Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Craftsman 277080

Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Craftsman 277080 to dwie ważne dokumenty, które należy wykorzystać w celu bezpiecznego i skutecznego korzystania z produktu. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe informacje na temat użytkowania produktu, w tym opisy kontrolek i przycisków, instrukcje dotyczące ustawień i konserwacji oraz informacje na temat wymiany części. Instrukcja bezpieczeństwa zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu, w tym informacje na temat bezpiecznych praktyk pracy i procedur bezpieczeństwa. Te dwie instrukcje są niezbędne do bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu Craftsman 277080.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Craftsman 277080

Czy instrukcja bhp jest obowiązkowa?

Według Kodeksu Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca zobowiązany jest wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym podczas ewentualnych kontroli PIP. Instrukcje bhp winny być sformułowane w czytelny i zrozumiały sposób. Przed przystąpieniem pracownika do pracy na danym stanowisku musi się on zapoznać z instrukcją BHP. Sporządzenie instrukcji BHP bazując na darmowych wzorach może przysporzyć mniej wyzwań niż przygotowanie instrukcji BHP od zera, ponieważ zakres i tematyka instrukcji jest już przygotowana.

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Z Encyklopedia Zarządzania

  Instrukcja
  Polecane artykuły
  • Instrukcja BHP
  • Szkolenie BHP
  • Instrukcja stanowiskowa
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy
  • Oferta pracy
  • Instruktaż stanowiskowy
  • Dyscyplina pracy
  • Obowiązki pracodawcy
  • Lista obecności

  Instrukcja jest to opis postępowania w danej sytuacji lub podczas obsługi danego urządzenia. Wyróżnić można instrukcje:

  • obsługi urządzenia,
  • instrukcję bhp,
  • przeciwpożarową, i in.

  Instrukcja jest to forma wypowiedzi zapisanej w formie tekstu, zawierająca wskazówki dotyczące obsługi (jakiegoś urządzenia), zasad postępowania (instrukcja BHP), sposobu wykonania (instrukcja od producentów). Często tekst jest połączony z rysunkami lub całość jest tylko w formie graficznej musi być dołączona do każdego produktu.

  Instrukcja ma precyzować czynności związane np. z rozpoczęciem i zakończeniem pracy (instrukcja BHP), musi być aktualna dostępna dla każdego, widoczna, precyzyjna, czytelna i zrozumiała tak aby pracownik dobrze zrozumiał jak wykonać zadanie. Znajdziemy ją w firmach na stanowiskach pracy, w szkole, w poradniach lekarskich, w sklepach, itp. Bardzo ważne jest przestrzeganie zasad instrukcji. Stosując się do zasad instrukcji unikniemy uszkodzenia maszyny lub urządzenia oraz, że nie ulegniemy wypadkowi podczas pracy. Musi ona dotyczyć urządzeń, rzeczy, z których będziemy korzystać w czasie pracy (Jóźwiak J. 2010, s. 35)

  Instrukcje BHP powinny być zamieszczone przy podręcznym sprzęcie gaśniczym, dodatkowo instrukcja przeciwpożarowa powinna zawierać informacje na temat ochrony przeciwpożarowej" instrukcje obsługi maszyn powinny być umieszczone przy każdej maszynie lub urządzeniu na każdym stanowisku pracy, instrukcje higieny w salach szpitalnych, powinny być umieszczone nad stanowiskiem wykonywanych czynności. (Kamińska A. 2013, s. 428)

  Rodzaje instrukcji

  • instrukcji obsługi i pracy
  • instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy
  • instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  • instrukcji programowania komputera
  • instrukcji postępowania na wypadek pożaru
  • instrukcji montażu urządzeń
  • instrukcja obsługi urządzenia
  • instrukcji dotyczących prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych
  • instrukcji magazynowania
  • instrukcji stanowiskowych dotyczących postępowania w trakcie pracy
  • instrukcji stosowania środków do ochrony indywidualnej
  • instrukcji bezpiecznego wykonywania prac budowlanych
  • instrukcji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
  • instrukcji poselskiej
  • instrukcji kancelaryjnych
  • instrukcji sanitarnych
  • instrukcji udzielania pierwszej pomocy

  Zasady pisania instrukcji

  • Pisać zwięźle, precyzyjnie i na temat, tak aby dobrze poinstruować osobę jakie czynności ma wykonać
  • Używać bezokoliczników lub czasowników w trybie rozkazującym
  • Zadać o logiczną kolejność punktów

  Przykładowa instrukcja obsługi

  1. Czynności jakie powinien wykonać pracownik przed rozpoczęciem pracy:

  • przewietrzyć pomieszczenie
  • sprawdzić stan wtyczki do której będzie podpięta kserokopiarka
  • sprawdzić zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia
  • sprawdzić stan papieru w podajniku

  2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

  • Obsługiwać kserokopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną

  skupiać uwagę na czynnościach związanych z obsługą urządzenia

  • Często wietrzyć pomieszczenie, w którym się pracuje
  • przerwać czynności związane z obsługą i gdy zauważymy nieprawidłowości związane z pracą kserokopiarki (dym, nieprzyjemny zapach wydobywający się z zewnątrz urządzenia)
  • Zanim zaczniemy wyjmować zablokowany papier należy wyłączyć urządzenie z prądu
  • regularnie czyścić podajnik i szybę preparatem przeznaczonym do tych celów
  • w przypadku dostania się tonera do oka, przemyć obficie ciepłą wodą i udać się do lekarza

  3. Czynności zakazane pracownikowi obsługującego kserokopiarkę

  • obciążenie urządzenia ciężkimi przedmiotami
  • wykonywanie samodzielnie czynności niezgodnych z instrukcją eksploatacyjną
  • otwiera górnej pokrywy w trakcie pracy urządzenia
  • wyłączanie kserokopiarki od jej zasilania w trakcie pracy
  • kopiowania dokumentów spiętych spinaczem lub zszywką
  • używania różnego rodzaju środków nieprzeznaczonych do mycia kserokopiarki

  Zasady BHP a Kodeks Pracy

  Zgodnie z Artykułem 23711. § 1. Kodeks Pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  1. zatrudnia do 10 pracowników
  2. zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

  Patrz także: Procedury i instrukcje

  Bibliografia

  • Dynowska M. (2018), Szczegółowa instrukcja Bezpieczeństwa pracy na ćwiczeniach labatoryjnych w Katedrze Mykologii
  • Jankowiak J. (2007) Prawo pracownika do zakładowegi zasobu wiedzy w sferze BHP
  • Jóźwiak J. (2010), Pracownia informatyczno-handlowa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, s. 35
  • Kamińska A. (2013), Prawo pracy 1560 pytań i odpowiedzi, Wydane przez: Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa, s. 428
  • Spychała M. Grzelczak A. (2014)Wartościowanie pracy i kompetencji specjalisty ds. BHP
  • Ustawa z dnia 5 lipca 1974r. Art. 11. (Dz. U. Nr 24, poz. 141) Kodeks pracy

  Autor: Paulina Pilszak

  Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

  Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

  Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Craftsman 277080

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Craftsman 277080

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa Craftsman 277080