Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Frigidaire Fgds3065kfc Service

Dokumentacja produktu Frigidaire Fgds3065kfc Service jest ważnym elementem przygotowania terenu. Zawiera ona szczegółowe informacje na temat instalacji urządzenia, wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji obsługi. Dokumentacja podkreśla konieczność instalacji urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta i pomaga zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania urządzenia. Zawiera także informacje na temat wymagań dotyczących połączenia z prądem, ustawień i konserwacji urządzenia. Przeczytanie dokumentacji produktu przed instalacją urządzenia Frigidaire Fgds3065kfc Service zapewni, że zostanie ono prawidłowo zainstalowane i wyposażone.

Ostatnia aktualizacja: Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Frigidaire Fgds3065kfc Service

Papierowe formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS mogą mieć zastosowanie w określonych przypadkach w niżej opisanych procedurach przywozowych, wywozowych, tranzytowych i dla potrzeb potwierdzania statusu towarów. Formularze te zawierają karty niezbędne do dokonywania formalności odnoszących się do jednej lub kilku procedur, wybrane spośród zestawu 8 kart:

 • karta 1, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności wywozowe (wysyłkowe) lub formalności tranzytu unijnego,
 • karta 2, która przeznaczona jest do celów statystycznych (wywóz/wysyłka),
 • karta 3, która po poświadczeniu przez organy celne zwracana jest eksporterowi,
 • karta 4, która w procedurze tranzytu unijnego ma być przechowywana przez urząd celny przeznaczenia lub służyć jako dokument potwierdzający unijny status towarów,
 • karta 5, która stosowana jest w procedurze tranzytu unijnego jako karta zwrotna,
 • karta 6, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności przywozowe,
 • karta 7, która przeznaczona jest do celów statystycznych (przywóz),
 • karta 8, która zwracana jest odbiorcy.

Formularzy i zestawów SAD nie stosuje się jako pełnych zestawów kart.

Stosowanymi zestawami kart są:

 • wywóz, uszlachetnianie bierne lub powrotny wywóz: karty 1, 2 i 3,
 • tranzyt unijny: karty 1, 4 i 5,
 • wywóz i następujący po nim tranzyt unijny: 1, 2, 3, 4, 5.
 • dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, składowanie celne, uszlachetnianie czynne: karty 6, 7 i 8.
 • Oprócz wymienionych wypadków, istnieją sytuacje, w których unijny status danych towarów musi zostać potwierdzony w miejscu przeznaczenia. W takich przypadkach karta 4 powinna być stosowana jako dokument T2L.

  Zgłoszenie celne dokonywane jest na odrębnych formularzach lub zestawach SAD, w szczególności, gdy:

  1. towary będą objęte różnymi procedurami celnymi, (w tym wypadku za kod procedury przyjmuje się dwucyfrowy kod wnioskowanej procedury celnej, o którym mowa przy kodowym opisie Pola 37),
  2. wartość zgłaszanych towarów jest określona w różnych walutach,
  3. ceny towarów ustalone są na podstawie różnych warunków dostawy,
  4. liczba pozycji towarowych przekracza 99,
  5. wobec towarów zastosowano więcej niż jeden rodzaj transakcji,
  6. w stosunku do poszczególnych pozycji zastosowanie ma różny (inny) kurs waluty.

  Jeżeli zgłoszenia o objęcie towarów procedurą celną lub powrotnym wywozem, bądź dokumenty potwierdzające unijny status towarów nieprzemieszczających się w ramach wewnętrznej procedury tranzytu unijnego, sporządzane są na białym papierze przy wykorzystaniu publicznych lub prywatnych systemów przetwarzania danych, to formaty tych zgłoszeń i dokumentów muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane w unijnym kodeksie celnym lub przejściowym rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341 i przepisach krajowych, również te odnoszące się do odwrotnej strony formularzy (jeżeli chodzi o karty wykorzystywane w ramach procedury tranzytu unijnego), z wyjątkiem:

 • koloru druku,
 • użycia kursywy,
 • druku tła pól odnoszących się do tranzytu unijnego.
 • Dopuszcza się możliwość wykonania formularzy SAD lub zestawów SAD za pomocą drukarek automatycznych, jeżeli wydruki:

 • są wykonane na białym papierze formatu A4 czarnym kolorem,
 • są zgodne z odpowiednimi wzorami formularzy określonymi w Dodatkach B1-B4 Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341,
 • zawierają oznaczenia określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne,
 • poszczególnych kart zestawów częściowych zawierają tylko te wypełnione pola, które są określone w pkt I Tabeli określonej w Dodatku B5 Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 oraz w pkt I Tabeli określonej w Dodatku B5 Załącznika 9 do ww. rozporządzenia.
 • Każdy zestaw musi być wykonany w taki sposób, aby w przypadku, gdy w Rzeczypospolitej Polskiej i w innym Państwie Członkowskim w polach należy wpisać identyczną informację, była ona umieszczona bezpośrednio przez eksportera lub osobę korzystającą z procedury tranzytu na karcie 1 i dzięki chemicznemu spreparowaniu papieru, była widoczna na wszystkich egzemplarzach. Jednakże, jeżeli z jakiegokolwiek powodu (w szczególności, gdy treść informacji jest różna w zależności od etapu realizowanej procedury), informacja ta nie musi być przekazywana z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego, papier musi ograniczać kopiowanie do właściwych kart.

  W przypadku zastosowania elektronicznego systemu przyjmowania zgłoszeń, możliwe jest zastosowanie plików składających się z kart, z których każda może mieć podwójne przeznaczenie: 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5.

  W takim przypadku, numery wykorzystanych formularzy w każdym zestawie muszą zostać uwidocznione poprzez wykreślenie, na marginesie formularza, numerów odnoszących się do niewykorzystywanych kart.

  Każdy tak zdefiniowany zestaw przygotowany jest w taki sposób, aby dane, które mają zostać umieszczone na kilku egzemplarzach były widoczne dzięki chemicznemu spreparowaniu papieru.

  W przypadku, gdy zgłoszenie tranzytowe jest przetwarzane w urzędzie celnym wyjścia przez system komputerowy, to jedna kopia zgłoszenia musi zostać złożona w tym urzędzie.

  Uwaga! Zgłoszenia celne, o których mowa w:

 • art. 144 ust. 1 oraz w kolumnie H6 w sekcji 1 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego,
 • art. 143a ust. 1 oraz w kolumnie H7 w sekcji 1 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego
 • – składane są wyłączenie w formie elektronicznej do systemu AIS/e-COMMERCE, bez możliwości stosowania zgłoszeń papierowych.

  W tym zakresie jest to wykonanie art. 6 unijnego kodeksu celnego, który stanowi, że wszelka wymiana informacji, takich jak deklaracje, zgłoszenia, wnioski lub decyzje, między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawa celnego, odbywa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Dla wdrożenia innych zestawów danych wyłącznie w formie elektronicznej zastosowanie mają terminy określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2151 z dnia 13 grudnia 2019 r. ustanawiającej program prac dotyczący rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym.

  < poprzednia strona | następna strona >

  Dokumentacja techniczna

  Instrukcje montażu i serwisu urządzeń Viessmann, wytyczne projektowe, karty produktów - wszystkie dokumenty w jednym miejscu

  ViBooks

  W naszej bazie znajdą Państwo dokumentację Viessmann w formacie PDF:

  - instrukcje i wskazówki montażu
  - instrukcje obsługi
  - instrukcje serwisu
  - dane techniczne
  - karty produktu
  - wytyczne projektowe

  Wyszukiwanie za pomocą numeru artykułu/produkcji

  Wyszukiwanie dokumentów można także przeprowadzić za pomocą numeru artykułu/produkcji danego urządzenia Viessmann. Znajduje się on na tabliczce znamionowej produktu.


  Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Frigidaire Fgds3065kfc Service

  Bezpośredni link do pobrania Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Frigidaire Fgds3065kfc Service

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Frigidaire Fgds3065kfc Service