrywy tunel powietrza (jeśli jest na wyposażeniu komputera), zobacz Wymontowywanie tunel powietrza (jeśli jest na wyposażeniu komputera). Aby zablokować zasilacz, wykręć wkręt z położenia zwolnionej blokady i wkręć w położeniu blokującym. Aby odblokować zasilacz, wykręć wkręt z położenia blokującego i wkręć w położeniu zwolnionej blokady. 37

38 38

39 Program konfiguracji systemu 4 Program konfiguracji systemu służy do zarządzania sprzętem zainstalowanym w komputerze i umożliwia modyfikowanie konfiguracji systemu BIOS. W programie konfiguracji systemu można wykonywać następujące zadania: Zmienianie ustawień zapisanych w pamięci NVRAM po zainstalowaniu lub wymontowaniu sprzętu Wyświetlanie konfiguracji sprzętowej systemu Włączanie i wyłączanie wbudowanych urządzeń Ustawianie opcji wydajności i zarządzania zasilaniem Zarządzanie zabezpieczeniami komputera Sekwencja ładowania Opcja Boot Sequence (Sekwencja ładowania) umożliwia pominięcie kolejności urządzeń startowych zdefiniowanej w programie konfiguracji systemu i uruchomienie komputera z określonego urządzenia (na przykład z napędu dysków optycznych lub z dysku twardego). Po wyświetleniu logo Dell, kiedy komputer wykonuje automatyczny test diagnostyczny (POST), dostępne są następujące funkcje: Dostęp do konfiguracji systemu: naciśnij klawisz <F2>. Wyświetlenie menu jednorazowej opcji uruchamiania: naciśnij klawisz <F12>. Menu jednorazowej opcji uruchamiania zawiera urządzenia, z których można uruchomić komputer oraz opcję diagnostyki. Opcje dostępne w tym menu są następujące: Removable Drive (Dysk wymienny, jeśli jest dostępny) STXXXX Drive (Napęd STXXXX) UWAGA: XXX oznacza numer napędu SATA. Optical Drive (Napęd dysków optycznych) Diagnostics (Diagnostyka) UWAGA: Wybranie opcji Diagnostics (Diagnostyka) powoduje wyświetlenie ekranu epsa diagnostics (Diagnostyka epsa). Ekran sekwencji ładowania zawiera także opcję umożliwiającą otwarcie programu konfiguracji systemu. Klawisze nawigacji Poniższa tabela przedstawia klawisze nawigacji w programie konfiguracji systemu. UWAGA: Większość opcji konfiguracji systemu jest zapisywana, a zmiany ustawień są wprowadzane po ponownym uruchomieniu komputera. 39

40 Tabela 1. Klawisze nawigacji Klawisze Strzałka w górę Strzałka w dół <Enter> Spacja <Tab> <Esc> <F1> Nawigacja Przejście do poprzedniego pola. Przejście do następnego pola. Umożliwia wybranie wartości w bieżącym polu (jeśli pole udostępnia wartości do wyboru) oraz korzystanie z łączy w polach. Rozwijanie lub zwijanie listy elementów. Przejście do następnego obszaru. UWAGA: Tylko w standardowej przeglądarce graficznej. Powrót do poprzedniej strony, aż do wyświetlenia ekranu głównego. Naciśnięcie klawisza <Esc> na ekranie głównym powoduje wyświetlenie komunikatu z monitem o zapisanie zmian i ponowne uruchomienie systemu. Wyświetlenie informacji pomocy programu konfiguracji systemu. Opcje konfiguracji systemu UWAGA: W zależności od komputera oraz zainstalowanych urządzeń wymienione w tej sekcji pozycje mogą, ale nie muszą, pojawiać się na ekranie. Tabela 2. General (Ogólne) Opcja System Board (Płyta systemowa) Opis W tej sekcji są wyświetlone najważniejsze informacje o sprzęcie zainstalowanym w komputerze. System Information Memory Configuration (Konfiguracja pamięci) PCI Information (Informacje o urządzeniach PCI) Processor Information (Informacje o procesorze) Device Information (Informacje o urządzeniach) Boot Sequence Umożliwia zmienianie kolejności urządzeń, na których komputer poszukuje systemu operacyjnego podczas uruchamiania. Diskette Drive Internal HDD (Wewnętrzny dysk twardy) USB Storage Device CD/DVD/CD-RW Drive (Napęd CD/DVD/CD-RW) Onboard NIC (Zintegrowany kontroler NIC) SATA 40

Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Dell OptiPlex 9020 AlODell OptiPlex 9020 AlO Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Dell Latitude E5410/E5510Dell Latitude E5410/E5510 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Dell Latitude E5430/E5530Dell Latitude E5430/E5530 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Dell Latitude E7240/E7440Dell Latitude E7240/E7440 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Przewodnik użytkownikaDell Latitude D531 Przewodnik użytkownika www. dell. com support. com Uwagi, ostrzeżenia i przestrogi UWAGA: UWAGA oznacza ważną wiadomość, która pomoże lepiej wykorzystać komputer. OSTRZEŻENIE: OSTRZEŻENIE

Urządzenia zewnętrzneUrządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Dell Latitude E6410/E6410 ATGDell Latitude E6410/E6410 ATG Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń

Dell Vostro 3460/3560Dell Vostro 3460/3560 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Dell Vostro 2420/2520Dell Vostro 2420/2520 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub

Dell Precision M4800/M6800Dell Precision M4800/M6800 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Dell Latitude E6230/E6330Dell Latitude E6230/E6330 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

Dell Latitude E5440/E5540Dell Latitude E5440/E5540 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKAPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DOCK Podręczniki użytkownika w innych wersjach językowych znajdują się w witrynie LandingZone. net/user-guides 2012 Infiniti Wing, Inc All R DOKOWANIE. BLOKOWANIE. POŁĄCZENIE. Szanowny

Urz dzenia zewn trzneUrz dzenia zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 430221-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi urządzeń zewnętrznych. Spis tre ci 1 U ywanie urz dze USB Podłączanie urządzenia USB...................... html">

Modele laptopów Dell

Chcesz kupić laptopa Dell ale zaczynasz dopiero przygodę i nie wiesz czym różnią się poszczególne grupy modeli? Przeczytaj nasz krótki poradnik, poniżej prezentujemy porównanie poszczególnych serii modeli komputerów Dell. Gdy już wybierzesz, to zapraszamy do nas na zakupy!

Oferta dla użytkowników domowych:

Dell Inspiron - podstawowa grupa komputerów dla użytkowników domowych, zapewniająca optymalny kompromis pomiędzy ceną a jakością wykonania.

Dell XPS - laptopy dla najbardziej wymagających użytkowników, w których poświęcono równie dużo uwagi wykonaniu jak i parametrom technicznym.

Dell Alienware - najwyższa półka, zarówno techniczna jak i cenowa, komputery przeznaczone dla osób dla których koszt nie jest limitem a liczą się jedynie możliwości techniczne, wydajność w grach i wygląd nie pozostawiający złudzeń co do mocy maszyny.

Oferta dla użytkowników biznesowych:

Dell Vostro - bazowa grupa komputerów przeznaczona dla small-businessu. Więcej niż komputer dla użytkownika domowego, ale dzięki skromniejszemu wyposażeniu i nieco gorszym materiałom wykończeniowym o półkę cenową niżej od kolejnych modeli.

Dell Latitude - sztandarowa seria komputerów dla ludzi biznesu. Wysoka jakość wykonania, bardzo dobre materiały, solidne wykończenie oraz parametry techniczne z wysokiej półki. Dodatkowo szerokie możliwości w zakresie bezpieczeństwa, dedykowane stacje dokujące i rozbudowane pakiety serwisowe. Jedie z najczęściej spotykanych komputerów w biurach i korporacjach.

Dell Precision - grupa komputerów dla ludzi, którzy określają siebie profesjonalistami, i dla których komputer to podstawowe narzędzie pracy, w dodatku wymagającej zazwyczaj skomplikowanych obliczeń. Najlepsza jakość wykonania, parametry dostosowane do prac inżynieryjnych, rozbudowane systemy zabezpieczeń. Zazwyczaj nieco mniej mobilne od komputerów Latitude, jednak jeżeli priorytetem jest stabilność, parametry techniczne i jakość wykonania to Precisiona trudno będzie przebić. 

Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji Aeg Oko Favorit 6069

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji Aeg Oko Favorit 6069

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania, instalacji i konserwacji Aeg Oko Favorit 6069