Broszura informacyjna Cairox S Touch

Broszura informacyjna Cairox S Touch to inteligentny panel dotykowy, który jest w stanie zapewnić bezpieczne i wygodne sterowanie w wielu różnych środowiskach. Jest zaprojektowany z myślą o zastosowaniu w środowisku przemysłowym, a jego odporność na zarysowania, wstrząsy i wibracje zapewnia, że będzie w stanie wytrzymać trudne warunki. Panel dotykowy Cairox S Touch jest wyposażony w wyświetlacz dotykowy, który reaguje na dotyk i jest w stanie pokazywać grafikę i obrazy w wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu jest w stanie wykonywać wiele różnych funkcji, od prostych do bardziej zaawansowanych zadań. Panel dotykowy Cairox S Touch jest łatwy w instalacji i można go łatwo podłączyć do komputera za pomocą USB. Jest wyposażony w oprogramowanie, które pozwala na łatwe konfigurowanie i zarządzanie interfejsem użytkownika, dzięki czemu można go łatwo dostosować do różnych środowisk.

Ostatnia aktualizacja: Broszura informacyjna Cairox S Touch

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa
Telefoniczny Punkt Informacyjny
tel. (22) 376-76-76
fax. (22) 376-71-71
e-mail: kontakt@kowr. pl

Wspólne stoisko firm szwajcarskich, hala 4 Innowacyjne produkty szwajcarskie: odnawialne êródła energii, efektywnoÊç energetyczna, Êrodowisko naturalne Wystawcy na wspólnym stoisku firm szwajcarskich Wystawcy na wspólnym stoisku firm szwajcarskich ASKOMA AG Industriestrasse 1 CH-4922 Bützberg Tel. +41 62 958 79 80 Fax +41 62 958 70 81 info@askoma. com www. askoma. com BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o. o. ul. Lipowa 5 PL-05-860 P∏ochocin Tel. +48 22 722 56 26 Fax +48 22 722 51 97 m. swiniarska@brugg. pl www. brugg. pl CTA AG Hunzikenstrasse 2 CH-3110 Münsingen Tel. +41 31 720 10 64 Fax +41 31 720 10 50 walter. schlaepfer@cta. ch www. cta. ch «Troszczymy si´ o energi´». Od ponad 40 lat dà˝ymy do pokonywania kolejnych kroków milowych w zakresie konstruowania sterowników i regulatorów do instalacji grzewczych oraz instalacji słu˝àcych do przygotowywania ciepłej wody u˝ytkowej. Nasze produkty były i sà ulepszane z ka˝dym krokiem, stosownie do standardów rynkowych. Optymalizowanie i udoskonalanie urzàdzeƒ energooszcz´dnych to nasza specjalnoÊç. I tak np. nasza linia produktów ASKOHEAT dowodzi, i˝ motto naszego przedsi´biorstwa jest faktycznie wprowadzane w ˝ycie. Linia ta obejmuje grzejniki wspomagajàce, które zostały zaprojektowane specjalnie dla instalacji solarnych i pomp ciepła. Nasze produkty sà łatwe w monta˝u, charakteryzujà si´ długim czasem u˝ytkowania oraz praktycznie nie wymagajà przeglàdów podczas eksploatacji. Wszystko to jest dowodem wysokiej jakoÊci urzàdzeƒ. Dzi´ki naszej spółce córce w Malezji posiadamy w Azji zakład produkcyjny pod szwajcarskim kierownictwem. Takie rozwiàzanie pozwala nam na przeprowadzanie całego procesu, od projektowania a˝ do szwajcarskiego wykoƒczenia, pod jednym dachem. BRUGG Systemy Rurowe Sp. nale˝y do grupy szwajcarskich przedsi´biorstw BRUGG, ktora oferuje systemy rurowe dla ciepłownictwa, przemysłu i stacji paliw. Indywidualne rozwiazania do bezpiecznego i wydajnego transportu cieczy, gazów i ciepła (np. ogrzewanie biofermenterów, wymienniki ciepła) realizowane sà w krótkim czasie dzi´ki własnym zakładom produkcyjnym. Od doradztwa, poprzez zarzàdzanie projektem, do uło˝enia i monta˝u, BRUGG Systemy Rurowe Sp. jest kompetentnym i godnym polecenia partnerem. W Polsce BRUGG Systemy Rurowe ma siedzib´ w Płochocinie k/ Warszawy. CTA jest najwi´kszym producentem pomp ciepła w Szwajcarii. Naszà dbałoÊç o wysokà jakoÊç potwierdza prawie trzydziestoletnie doÊwiadczenie w projektowaniu i tworzeniu optymalnych energetycznie rozwiàzaƒ. Około 200 pracowników w Szwajcarii dba o ciàgły rozwój naszych umiej´tno- Êci oraz o podtrzymywanie bliskiej wi´zi z klientami. Zakres rozwiàzaƒ firmy obejmuje nast´pujàce systemy pomp ciepła: CTA Optiheat All-in-One; Eco i Duo, solanka/woda lub woda/woda CTA Aeroheat, monoblokowy rodzaj zabudowy; do ustawienia w wewnàtrz i na zewnàtrz CTA Optibox/Aerobox, kompaktowe centrale energetyczne do ogrzewania/ciepłej wody i wentylacji Sukces, jaki odnieÊliÊmy w Szwajcarii, skłonił nas do podj´cià działalnoÊci w innych krajach Europy, gdzie jesteÊmy aktywni ju˝ od 2 lat. W Polsce szukamy rzetelnego partnera dystrybucyjnego, który b´dzie wspierał nas w dà˝eniu do zachowania najwy˝szej jakoÊci. Wspólne stoisko firm szwajcarskich, hala 4 Innowacyjne produkty szwajcarskie: odnawialne êródła energii, efektywnoÊç energetyczna, Êrodowisko naturalne HakaGerodur AG Giessenstrasse 3 CH-8717 Benken Tel. +41 55 293 25 29 Fax +41 55 293 25 99 a. ebnoether@hakagerodur. hakagerodur. ch Schmid AG Holzfeuerungen Hörnlistrasse 12 CH-8360 Eschlikon Tel. +41 71 973 73 36 Fax +41 71 973 73 70 pas@holzfeuerung. holzfeuerung. ch TBF+Partner AG Turnerstrasse 25 CH-8033 Zürich Schweiz Tel. +41 43 255 23 73 Fax +41 43 255 23 99 pe@tbf. tbf. ch Toby AG Glutz-Blotzheim-Strasse 3 CH-4500 Solothurn Tel. +41 32 625 65 30 Fax +41 32 625 65 36 info@toby. toby. ch Materiał, jakim wraz ze swoim wymagajàcym i szerokim spektrum zastosowaƒ jest tworzywo sztuczne, to nasz Êwiat. Na bazie wytłaczania ciÊnieniowego znajdujemy odpowiednie rozwiàzania dostosowane do prawie ka˝dej z potrzeb naszych klientów. Nasze produkty wytwarzane sà w trzech zakładach produkcyjnych, dwóch w Szwajcarii i jednym w Niemczech. Funkcjonujemy na skal´ mi´dzynarodowà. Zasadnicza cz´Êç naszej działalnoÊci przypada na Szwajcari´ oraz Europ´ Zachodnià i Wschodnià. Nasz system geotermiczny GEROtherm ® obejmuje: pionowe sondy geotermiczne, poziome kolektory gruntowe, grzejniki drabinkowe dla pali energetycznych, zespół rozdzielników i kolektorów, a tak˝e kompletnà technik´ połàczeniowà, a˝ do pompy ciepła. Schmid AG Holzfeuerungen jest działajàcym na skal´ mi´dzynarodowà szwajcarskim przedsi´biorstwem rodzinnym z siedemdziesi´cioletnim doÊwiadczeniem w u˝ytkowaniu energii pozyskiwanej ze spalania drewna. JesteÊmy firmà o zasi´gu Êwiatowym, nasze bezpoÊrednie przedstawicielstwa znajdujà si´ w Niemczech, Francji, Włoszech, a od jesieni 2007 r. równie˝ w Rosji. Niezale˝nie od tego czy do ogrzewania u˝ywane sà pelety, kawałki drewna, czy zr´bki oraz czy sà one mokre czy suche, wszechstronnoÊç naszych produktów gwarantuje, pod wzgl´dem wydajnoÊci grzewczej i paliwa, najlepsze rozwiàzania dla ró˝nych klientów takich jak odbiorcy prywatni, gminy i zakłady przemysłowe. Firma produkuje i sprzedaje rozwiàzania dostosowane do specyfiki klientów, zaczynajàc od urzàdzeƒ dla domów prywatnych, a koƒczàc na kompleksowych instalacjach przemysłowych o mocy maksymalnej 25 MW dla takich mediów jak ciepła i goràca woda, para i olej termiczny. TBF+Partner AG to przedsi´biorstwo in˝ynieryjne, ktore ju˝ od ponad 40 lat udanie projektuje i realizuje du˝e i kompleksowe inwestycje w dziedzinie Êrodowiska naturalnego na terenie całej Europy. Z ponad 100 specjalistami ze wszystkich najwa˝niejszych dziedzin in˝ynierii i nauk przyrodniczych, ktorzy zajmujà si´ doradztwem i projektowaniem, prowadzimy kompleksowe projekty infrastrukturalne, od chwili pojawienia si´ pierwszego pomysłu, a˝ do momentu przekazania kluczy, a nawet w dalszych fazach. W naszej działalnoÊci najwa˝niejszy jest człowiek jako klient i współpracownik. Naszymi najistotniejszymi obszarami działania sà: Odpady + Energia | Âcieki + Osady Êciekowe | Budowa + Transport | Elektrotechnika + Automatyzacja procesów | Strategie + Opracowywanie projektów | Zarzàdzanie projektowe + Ochrona Êrodowiska. Toby AG – Szwajcarska jakoÊç od dziesi´cioleci. Firma Toby AG, nale˝àca do Grupy Glutz z siedzibà w Solothurn, jest rodzinnym przedsi´biorstwem z tradycjami kładàcym szczególny nacisk na jakoÊç oraz niezawodnoÊç. Produkty firmy Toby AG regulujà prac´ olejowych urzàdzeƒ grzewczych w sposób pewny, wygodny i niezawodny – od obsługiwanych r´cznie regulatorów oleju stosowanych w prostych piecach olejowych, a˝ do całkowicie zautomatyzowanych rozwiàzaƒ zapewniajàcych wygodne u˝ytkowanie instalacji grzewczej z atmosferycznym palnikiem olejowym. Paleta produktów: Regulatory przepływowe (manualne), opcjonalnie z termostatem/aquastatem Regulatory przepływowe ze sterownikiem do cz´Êciowo automatycznej regulacji Regulatory przepływowe z jednostkà sterujàcà do automatycznego dozowania przy u˝yciu pompy sterowanej cz´stotliwoÊciowo, pompy ciÊnieniowe do centralnego zasilania w olej urzàdzeƒ grzewczych oraz pomocnicze pompy zasilajàce do palników rozpylajàcych.

W jaki sposób przenieść tłumaczenia do Trenera słownictwa?

  • Podczas korzystania ze słownika zbieraj słówka, które chciałbyś później poćwiczyć. Zebrane słownictwo ukaże się w "Lista słówek".
  • Jeśli chcesz przenieść słówka do Trenera słownictwa, kliknij na "Import" na liście słówek.
Uwaga: słówka z tej listy słówek są dostępne jedynie w tej przeglądarce. Po przeniesieniu ich do Trenera słownictwa będą dostępne wszędzie.

Broszura informacyjna Cairox S Touch

Bezpośredni link do pobrania Broszura informacyjna Cairox S Touch

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Broszura informacyjna Cairox S Touch