Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Black And Decker Mt300ka

Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Black And Decker MT300KA to dokumenty, które należy przestrzegać, aby zminimalizować ryzyko obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Instrukcja bezpieczeństwa zawiera informacje o zasadach bezpiecznego użytkowania narzędzia i wskazówki dotyczące zapobiegania obrażeniom. Instrukcja techniczna natomiast zawiera szczegółowe informacje dotyczące konstrukcji i użytkowania narzędzia, w tym jego specyfikacji, instalacji, użytkowania, konserwacji i naprawy. Przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia Black And Decker MT300KA należy dokładnie zapoznać się z obiema instrukcjami i zawsze stosować się do zawartych w nich wskazówek.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Black And Decker Mt300ka

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS800S. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS800S, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS800S. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS800S tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS800S

Strona: 1

POLSKI48PrzeznaczenieWyrzynarka Black & Decker zostałazaprojektowana do piłowania drewna, tworzywsztucznych i metalu. Narzędzie przeznaczone jestwyłącznie do użytku amatorskiego.Zasady bezpiecznej pracyOgólne wskazówki dotyczące bezpiecznegoużytkowania elektronarzędziUwaga! Należy zapoznać się zewszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymibezpiecznej pracy oraz z instrukcjąobsługi. Nie stosowanie się do poniższychinstrukcji może być przyczyną porażeniaprądem elektrycznym, pożaru i/lubuszkodzenia ciała.Zachowaj wszystkie instrukcje i informacjedotyczące bezpiecznej pracy, aby móckorzystać z nich w przyszłości. Określenieelektronarzędzie używane we wszystkichponiższych ostrzeżeniach dotyczy narzędzizasilanych z sieci (przewodem zasilającym)lub narzędzi zasilanych akumulatorowo(bezprzewodowych).1. Bezpieczeństwo w miejscu pracya. Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dbajo dobre oświetlenie. Brak porządku i złeoświetlenie są częstą przyczyną wypadków.b. Nie wolno używać elektronarzędziw strefach zagrożenia wybuchem,w obecności palnych cieczy, gazów i pyłów.W czasie pracy elektronarzędziami powstająiskry, które mogą powodować zapłon pyłów luboparów.c. W czasie pracy elektronarzędziami niepozwalaj na przebywanie w pobliżu dziecii innych osób postronnych. Brak skupieniamoże spowodować utratę kontroli nadnarzędziem.2. Ochrona przed porażeniem prądemelektrycznyma. Gniazdo musi być dostosowane do wtyczkielektronarzędzia. Nie wolno dokonywaćprzeróbek wtyczki. Nie wolno używaćprzejściówek do zasilania uziemionychelektronarzędzi. Nie przerobione wtyczkii odpowiednie gniazda zmniejszają ryzykoporażenia prądem elektrycznym.b. Unikaj bezpośredniej stycznościz powierzchniami uziemionymi lubzerowymi (np. rurociągami, kaloryferami,kuchenkami i urządzeniami chłodniczymi).Ryzyko porażenia prądem elektrycznymwzrasta, jeśli twoje ciało jest zerowane lubuziemione.c. Nie narażaj elektronarzędzi na działaniedeszczu lub zwiększonej wilgotności.Dostanie się wody do wnętrza elektronarzędziazwiększa ryzyko porażenia prądemelektrycznym.d. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający.Nie podnoś, nie ciągnij i nie wyciągajz gniazda wtyczki, poprzez ciągnięcieza przewód zasilający elektronarzędzia.Chroń przewód zasilający przed kontaktemz gorącymi elementami, olejami, ostrymikrawędziami i ruchomymi częściami.Uszkodzenie lub zaplątanie przewoduzasilającego zwiększa ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.e. Do pracy poza pomieszczeniamizamkniętymi, należy używać przedłużaczaprzystosowanego do użycia na dworze.Korzystanie z przedłużaczy przystosowanychdo użycia na dworze, zmniejsza ryzykoporażenia prądem.f. Jeśli zachodzi konieczność pracyw wilgotnym otoczeniu, należy używaćźródła zasilania zabezpieczonegowyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).Stosowanie wyłączników różnicowoprądowychzmniejsza ryzyko porażenia prądem3. Środki ochrony osobisteja. W czasie pracy elektronarzędziem zachowajczujność, patrz uważnie i kieruj sięzdrowym rozsądkiem. Nie należy używaćelektronarzędzi, gdy jest się zmęczonymlub pod wpływem narkotyków, alkoholu czyleków. Nawet chwila nieuwagi, w czasie pracyelektronarzędziem, może doprowadzić dopoważnego uszkodzenia ciała.b. Używaj środków ochrony osobistej. Zawszezakładaj okulary ochronne. Środki ochronyosobistej, takie jak maska przeciwpyłowa,obuwie antypoślizgowe, kask oraz ochronasłuchu, stosowane w zależności od sytuacji,chronią przed obrażeniami.c. Zapobiegaj przypadkowemu włączeniu.Przed podłączeniem do zasilania i/lubwłożeniem akumulatora oraz przenoszeniemnarzędzia, upewnij się, że wyłącznik

Strona: 2

POLSKI49jest w pozycji „wyłączone”. Trzymaniepalca na wyłączniku w czasie przenoszenialub podłączania do zasilania jest bardzoniebezpieczne.d. Przed włączeniem narzędzia, należy usunąćwszystkie klucze i narzędzia do regulacji.Pozostawienie elementów przyłączonych doczęści wirujących elektronarzędzia, możebyć bardzo niebezpieczne i spowodowaćuszkodzenie ciała.e. Nie wychylaj się. Nie wychylaj się i przyjmijstabilną pozycję, aby zawsze zachowywaćrównowagę. Pozwala to na lepszą kontrolępracy urządzenia w nieprzewidzianychokolicznościach.f. Załóż odpowiedni strój. Nie zakładajluźnych ubrań ani biżuterii. Uważaj, abynie zbliżać włosów, ubrania ani rękawic doruchomych części. Luźne ubranie, biżuterialub długie włosy mogą zostać pochwyconeprzez ruchome części.g. Jeśli sprzęt jest przystosowany doprzyłączenia urządzeń odprowadzającychi zbierających pył, upewnij się, czy sąone przyłączone i właściwie użytkowane.Używanie takich urządzeń zmniejszazagrożenia związane z obecnością pyłów.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie wolno przeciążać elektronarzędzi.Należy używać elektronarzędziaprzystosowanego do danego obciążenia.Dzięki zastosowaniu odpowiedniego narzędzia,pracę można wykonać lepiej i w bezpiecznysposób, pracując w tempie, do którego zostałoono przeznaczone.b. Nie wolno używać elektronarzędziaz zepsutym wyłącznikiem, który nie pozwalana sprawne włączanie i wyłączanie.Elektronarzędzie, którego pracy nie możnakontrolować wyłącznikiem, jest niebezpiecznei musi zostać naprawione.c. Przed przystąpieniem do regulacji,wymiany akcesoriów oraz przedschowaniem elektronarzędzia, należyodłączyć wtyczkę od źródła zasilania i/lub odłączyć akumulator od urządzenia.Stosowanie takich środków zapobiegawczychzwiększa bezpieczeństwo i zmniejszaryzyko przypadkowego uruchomieniaelektronarzędzia.d. Nie używane elektronarzędzie przechowujpoza zasięgiem dzieci i nie dopuszczajosób nie znających elektronarzędzialub tej instrukcji do posługiwania sięelektronarzędziem. Elektronarzędziaobsługiwane przez osoby nieprzygotowanestanowią zagrożenie.e. Regularnie dokonuj konserwacjielektronarzędzi. Sprawdź, czy ruchomeczęści są właściwie połączonei zamocowane, czy części nie sąuszkodzone oraz skontroluj wszelkie inneelementy mogące mieć wpływ na pracęelektronarzędzia. Wszelkie uszkodzenianależy naprawić przed rozpoczęciem pracy.Wiele wypadków spowodowanych jest przezniedostateczną konserwację elektronarzędzi.f. Dbaj o czystość narzędzi i ostrośćelementów tnących. Zadbane narzędziatnące, z ostrymi krawędziami tnącymi, rzadziejsię zacinają i są łatwiejsze w prowadzeniu.g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówekitp. należy używać zgodnie z niniejsząinstrukcją, uwzględniając warunkii rodzaj wykonywanej pracy. Używanieelektronarzędzi niezgodnie z przeznaczeniemmoże być niebezpieczne.5. Naprawya. Powierzaj naprawy elektronarzędziwyłącznie osobom wykwalifikowanym,używającym identycznych częścizamiennych. Zapewni to bezpieczeństwoużytkowania naprawionego urządzenia.Bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi -wskazówki dodatkoweUwaga! Dodatkowe wskazówki dotyczącepracy wyrzynarkami.♦ W sytuacji, gdy istniejeprawdopodobieństwo zetknięcia narzędziatnącego z ukrytym przewodem lub własnymprzewodem zasilającym, należy trzymaćurządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty.Zetknięcie z przewodem pod napięciemspowoduje pojawienie się napięcia nametalowych częściach obudowy i porażenieoperatora.♦ Używaj zacisków lub innego wygodnegosposobu mocowania i unieruchomieniaobrabianego elementu. Trzymanie elementuw rękach lub oparcie o własne ciało, niezapewnia dostatecznej stabilizacji i może byćprzyczyną utraty kontroli nad narzędziem.

Strona: 3

POLSKI50♦ Trzymaj ręce w bezpiecznej odległościod miejsca cięcia. W żadnym wypadku niesięgaj od spodu pod obrabiany element.Nigdy nie wsuwaj palców lub kciuka w pobliżebrzeszczotu i mocowania brzeszczotu. Niewolno stabilizować wyrzynarki chwytając zastopę.♦ Dbaj o ostrość brzeszczotów. Tępe lubuszkodzone brzeszczoty mogą być przyczynązbaczania lub zahaczania piły przy obciążaniu.Zawsze należy używać brzeszczotówprzeznaczonych do cięcia danego materiałui odpowiedniego do rodzaju prac.♦ W przypadku cięcia rur i kanałów należysię upewnić, czy nie ma w nich wody,przewodów elektrycznych itp.♦ Nie dotykaj obrabianego elementu anibrzeszczotu bezpośrednio po zakończeniucięcia. Może być bardzo rozgrzany.♦ Uważaj na ukryte elementy niebezpieczne.Przed rozpoczęciem cięcia ścian, podłogiczy sufitu, sprawdź położenie przewodówi rur.♦ Brzeszczot porusza się nawet po zwolnieniuwyłącznika. Zanim odłożysz narzędzie,zawsze zaczekaj, aż brzeszczot całkiem sięzatrzyma.Uwaga! Bezpośredni kontakt lub wdychaniepyłu powstałego w trakcie cięcia może szkodzićzdrowiu wykonującego pracę i osób znajdującychsię w pobliżu. Należy nosić specjalną maskęprzeznaczoną do ochrony przed pyłem i oparamioraz upewnić się, że osoby w pomieszczeniui wchodzące do pomieszczenia są równieżzabezpieczone.♦ Przeznaczenie urządzenia jest opisanew instrukcji obsługi. Używanie jakichkolwiekakcesoriów lub wykonywanie prac sprzecznychz przeznaczeniem opisywanym w instrukcjiobsługi, może powodować niebezpieczeństwouszkodzenia ciała i/lub uszkodzenia mienia.Bezpieczeństwo osób postronnych♦ Opisywane urządzenie nie jest przeznaczonedo użycia przez osoby o obniżonychmożliwościach fizycznych, ruchowych lubumysłowych (także dzieci) lub o zbyt małejwiedzy i doświadczeniu, jeśli nie zostały oneprzeszkolone lub nie pozostają pod opiekąosoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.♦ Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły sięurządzeniem.DrganiaPodawana w tabeli danych technicznych orazw deklaracji zgodności z normami wartośćdrgań (wibracji), została zmierzona zgodnieze standardową procedurą zawartą w normieEN 60745. Informacja ta może służyć doporównywania tego narzędzia z innymi.Deklarowana wartość emitowanych drgańmoże również służyć do przewidywania stopnianarażenia użytkownika na wibracje.Uwaga! Chwilowa siła drgań, występującaw czasie pracy elektronarzędziem, może odbiegaćod podawanych wartości, w zależności od sposobuużytkowania urządzenia. Poziom wibracji możeprzekroczyć podawaną wartość.Przy określaniu ekspozycji na wibracje, w celupodjęcia środków ochrony osób zawodowoużytkujących elektronarzędzia, zgodnie z normą2002/44/EC, należy uwzględnić rzeczywistewarunki i rodzaj wykonywanej pracy. Także okresyprzestoju i pracy bez obciążenia.Oznaczenia na narzędziuUwaga! Aby zminimalizować ryzykozranienia, użytkownik musi zapoznać sięz instrukcją obsługi.Ochrona przed porażeniem prądemOpisywane elektronarzędzie jest podwójnieizolowane; dlatego nie ma koniecznościstosowania dodatkowego uziemienia.Należy zawsze upewnić się, czy napięciezasilania jest zgodne z wartością podanąna tabliczce znamionowej.♦ Ze względów bezpieczeństwa, wymianęuszkodzonego przewodu zasilającego należypowierzyć producentowi lub autoryzowanemuserwisowi Black & Decker.Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpiecznegoużytkowania baterii jednorazowych♦ W żadnym wypadku nie wolno otwieraćakumulatorów.♦ Przechowywać w miejscach, w którychtemperatura nie przekracza 40 °C.♦ Baterie należy utylizować, postępując zgodniez zaleceniami umieszczonymi w rozdziale„Ochrona środowiska”.

Strona: 4

POLSKI51Baterii nie wolno spalać.♦ W wyjątkowych przypadkach może dojść dowycieku z baterii. Jeśli na baterii pojawi siępłyn, należy:- Ostrożnie wytrzeć płyn szmatką. Unikaćkontaktu ze skórą.użytkowania laserówNależy uważnie przeczytać instrukcjęobsługi.Niniejszy produkt nie nadaje się doużycia przez dzieci poniżej 16 rokużycia.Promieniowanie laserowe.Nie wolno kierować wiązki laseraw kierunku oczu.Nie wolno używać przyrządówoptycznych do oglądania wiązkilasera.♦ Opisywany laser, zgodnie z IEC60825-1:2007zaliczany jest do laserów klasy 2. Nie wolnozastępować diody lasera innym rodzajem.Naprawę uszkodzonego lasera należypowierzyć Autoryzowanemu PrzedstawicielowiSerwisowemu.♦ Lasera nie wolno używać w innych celach niżwyznaczanie linii.♦ Maksymalny czas ekspozycji oka na wiązkęlasera klasy 2, uważany za bezpieczny, to0. 25 sekundy. Odruchy powiek stanowią zwyklewystarczającą ochronę. W odległości powyżej1m laser spełnia wymagania klasy 1 i dlategouważany jest za całkowicie bezpieczny.♦ Nigdy nie wolno kierować wiązki bezpośredniow oczy i wpatrywać się w nią.♦ Nie wolno używać przyrządów optycznych dooglądania wiązki lasera.♦ Nie wolno ustawiać urządzenia tam, gdziewiązka lasera może znaleźć się na wysokościgłowy innych osób.♦ Nie wolno pozwalać na zbliżanie się dzieci doWyposażenie1. Przycisk blokady wyłącznika2. Wyłącznik3. Pokrywa schowka na brzeszczoty4. Dźwignia blokady stopy wyrzynarki5. Przyłącze do odprowadzenia pyłu6. Przejściówka do odprowadzenia pyłów7. Stopa wyrzynarki8. Pokrętło Auto Select™9. Rolka prowadząca10. Beznarzędziowe mocowanie brzeszczotuDodatkowe wyposażenie (Rys. A)Dodatkowe wyposażenie zależne jestod zakupionego modelu urządzenia. NaRys. A przedstawione są opcje wyposażeniadodatkowego, zależne od numeru urządzenia.MontażUwaga! Przed przystąpieniem do każdejz poniższych czynności upewnij się, czy narzędziejest wyłączone i wtyczka zasilania jest wyjętaz gniazda oraz ostrze zatrzymało się. W czasieeksploatacji brzeszczot może się rozgrzać.Montaż brzeszczotu (Rys. B)♦ Trzymać brzeszczot (11) jak na rysunku,skierowany ząbkami do przodu.♦ Popchnąć w dół i przytrzymać zaciskmocowania brzeszczotu (10).♦ Włożyć trzonek brzeszczotu w uchwyt (12) ażdo napotkania oporu.♦ Puścić zacisk mocowania brzeszczotu (10).Magazynek brzeszczotów (Rys. C)Brzeszczoty (11) można przechowywaćw magazynku znajdującym się z boku narzędzia.♦ Otworzyć pokrywę (3) magazynkubrzeszczotów, przytrzymując zaczep na górzepokrywy (3) i pociągając go na zewnątrz.♦ Brzeszczoty umocowane są w magazynkupaskiem magnetycznym. Aby wyjąć brzeszczot,należy nacisnąć jeden z jego końców i wyjąćgo za podniesioną część.♦ Zamknąć pokrywę (3) magazynkubrzeszczotów i upewnić się, czy zaczep zostałzapięty.Uwaga! Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, żemagazynek jest dokładnie zamknięty.Przyłączanie odkurzacza (Rys. D)Aby przyłączyć odkurzacz lub wyciąg pyłu,konieczne jest zastosowanie przejściówki.Przejściówkę do odprowadzania pyłu (6)można nabyć u lokalnego sprzedawcy sprzętuBlack & Decker.♦ Wsunąć przejściówkę (6) w przyłącze doodprowadzania pyłu (5).♦ Przyłączyć wąż odkurzacza do przejściówki (6).

Strona: 5

POLSKI52Pozostałe zagrożeniaW czasie pracy elektronarzędziem mogą powstaćzagrożenia, które nie zostały uwzględnionew załączonej instrukcji dotyczącej bezpiecznegoużytkowania. Zagrożenia te mogą wynikaćz niewłaściwego użytkowania, zbyt intensywnejeksploatacji lub tp.Nawet w przypadku przestrzegania zasadbezpiecznej pracy i stosowania środkówochronnych, nie jest możliwe uniknięcie pewnychzagrożeń. Należą do nich:♦ Zranienia wynikające z dotknięcia wirujących /ruchomych elementów.♦ Zranienia w czasie wymiany części, ostrzy lubakcesoriów.♦ Zranienia związane ze zbyt długotrwałymużywaniem narzędzia. Pracując przez dłuższyczas, należy robić regularne przerwy.♦ Ryzyko uszkodzenia słuchu.♦ Zagrożenie dla zdrowia spowodowanewdychaniem pyłu wytwarzanego podczasużytkowania urządzenia (np. : podczas pracyw drewnie, szczególnie dębowym, bukowymoraz MDF).EksploatacjaUstawianie stopy wyrzynarki do cięciaskośnego (Rys. E i F)Uwaga! Nie wolno używać wyrzynarki zezdemontowaną lub nie dokręconą stopą.Stopa wyrzynarki (7) może być ustawiana docięcia skośnego zarówno w lewo jak i w prawomaksymalnie pod kątem 45°.♦ Pociągnąć dźwignię blokady stopy wyrzynarki(4) na zewnątrz, aby odblokować stopęwyrzynarki (7) znajdującą się w pozycji 0°(Rys. F).♦ Pociągnąć stopę wyrzynarki (7) do przodui ustawić żądany kąt 15°, 30° lub 45°, zgodnieze wskazaniem wskaźnika odchyleniawyrzynarki.♦ Popchnąć dźwignię blokady stopy wyrzynarki(4) do tyłu, aby unieruchomić stopę wyrzynarki(7).Aby z powrotem ustawić stopę wyrzynarki (7)do cięcia prostego:wyrzynarki (7).♦ Ustawić stopę wyrzynarki (7) pod katem 0°i popchnąć do tyłu.

Strona: 6

POLSKI53Użycie pokrętła funkcji Auto Select™ (Rys. G)Opisywane urządzenie jest wyposażone w pokrętło funkcji Auto Select™ (8) służące do ustawianiaprędkości i rodzaju ruchów brzeszczotu, w zależności od rodzaju cięcia. Aby wybrać optymalną prędkośći rodzaj ruchów wahadłowych brzeszczotu w zależności od rodzaju ciętego materiału, należy ustawićpokrętło zgodnie z poniższą tabelą:Ikona Zastosowanie PrędkośćRodzajbrzeszczotuBlatykuchenne, blatyrobocze, płytylaminowaneDuża prędkość Uniwersalny dodrewnaWycinaniekształtów/łuków,twarde drewno,deskowania,podłogiDuża prędkość Do wycinaniałukówUniwersalny doSklejka i paneledrewnianeOgólniedrewno, miękkiedrewno, szybkiedocinaniePlastik,Perspex, PVCŚredniaprędkośćOgólnegoprzeznaczeniaCienkie płytymetalowe, płytkiceramiczne,płyty włóknaszklanegoNiska prędkość Do metalu lubceramiki lubpłyt z włóknaPraca powoli,precyzyjny startPowoli Brzeszczotodpowiedni dookreślonej pracyWłączanie i wyłączanie♦ Aby włączyć narzędzie naciśnij wyłącznik (2).♦ Aby wyłączyć narzędzie, zwolnij wyłącznik (2).♦ Aby włączyć pracę ciągłą, należy nacisnąćprzycisk blokady wyłącznika (1) i zwolnićwyłącznik (2).♦ Aby wyłączyć narzędzie, gdy włączony jest trybpracy ciągłej, należy nacisnąć wyłącznik (2)i zwolnić go.CięcieW czasie pracy trzymaj narzędzie mocno obiemarękami.Stopę wyrzynarki (7) należy mocno oprzećna ciętym materiale. Pomoże to uniknąćpodskakiwania piły, nadmiernych wibracjii złamania brzeszczotu.♦ Przed rozpoczęciem cięcia pozwolić na chwilęswobodnego ruchu brzeszczotu.♦ W czasie cięcia należy na piłę oddziałowywaćjedynie niedużą siłą.Obsługa lasera (Rys. H - K) (dot. urządzeńz oznaczeniem ‘L’)Montaż baterii (Rys. H)Oddzielić moduł lasera (14) od wyrzynarki poprzezodkręcenie śrub (13) i pociągnięcie modułu laserado przodu. Włożyć dwie nowe baterie alkaicznetypu AAA 1. 5 Volt upewniając się, że bieguny (+)

Strona: 7

POLSKI54i (-) zostały podłączone poprawnie. Zamontowaćz powrotem moduł lasera (14).Regulacja lasera (Rys. I)Uwaga: Laser służy jako pomoc w cieciu i niegwarantuje dokładności ciecia.Uwaga! Nie wolno regulować lasera, gdywyrzynarka podłączona jest do źródła zasilania.♦ Gdy zachodzi potrzeba, należy ustawić laserw jednej linii z brzeszczotem za pomocą śrubyregulacyjnej (15).Jasność wiązki laserowej (moc) zmniejsza się,gdy wyrzynarka jest przegrzana. Laser może staćsię niewidoczny, gdy wyrzynarka przez dłuższyczas jest przeciążona. Widoczność lasera będziestopniowo powracać do normy w miarę, jaknarzędzie będzie stygło. Także, jeśli jest odłączoneod zasilania.Uwaga! Nie wolno pozostawiać włączonegoprzegrzanego lasera. Upewnij się, że wyłącznikjest w pozycji WYŁĄCZONE i wyjmij bateriez lasera, aby usunąć źródło zasilania.Użycie lasera (Rys. J i K)Laser wskazuje linię cięcia (18) na powierzchniciętego materiału.♦ Aby włączyć laser, należy nacisnąć przycisk(16).♦ Aby wyłączyć laser, powtórnie nacisnąćprzycisk (16).Patrząc dokładnie nad wyrzynarką, można w łatwysposób ciąć wzdłuż zaprojektowanej linii cięcia(17). W przypadku ograniczonej widoczności, lasermoże służyć jak rodzaj alternatywnej prowadnicy.♦ Zaznaczyć ołówkiem linię cięcia (17).♦ Ustawić wyrzynarkę na linii cięcia (17).♦ Włączyć laser.Użycie podświetlenia miejsca pracy (Rys. L i M)(dot. urządzeń z oznaczeniem ‘W’)Urządzenia, które posiadają z numerzekatalogowym oznaczenie „W”, wyposażone sąw diody świetlne (19) służące do podświetleniamiejsca cięcia wokół brzeszczotu.♦ Aby włączyć podświetlenie, należy przesunąćprzełącznik (20) do pozycji (I).♦ Aby wyłączyć podświetlenie, należy przesunąćprzełącznik (20) do pozycji (0).Wskazówki praktyczneCięcie tworzyw sztucznychPodczas cięcia laminatów, może wystąpićstrzępienie brzegów szpecące powierzchnięzewnętrzną. Większość brzeszczotów tnie podczasruchu do góry, dlatego jeśli stopa wyrzynarki masię opierać o powierzchnię zewnętrzną, lepiej jestużyć brzeszczotów tnących w czasie ruchu w dół,lub:♦ Użyj brzeszczotu o drobnych ząbkach.♦ Tnij płytę spodem do góry.♦ Aby zminimalizować uszkodzenia powierzchniściśnij płytę z obu stron kawałkami drewna lubpłyty pilśniowej i tnij wszystkie warstwy na raz.Cięcie metaluPamiętaj, że cięcie metalu zajmuje dużo więcejczasu niż cięcie drewna.♦ Używaj brzeszczotów przeznaczonych docięcia metalu.♦ W przypadku cięcia cienkich blach przyciśnijkawałek drewna od spodu blachy i tnijwszystkie warstwy na raz.♦ Nałóż cienka warstwę oleju wzdłuż linii cięcia.KonserwacjaNarzędzia Black & Decker zostały zaprojektowanetak, aby zapewnić długoletnią, prawiebezobsługową, pracę urządzenia.Aby długo cieszyć się właściwą pracą urządzenia,należy odpowiednio z nim postępować i regularnieje czyścić.♦ Regularnie czyścić otwory wentylacyjne przyużyciu miękkiej szczotki albo suchej ściereczki.♦ Regularnie czyścić obudowę przy użyciuwilgotnej ściereczki. Nie używać preparatówdo szorowania i zawierających rozpuszczalniki.Nigdy nie dopuszczać do dostania sięjakichkolwiek płynów do wnętrza narzędziai nigdy nie zanurzać żadnych części narzędziaw płynach.Wymiana wtyczki sieciowej (dotyczy tylkoWielkiej Brytanii i Irlandii)Jeśli występuje konieczność montażu nowejwtyczki:♦ Odpowiednio zutylizuj starą wtyczkę.♦ Przyłącz brązowy przewód do zacisku fazyw nowej wtyczce.♦ Przyłącz niebieski przewód do zaciskuzerowego.Uwaga! Nie wykonuje się przyłączenia dokońcówki uziemienia. Wykonaj instrukcje instalacjidołączone do wtyczek wysokiej jakości. Zalecanybezpiecznik: 5 A.

Strona: 8

POLSKI55Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów.Opisywanego produktu nie wolnoutylizować razem ze zwykłymi śmieciamiz gospodarstw domowych.Gdy okaże się, że konieczna jest wymianaposiadanego narzędzia Black & Decker lubnie będzie się go więcej używać, nie należywyrzucać go razem ze śmieciami z gospodarstwadomowego. Należy przekazać produkt do punktuselektywnej zbiórki odpadów.Selektywna zbiórka zużytych produktówi opakowań pozwala na recyklingmateriałów i ich powtórne wykorzystanie.Powtórne użycie materiałów pomagachronić środowisko naturalne przedzanieczyszczeniem i zmniejszazapotrzebowanie na surowce.Lokalne prawodawstwo może zapewniaćmożliwość selektywnej zbiórki zużytych sprzętówelektrycznych, poprzez pozostawienie ichw punktach na miejskich wysypiskach śmieci lubu sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu.Black & Decker zapewnia możliwość zbiórkii recyklingu swoich produktów po zakończeniuokresu eksploatacji. Aby skorzystać z tejmożliwości, prosimy zwrócić się do jednegoz Autoryzowanych Przedstawicieli Serwisowych,który odbierze je od Państwa w naszym imieniu.Adres najbliższego AutoryzowanegoPrzedstawiciela Serwisowego otrzymają Państwokontaktując się z lokalnym biurem Black & Decker,którego adres zamieszczony jest w tej instrukcji.Lista autoryzowanych przedstawicieli serwisowychBlack & Decker oraz informacje dotyczącenaszego serwisu posprzedażnego dostępne sąrównież na stronie internetowej:www. 2helpU. com.AkumulatoryPo zakończeniu okresu eksploatacji należyje zutylizować w sposób bezpieczny dlaśrodowiska naturalnego:♦ Nie wolno dopuszczać do zwarcia biegunówakumulatora.♦ Nie wolno wrzucać zużytych akumulatorówdo ognia, ponieważ grozi to zranieniem lubwybuchem.Dane techniczneKS800SKS800SLTYP 1Napięcie zasilania Vac 230Moc na wejściu W 520Prędkość bez obciążenia min-1800-3000Maksymalna głębokość cięciaDrewno mm 70Stal mm 5Aluminium mm 15Waga kg 2, 2Poziom ciśnienia akustycznego zgodniez EN 60745:Ciśnienie akustyczne (LpA) 89 dB(A), wahania (K)3 dB(A), Moc akustyczna (LWA) 100 dB(A), wahania(K) 3 dB(A)Sumaryczna wielkość drgań (suma wektorówtrzech osi) zgodnie z normą EN 60745:Cięcie płyty drewnianej (ah, CW) 6, 0 m/s2, wahania(K) 1, 5 m/s2, Cięcie blach (ah, CM) 6, 5 m/s2,wahania (K) 1, 5 m/s2Deklaracja zgodności UEDYREKTYWA MASZYNOWAKS800S, KS800SLFirma Black & Decker oświadcza, że opisywaneprodukty nr kat. KS800S, KS800L spełniająwymagania norm: 2006/42/EC, EN60745-1,EN60745-2-11Produkty te są również zgodne z zapisamidyrektyw 2004/108/EC oraz 2011/65/EUAby otrzymać więcej informacji, należyskontaktować się z firmą Black & Decker podadresem podanym poniżej lub na końcu instrukcji.Osoba niżej podpisana jest odpowiedzialna zazestawienie informacji technicznych w imieniufirmy Black & Decker.Kevin HewittVice-President GlobalEngineeringBlack & Decker Europe,210 Bath Road, Slough,Berkshire, SL1 3YDWielka Brytania23-04-2012

Strona: 9

POLSKI56Black & DeckerWARUNKI GWARANCJI:Produkty marki Black & Decker reprezentująbardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dlanich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejszewarunki gwarancji nie pomniejszają praw klientawynikających z polskich regulacji ustawowychlecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważnana terenie Rzeczpospolitej Polskiej.Black & Decker gwarantuje sprawne działanieproduktu w przypadku postępowania zgodnegoz warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisa-nymi w instrukcji obsługi.Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowewyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączo-na oddzielna karta gwarancyjna oraz elementywyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki pro-duktu spowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna po przedsta-wieniu przez Klienta w Centralnym SerwisieGwarancyjnym reklamowanego produktuoraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego Serwisu Gwaran-cyjnego za pośrednictwem punktu sprzedażywraz z dokumentami wymienionymi powyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwa-rancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie kosztyzwiązane z zapewnieniem bezpiecznegoopakowania, ubezpieczeniem i innym ryzy-kiem ponosi Klient. W przypadku odrzuceniaroszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsy-łany do miejsca nadania na koszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyj-ny w terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych.7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjne-go odnośnie zasadności zgłaszanych usterekjest decyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane niewłaściwym użytkowaniem lubużywaniem produktu niezgodnie z przezna-czeniem, instrukcją obsługi lub przepisamibezpieczeństwa. W szczególności profe-sjonalne użytkowanie amatorskich narzędziBlack & Decker powoduje utratę gwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowo-dowane przeciążaniem narzędzia, któreprowadzi do uszkodzeń silnika, przekładnilub innych elementów a także stosowa-niem osprzętu innego niż zalecany przezBlack & Decker;c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywo-łane nimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innychklęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypad-ków, korozji, normalnego zużycia w eksploata-cji czy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plom-by gwarancyjne lub, które były naprawianepoza Centralnym Serwisem Gwarancyjnymlub były przerabiane w jakikolwiek sposób;f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urzą-dzenia oraz elementy ulegające naturalnemuzużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy han-dlowe, które sprzedały produkt, nie udzielająupoważnień ani gwarancji innych niż określo-ne w karcie gwarancyjnej. W szczególnościnie obejmują prawa klienta do domaganiasię zwrotu utraconych zysków w związkuz uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza aninie zawiesza uprawnień kupującego wyni-kających z niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościskatel. : (22) 862-08-08, (22) 431-05-05faks: (22) 862-08-09

DLACZEGO SKLEP-NARZEDZIA. PL

Szybka realizacja zamówień

Wysyłka gratis dla zam. od 300 zł

Gwarancja jakości produktów

Prawo do zwrotu do 14 dni

Bezpieczna płatność online

Doradztwo naszych specjalistów

Zobacz poniższy poradnik dla Black & Decker KS880EC. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Black & Decker KS880EC, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Black & Decker KS880EC. Upewnij się, że opisujesz trudności z Black & Decker KS880EC tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Black & Decker KS880EC

Strona: 1

www. blackanddecker. eu555555-20 PLINSTRUKCJA OBSŁUGIMODEL KS880Elektronarzędzieprzeznaczone dlamajsterkowiczów.

Strona: 2

3POLSKIZastosowanie zgodne z przeznaczeniemPilarka firmy Black & Decker jest przeznaczona do cięciadrewna, tworzyw sztucznych i metali.Urządzenie to nie nadaje się do celów przemysłowych.Ogólne przepisy bezpieczeństwaUwaga! Zapoznaj się ze wszystkimi zamieszczonymi tutajwskazówkami. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzićdo porażenia prądem elektrycznym, pożaru, a nawetciężkiego urazu ciała. Występujące w tekście wyrażenie„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kablasieciowego).PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.1. Obszar pracya. Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Nieporządekw miejscu pracy grozi wypadkiem.b. Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniuzagrożonym wybuchem, gdzie występują palnepary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzająiskry, które mogą spowodować zapalenie się tychsubstancji.c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejscapracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanychczynności, co grozi wypadkiem.2. Bezpieczeństwo elektrycznea. Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować dogniazdasieciowegoiwżadnymwypadkuniewolnojej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierająuziemienie ochronne, nie używaj żadnychwtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczkii pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszająryzyko porażenia prądem elektrycznym.b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jakna przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądemelektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.c. Nie wystawiaj elektronarzędzi na działaniedeszczu ani wilgoci. Przedostanie się wodydo wnętrza obudowy grozi porażeniem prądemelektrycznym.d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używajgo do przenoszenia elektronarzędzia ani dowyjmowania wtyczki kabla z gniazda sieciowego.Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem,ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami.Uszkodzony lub zaplątany kabel może doprowadzićdo porażenia prądem elektrycznym.e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylkoprzeznaczone do tego celu przedłużacze.Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczamizmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.3. Bezpieczeństwo osóba. Zawszezachowujuwagę, koncentrujsięnaswojejpracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lubznajdujesz się pod wpływem narkotyków,alkoholu czy też leków. Moment nieuwagi w czasiepracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.b. Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładajokulary ochronne. Odpowiednie wyposażenieochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie naszorstkiej podeszwie, kask ochronny lub słuchawkiochronne, zależnie od rodzaju i zastosowaniaelektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznaniaurazu.c. Unikaj niezamierzonego załączania. Przedprzyłączeniem elektronarzędzia do sieci sprawdź,czy jego wyłącznik jest wyłączony. Przenoszenieelektronarzędzia z palcem opartym na wyłącznikulub przyłączanie go do sieci przy włączonymwyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.d. Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź,czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.Klucz pozostawiony w obracającym się elemenciemoże doprowadzić do urazu ciała.e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Zachowujstabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejśpozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwiazachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziemw nieoczekiwanych sytuacjach.f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nienoś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzieżi rękawice trzymaj z dala od ruchomychelementów. Luźna odzież, biżuteria lub długiewłosy mogą zostać pochwycone przez obracającesię części narzędzia.g. Gdy producent przewidział urządzenia doodsysania lub gromadzenia się pyłu, sprawdź czysą one przyłączone i prawidłowo zamocowane.Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożeniezdrowia pyłem.4. Obsługa i konserwacja elektronarzędzia. Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używajnarzędzi odpowiednich do danego przypadkuzastosowania. Najlepszą jakość i osobistebezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwenarzędzia.b. Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonymwyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje sięnormalnie załączać lub wyłączać, jest niebezpiecznei trzeba je naprawić.c. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek pracnastawczych, przed wymianą akcesoriów lubodłożeniem elektronarzędzia zawsze wyjmujwtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środekostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonegouruchomienia elektronarzędzia.d. Niepotrzebne elektronarzędzia przechowujw miejscu niedostępnym dla dzieci. Niepozwalaj używać elektronarzędzi osobom,które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytałyniniejszej instrukcji. Narzędzia używane przezniedoświadczone osoby są niebezpieczne.e. Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanietechnicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementyobracają się w odpowiednim kierunku, nie sązakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, żenie zapewniają prawidłowego funkcjonowaniaurządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia

Strona: 3

4przed użyciem należy naprawić. Powodemwielu wypadków jest niewłaściwa konserwacjaelektronarzędzi.f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędziarobocze. Starannie konserwowane, ostre narzędziarobocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimipracować.g. Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówekitp. używaj zgodnie z ich przeznaczeniem.Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisówbhp. Wykorzystywanie elektronarzędzi wbrewprzeznaczeniu jest niebezpieczne.5. Serwisa. Naprawy elektronarzędzi mogą być wykonywanetylko przez uprawnionych specjalistów przyużyciu oryginalnych części zamiennych. Jest toistotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwapracy.Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy pilarekręcznych• Uwaga! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłówpowstających w czasie piłowania zagraża zdrowiuużytkownika i ewentualnie innych przebywającychw pobliżu osób. Dla ochrony przed pyłami i paramizakładaj maskę ochronną, a także pomyślo zabezpieczeniu innych osób, które znalazły sięw miejscu pracy• Nie używaj pilarki do celów niezgodnychz przeznaczeniem, na przykład do piłowania gałęzii pni drzew.• Zawsze używaj brzeszczotów odpowiednich dladanego materiału i rodzaju przewidzianego cięcia.• Brzeszczoty zawsze muszą się znajdowaćw nienagannym stanie.• Przed odłożeniem pilarki najpierw ją wyłączi odczekaj, aż brzeszczot całkowicie się zatrzyma.• Gdy pilarka nie jest używana, odłóż ją na bok.• W czasie piłowania trzymaj ręce z dala odbrzeszczota.• W miarę możliwości zawsze używaj ściskówstolarskich lub imadła do przytrzymywaniaprzedmiotu obrabianego.• Przed użyciem pilarki sprawdź czy w obszarze cięcianie ma jakichś przeszkód, a zwłaszcza z tyłu ciętegomateriału.• Przed rozpoczęciem piłowania w ścianach lubpodłogach dowiedz się, jak przebiegają ruryi przewody.• Nie używaj pilarki, siedząc na drzewie, stojąc nadrabinie lub innej niestabilnej powierzchni.• Pilarką nie wolno się posługiwać osobom młodymani słabym bez nadzoru doświadczonegoużytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tymelektronarzędziem.• W razie uszkodzenia kabla sieciowego należy dlazapewnienia bezpieczeństwa zlecić jego wymianęproducentowi lub autoryzowanemu centrumserwisowemu Black & Decker.Bezpieczeństwo elektrycznePilarka jest podwójnie zaizolowana i dlategożyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawszesprawdzaj, czy lokalne napięcie siecioweodpowiada wartości podanej na tabliczceznamionowej elektronarzędzia.Elementy pilarkiPilarka zawiera niektóre lub wszystkie z wymienionychniżej elementów.1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej2. Guzik blokujący3. Guzik zwalniający brzeszczotMontażUwaga! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czypilarka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazdasieciowego.Zakładanie i zdejmowanie brzeszczota (rys. rys.A – C)Brzeszczot4. Brzeszczot do ciężkich prac5. Brzeszczot do cięcia po łuku6. Brzeszczot do metaluZakładanie• Załóż brzeszczot na kołek ustalający (7).• Obróć brzeszczot o 90° do góry, aż zablokuje sięw szczelinie (8), a kołek ustalający znajdzie sięw pozycji zabezpieczenia.• Sprawdź, czy brzeszczot jest dobrze zamocowany,próbując go wyjąć bez naciskania guzikazwalniającego (3).Gdy brzeszczot nie daje się zamocować, sprawdź, czykołek ustalający znajduje się w prawidłowej pozycjipokazanej na rysunku C. Jeżeli nie, naciśnij guzikzwalniający i wkrętakiem obróć kołek ustalający dowłaściwej pozycji.Zdejmowanie• Naciśnij guzik zwalniający (3) i obróć brzeszczoto 90° do dołu.• Zsuń brzeszczot z kołka ustalającego na boki zdejmij z pilarki.• Zwolnij guzik (3).ZastosowanieUwaga! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikajprzeciążania pilarki.• Bezpośrednio po zakończeniu pracy nie dotykajbrzeszczota, gdyż może być gorący.Załączanie i wyłączanie (rys. D)• By załączyć pilarkę, przesuń guzik blokujący(2) do pozycji odblokowania i naciśnij wyłącznikz regulatorem prędkości (1).• By wyłączyć pilarkę, zwolnij wyłącznik z regulatoremprędkości.

Strona: 4

5Piłowanie (rys. E)• W miarę możliwości zawsze trzymaj pilarkę obiemarękami.• Przed rozpoczęciem piłowania pozwól, by brzeszczotpracował przez kilka sekund na biegu jałowym.• W czasie pracy tylko lekko naciskaj pilarkę.• Wykonuj pilarką ruchy posuwisto-zwrotne tak, jakprzy użyciu normalnej piły ręcznej. W ten sposóbuzyskasz dokładniejszy rzaz i szybciej zakończyszpracę.Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracyPiłowanie drewna• Załóż brzeszczot do ciężkich prac (4).• Dobrze zamocuj obrabiany przedmiot i niezapomnij wyjąć z niego wszystkich gwoździ i innychmetalowych przedmiotów.• Niektóre materiały, jak na przykład laminat, łatwo przypiłowaniu odpryskują. By maksymalnie ograniczyćto zjawisko, zamocuj kawałek drewnianego odpadulub płyty pilśniowej twardej po obydwu stronachprzedmiotu obrabianego i razem przepiłuj tękombinację.Piłowanie metalu• Pamiętaj, że piłowanie metalu zajmuje dużo więcejczasu, niż cięcie drewna.• Załóż specjalny brzeszczot do cięcia metalu (6).• Przy piłowaniu cienkiej blachy zamocuj kawałekdrewnianego odpadu z tyłu przedmiotu obrabianegoi razem przepiłuj tę kombinację.• Przed rozpoczęciem pracy nanieś cienką warstwęoleju na linię cięcia.KonserwacjaPilarka firmy Black & Decker odznacza się dużątrwałością użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracyniezbędne jest jego regularne czyszczenie.Uwaga! Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnychwyłącz pilarkę i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda• Regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w pilarce zapomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty.• Regularnie wilgotną szmatą czyść obudowę silnika.Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środkówczyszczących ani zawierających rozpuszczalnik.Ochrona środowiskaSelektywna zbiórka odpadów. Produktu tegonie wolno wyrzucać do normalnych śmieciz gospodarstw domowych.Gdy pewnego dnia będziesz zmuszony zastąpić produktBlack & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz go jużpotrzebować, nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstwdomowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładuutylizacji odpadów.Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktówi opakowań materiały mogą być odzyskanei ponownie wykorzystane. W ten sposób chronisię środowisko naturalne i zmniejsza popytna surowce.Lokalneprzepisymogąwymagaćoddawaniaelektrycznychurządzeń powszechnego użytku sprzedawcy, u któregoprodukt został zakupiony, lub do punktów zbiorczych.Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare,wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje jezgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługa ta jestbezpłatna. By z niej skorzystać, oddaj elektronarzędzie doautoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzizbiórkę w naszym imieniu.W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstwhandlowych firmy Black & Decker, które udzielająinformacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesztakże w internecie pod adresem: www. 2helpU. com.Dane techniczneKS880Napięcie VAC230Por mocy W 400Prędkość skokowa min-10 - 4500Długość skoku mm 10Maksymalna grubość piłowanegodrewna mm 100stali mm 3rur z tworzywa sztucznego ø 50Masa kg 1, 9

Strona: 5

6Deklaracja zgodności z normami UEFirma Black & Decker deklaruje niniejszym, że pilarkaKS880 została wykonana zgodnie z następującymiwytycznymi i normami: 98/37/EWG, 89/336/EWG,EN 60745, EN 55014, EN 61000Poziom ciśnienia akustycznego A 85 dB(A)moc akustyczna A 96 dB(A)ważona wartość skuteczna przyśpieszeńna rękojeści 6, 3 m/s2Współczynnik niepewności poziomuciśnienia akustycznego 3 dB(A)współczynnik niepewności mocy akustycznej 3 dB(A)Kevin HewittDyrektor TechnicznyBlack & DeckerSpennymoor, County DurhamDL16 6JG, Wielka Brytania13-09-2005Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetowąwww. pl, na której przedstawiamy nowewyroby i oferty specjalne.Więcej informacji na temat samej firmy Black & Deckeri produkowanego przez nas sprzętu można znaleźć podadresem: www. pl

Strona: 6

7zst00054951 - 12-12-2007Warunki gwarancji:Gwarantujemy sprawne działanie produktu,zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymiopisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancjąnie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżelinie została do niego dołączona oddzielnakarta gwarancyjna oraz elementy podlegającenaturalnemu zużyciu.1. Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktuspowodowane wadami produkcyjnymii wadami materiałowymi.2. Niniejsza gwarancja jest ważna poprzedstawieniu przez Klienta w CentralnymSerwisie Gwarancyjnym reklamowanegoproduktu oraz łącznie:a) poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;b) ważnego paragonu zakupu z datą sprzedażytaką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopiifaktury.3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawęurządzenia (wraz z bezpłatną wymianąuszkodzonych części) w okresie 24 miesięcyod daty zakupu.4. Produkt reklamowany musi być:a) dostarczony bezpośrednio do CentralnegoSerwisu Gwarancyjnego wraz z poprawniewypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnymparagonem zakupu (lub kopią faktury) orazszczegółowym opisem uszkodzenia, lubb) przesłany do Centralnego SerwisuGwarancyjnego za pośrednictwem punktusprzedaży wraz z dokumentami wymienionymipowyżej.5. Koszty wysyłki do Centralnego SerwisuGwarancyjnego ponosi Black & Decker.Wszelkie koszty związane z zapewnieniembezpiecznego opakowania, ubezpieczeniemi innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadkuodrzucenia roszczenia gwarancyjnego,produkt jest odsyłany do miejsca nadania nakoszt adresata.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będąusunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjnyw terminie:a) 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktuprzez Centralny Serwis Gwarancyjny;b) termin usunięcia wady (punkt 6a) może byćwydłużony o czas niezbędny do importuniezbędnych części zamiennych;7. Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi napiśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianiebez dokonywania naprawy.8. O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, możebyć wydany nowy produkt o nie gorszychparametrach.9. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnegoodnośnie zasadności zgłaszanych usterek jestdecyzją ostateczną.10. Gwarancją nie są objęte:a) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane niewłaściwym użytkowaniemlub używaniem produktu niezgodniez przeznaczeniem, instrukcją obsługi lubprzepisami bezpieczeństwa. W szczególnościprofesjonalne użytkowanie amatorskichnarzędzi Black & Decker powoduje utratęgwarancji;b) wadliwe działanie lub uszkodzeniaspowodowane przeciążaniem narzędzia,które prowadzi do uszkodzeń silnika,przekładni lub innych elementów a takżestosowaniem osprzętu innego niż zalecanyprzez Black & Decker;c) mechaniczneuszkodzeniaproduktuiwywołanenimi wady;d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutekdziałania pożaru, powodzi, czy też innych klęskżywiołowych, nieprzewidzianych wypadków,korozji, normalnego zużycia w eksploatacjiczy też innych czynników zewnętrznych;e) produkty, w których naruszone zostały plombygwarancyjne lub, które były naprawiane pozaCentralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byłyprzerabiane w jakikolwiek sposób;f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmyhandlowe, które sprzedały produkt, nieudzielają upoważnień ani gwarancji innychniż określone w karcie gwarancyjnej.W szczególności nie obejmują prawa klientado domagania się zwrotu utraconych zyskóww związku z uszkodzeniem produktu.12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani niezawiesza uprawnień kupującego wynikającychz niezgodności towaru z umową.Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECHul. Obozowa 61, 01-418 Warszawatel. : (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09

Marka:
Black & Decker
Produkt:
Piły
Model/nazwa:
KS880EC
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Polski

Powiązane produkty Black & Decker KS880EC

Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Black And Decker Mt300ka

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Black And Decker Mt300ka

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Black And Decker Mt300ka