Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Aeg Vl 5606 Wm N

Instrukcja bezpieczeństwa i techniczna Aeg VL 5606 WM N to szczegółowe instrukcje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzeń tego typu. Instrukcja bezpieczeństwa zawiera informacje o zagrożeniach dla użytkowników oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia. Instrukcja techniczna zawiera informacje o obsłudze i naprawie urządzeń, a także wskazówki dotyczące ich konserwacji. Oba dokumenty powinny być przestrzegane przez użytkowników, aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłową pracę urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Aeg Vl 5606 Wm N

Internetowa baza instrukcji obsługi

© 2023 by ManualsBase. com. All Rights Reserved.

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

że korzystanie z niego sprawi Państwu przyjemność.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są

specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-

wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na

potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub

innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie

przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą

gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-

nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie

innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego

celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie

to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działal-

ności gospodarczej. Proszę nie korzystać z urządzenia na

zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z daleka od ciepła,

bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w

żadnym wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych)

oraz ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia

wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub

mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy

ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).

• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie

Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-

czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę

zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać

bez nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia

urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę

sieciową z gniazda.

• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel

sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy

przestać korzystać z urządzenia.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu

lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego specjalisty.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodze-

niu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w

specjalnym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifiko-

waną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.

05_VL 5606 WM_AEG. indd 15

• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.

• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych

wskazówkach dotyczących bezpiecznego użytkowa-

nia".

Dzieci i osoby niepełnosprawne

• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,

kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

• To urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym

dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, moto-

rycznych lub umysłowych lub nie posiadające niezbędne-

go doświadczenia i/lub wiedzy. Użytkowanie urządzenia

przez takie osoby jest możliwe wyłącznie pod nadzorem

opiekuna lub po otrzymaniu wskazówek dotyczących

używania urządzenia.

• Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

Specjalne wskazówki dotyczące

bezpieczeństwa

• Proszę nie wkładać za kratkę ochronną palców ani innych

przedmiotów!

• Ostrożnie z długimi włosami: pęd powietrza może je

wessać!

• Proszę włączać urządzenie tylko przy zamkniętej kratce

ochronnej!

• Proszę wybrać odpowiednią podkładkę, aby urządzenie

podczas pracy nie mogło się przewrócić!

• Nie stawiaj urządzenia bezpośrednio obok pieca lub

innego źródła gorąca.

Rozpakowanie urzdzenia

• Wyjmij urządzenie z opakowania.

• Usuń wszystkie elementy opakowania, jak folie, wypełnia-

cze, uchwyty do kabli i opakowanie kartonowe.

• Urządzenie jest dostarczane jako całkowicie zmontowa-

ne.

• Sprawdź kompletność zawartości opakowania.

na urządzeniu może znajdować się pył lub pozostałości

poprodukcyjne. Radzimy przetrzeć obudowę wilgotną

szmatką.

Miejsce ustawienia

Urządzenie należy ustawiać na równej, antypoślizgowej

powierzchni.

Język polski

15

09. 11. 11 14:55

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję,

że korzystanie z niego sprawi Państwu przyjemność.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są

specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych wskazó-

wek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na

potencjalne ryzyka obrażeń.

UWAGA:

Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub

innych przedmiotów.

WSKAZÓWKA:

Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie

przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz z kartą

gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również karto-

nem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie

innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.

• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego

celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie

Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

• Proszę nie wkładać za kratkę ochronną palców ani innych przed-

miotów!

• Ostrożnie z długimi włosami: pęd powietrza może je wessać!

• Proszę włączać urządzenie tylko przy zamkniętej kratce ochron-

nej!

• Jeśli konieczne jest zdjęcie osłony wentylatora, najpierw należy

wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazda.

• Proszę wybrać odpowiednią podkładkę, aby urządzenie pod-

czas pracy nie mogło się przewrócić!

• Nie stawiaj urządzenia bezpośrednio obok pieca lub innego

źródła gorąca.

to nie zostało przewidziane do użytku w ramach działal-

ności gospodarczej.

Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę

trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego

promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym wypad-

ku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych

krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi

dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub mokre, proszę

natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtycz-

kę, nie za przewód).

• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie

Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu wyczysz-

czenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń, proszę

zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez

nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie

należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z

gniazda.

• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel

sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy

przestać korzystać z urządzenia.

• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.

• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobod-

nie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,

kartony, styropian itp. ).

OSTRZEŻENIE!

Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeń-

stwo uduszenia!

• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wska-

zówkach dotyczących bezpiecznego użytkowania".

Język polski

21

Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Aeg Vl 5606 Wm N

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Aeg Vl 5606 Wm N

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i instrukcja techniczna Aeg Vl 5606 Wm N