Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Bosch Vbc5540s0

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Bosch VBC5540S0 zapewniają użytkownikom pewność, że ich urządzenia są bezpieczne i wolne od wad. Instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania, przestrzegania zasad higieny pracy oraz zasad przechowywania i konserwacji. Instrukcja zapewnia również informacje dotyczące okresu gwarancji, przepisów dotyczących zwrotu i reklamacji oraz dostępnych części zamiennych. Gwarancja Bosch VBC5540S0 obejmuje okres 12 miesięcy od daty zakupu, chyba że postanowienia gwarancji określają inaczej.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Bosch Vbc5540s0

  3 bd2. 5 ba2, 191 sqft

  : $387, 900: $2, 650

  • Home value

   $387, 900

   $361, 000 - $415, 000

   Last 30-day change

   - $1, 700 (-0. 4%)
   $177

   Zestimate history & details

  Zgodnie z Kodeksem Pracy: Art. 237. 4 § 2. „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Opracowanie i udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem pracodawcy uregulowanym przepisami prawa i egzekwowanym przez organy kontrolne, np. Państwową Inspekcję Pracy. Instrukcja bhp sformułowana w zrozumiały i czytelny sposób pomoże pracownikowi zrozumieć obowiązki i zasady działania, a także zagrożenia związane np. z obsługą maszyny, przy wykonywaniu określonych czynności transportowych, z przechowywaniem substancji. Sporządzenie instrukcji BHP może przysporzyć wielu wyzwań, ponieważ rodzaj, zakres i tematyka instrukcji są bardzo szerokie. Najczęściej poszukiwane rodzaje instrukcji, to:
  - ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja przeciwdziałania COVID-19, instrukcja transportu wewnątrzzakładowego; instrukcja BHP w magazynie
  - instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy, instrukcja BHP dla spawacza, instrukcja na stanowisku pracownik biurowy,
  - instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
  - instrukcje BHP podczas pracy z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem, np. instrukcja BHP obsługa i wymiana butli gazowych w wózkach widłowych, instrukcja BHP obsługi komputera i drukarki, Instrukcja BHP obsługi drabiny.

  W tej kategorii znajdziesz bezpłatne wzory dokumentów oraz płatne wersje Instrukcji BHP: Instrukcja BHP przeciwdziałania COVID-19, Instrukcja bhp w magazynie, Instrukcja bhp i ochrony p. poż. przy ręcznych pracach transportowych, Instrukcja BHP składowania i magazynowania butli z gazem propan-butan.

  210 produktów

  Pokazano 1-30 z 210 pozycji

  • Tylko online

  INSTRUKCJA BHP

  bezpiecznej obsługi i użytkowania pieca konwekcyjnego model 43

  I. Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy.

  1. Pracownik obsługujący piec przed rozpoczęciem pracy powinien być zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową urządzenia.

  ð przed uruchomieniem urządzenia sprawdź czy urządzenie zostało podłączone do gniazda posiadającego uziemienie

  ð sprawdź czy wszystkie zabezpieczenia urządzenia są nie uszkodzone oraz zainstalowane we właściwy sposób,

  ð przed użyciem wyczyścić komorę wypiekową wodą, a części zewnętrzne wilgotną szmatką.

  ð przy pracy ciągłej - pokrętło minutnika przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, na poz. I do momentu włączenia pieca, uważać aby nie przekręcić poza opór ustawienia

  ðprzy pracy czasowej – pokrętło przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na poz. 60 minut - uważając aby nie przekręcić poza opór ustawienia, następnie ustawić wybrany czas pieczenia. Po upływie ustawionego czasu rozbrzmiewa sygnał akustyczny oznajmiający koniec pieczenia.

  ð przekręcić pokrętło termostatu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na pozycję wybranej temperatury. Lampka kontrolna gaśnie jeśli ustawiona temperatura w piecu zostanie osiągnięta i ponownie zapala się kiedy piec jest nagrzewany.

  2. Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do pieczenia i podgrzewania produktów spożywczych, użycie go do innych czynności jest zabronione.

  3. Urządzenie może być obsługiwane tylko przez przeszkolony personel.

  II. Podstawowe czynności podczas pracy.

  ðpodczas pracy operator powinien korzystać z odzieży ochronnej wymaganej przepisami sanitarnymi,

  ð należy zawsze pamiętać, że rozpoczęcie pieczenia ( włożenie pieczywa na blachach do pieca powinno się wykonywać dopiero wtedy gdy piec jest włączony, termostat jest ustawiony na żądaną temperaturę i kontrolka temperatury jest wyłączona,

  ð przy wyjmowaniu pieczywa z urządzenia należy zawsze pamiętać iż istnieje ryzyko oparzenia w przypadku kontaktu z gorącymi elementami urządzenia lub pieczywem, dlatego zaleca się używanie rękawic termicznych do tych czynności.

  III. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy.

  ð umyć urządzenie po wyłączeniu z zasilania i ostygnięciu. Do mycia nie stosować środków szorujących, oraz substancji zwierających chlor, amoniak i inne substancje żrące,

  ð po umyciu urządzenie wytrzeć miękką i suchą szmatką.

  ð do czyszczenia szkła używać jedynie wody, nie czyścić kiedy szkło jest jeszcze ciepłe,

  ð wszystkie czynności konserwacyjne przewidziane DTR-ką mogą być wykonywane przez osobę uprawnioną z odpowiednimi kwalifikacjami.

  ð o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzenia niezwłocznie informować swojego

  bezpośredniego przełożonego

  ð w razie zaistnienia wypadku na urządzeniu natychmiast wyłączyć urządzenie od zasilania i

  udzielić pierwszej pomocy ofierze wypadku

  ð zabezpieczyć miejsce wypadku dla celów dochodzeniowych

  ð powiadomić o zaistniałym wypadku bezpośredniego przełożonego

  IV. Czynności zabronione:

  ð używania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem

  ð obsługi maszyny przez osoby nieprzeszkolone,

  ð dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione

  ð użytkowania niesprawnego technicznie urządzenia.

  ð w żadnym przypadku nie przykrywać rur wentylacyjnych urządzenia,

  ð w żadnym przypadku nie używać stalowych szczotek do czyszczenia urządzenia.

  UWAGA!

  Nie wolno wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych i remontowych

  na pracującym urządzeniu.

  Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Bosch Vbc5540s0

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Bosch Vbc5540s0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy oraz gwarancja Bosch Vbc5540s0