Środki ostrożności i informacje o przepisach Fujitsu Primergy Bx900

Pracując z serwerem Fujitsu Primergy Bx900, należy przestrzegać następujących środków ostrożności i przepisów:

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności i informacje o przepisach Fujitsu Primergy Bx900

Wytwórcy, importerzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy, jak również producenci i importerzy pewnych szczególnych wyrobów, muszą poinformować o zidentyfikowanych zagrożeniach stwarzanych przez te substancje innych uczestników łańcucha dostaw, w tym także konsumentów.

Do tego celu służy oznakowanie substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem CLP przed wprowadzeniem jej do obrotu, gdy:

 • substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie;
 • mieszanina zawiera jedną lub większą liczbę substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie w ilości przekraczającej określoną wartość progową;
 • produkt jest substancją wybuchową.

CLP określa treść oznakowania na etykiecie i umiejscowienie na niej poszczególnych elementów. Etykieta powinna być solidnie przymocowana do opakowania w jednym lub kilku miejscach i musi zawierać następujące dane:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy;
 • nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi społeczeństwa (chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu);
 • Identyfikatory produktu;
 • w stosownych przypadkach piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty określające środki ostrożności i informacje uzupełniające wymagane na mocy innych przepisów.
 • CLP określa ogólne wymagania dotyczące oznakowania, tak by zapewnić bezpieczne stosowanie i dostawy substancji oraz mieszanin stwarzających zagrożenie. Pewne wyjątki w kwestii oznakowania dotyczą np. substancji i mieszanin zawartych w opakowaniach małych (zwykle o pojemności mniejszej niż 125 ml) lub w inny sposób trudnych do oznakowania. Inne przykłady zostały wymienione w punkcie 1. 3 załącznika I do rozporządzenia CLP. Wyjątki te pozwalają dostawcy pominąć zwroty określające zagrożenie i(lub) środki ostrożności albo piktogramy spośród elementów oznakowania wymaganych zazwyczaj zgodnie z rozporządzeniem CLP.

  Opakowanie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie musi być zaprojektowane, skonstruowane i zamykane w taki sposób, by jego zawartość nie mogła w żadnym wypadku wydostać się na zewnątrz. Zatem materiał, z którego wykonano opakowanie, musi być mocny i solidny oraz odporny na uszkodzenie przez jego zawartość. W przypadku wymiennych zamknięć możliwe musi być ponowne wielokrotne zamknięcie opakowania bez ryzyka wydostania się zawartości na zewnątrz.

  Opakowanie substancji chemicznej dostarczanej ogółowi społeczeństwa nie może wzbudzać zainteresowania lub ciekawości u dzieci ani wprowadzać w błąd konsumentów. Pod względem wyglądu lub konstrukcji opakowanie nie może być podobne do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych albo kosmetycznych.

  Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie

  Zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i(lub) wyczuwalne dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie są konieczne, jeśli dane substancje lub mieszaniny dostarczane są ogółowi społeczeństwa i stwarzają pewne zagrożenie lub jeśli produkt zawiera metanol albo dichlorometan. Omówienie różnych zagrożeń, których dotyczy ten obowiązek, dostępne jest na stronie „Szczególne sytuacje związane z oznakowaniem i pakowaniem”, do której łącze również znajduje się na tej stronie.

  W celu uzyskania szczegółowych wskazówek dotyczących wymogów w zakresie oznakowania i pakowania zalecane jest zapoznanie się z Wytycznymi dotyczącymi oznakowania i pakowania na podstawie rozporządzenia CLP.

  Ta sekcja opisuje �rodki ostro�no�ci, które nale�y zawsze zachowa� podczas u�ywania urz�dzenia.

  Tematy pokrewne

  �rodowiska, w których urz�dzenie mo�e by� u�ywane
  Pod��czanie wtyczek i kabli zasilaj�cych
  Obs�uga urz�dzenia g�ównego
  Obs�uga wn�trza urz�dzenia
  Obs�uga materia�ów eksploatacyjnych
  Inne �rodki ostro�no�ci

  Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

  • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
  • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
  • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

  Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

  Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

  Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

  Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

  Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

  EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

  Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

  Obowiązuje od 17 października 2020 r.

  P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  P102 – Chronić przed dziećmi.

  P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

  P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

  P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

  P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

  P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

  P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

  P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

  P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

  P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

  P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

  P232 – Chronić przed wilgocią.

  P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

  P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

  P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

  P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

  P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

  P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

  P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

  P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

  P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

  P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

  P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

  P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

  P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

  P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

  P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

  P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

  P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

  P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

  P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

  P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

  P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

  P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

  P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

  P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

  P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

  P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

  P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

  P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

  P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

  P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

  P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

  P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

  P330 – Wypłukać usta.

  P331 – NIE wywoływać wymiotów.

  P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

  P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

  P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

  P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

  P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

  P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

  P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

  P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

  P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

  P352 – Umyć dużą ilością wody/…

  P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

  P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

  P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

  P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

  P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

  P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

  P370 – W przypadku pożaru:

  P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

  P372 – Zagrożenie wybuchem.

  P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

  P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

  P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

  P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

  P378 – Użyć… do gaszenia.

  P380 – Ewakuować teren.

  P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

  P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

  P391 – Zebrać wyciek.

  P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

  P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

  P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

  P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

  P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

  P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

  P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

  P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

  P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

  P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

  P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

  P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

  P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

  P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

  P401 – Przechowywać zgodnie z ….

  P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

  P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

  P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

  P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

  P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

  P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

  P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

  P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

  P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

  P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

  P420 – Przechowywać oddzielnie.

  P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

  P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

  P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

  P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

  P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

  P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

  P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

  P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

  Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

  Oferowane usługi

  • Tłumaczenie karty charakterystyki
  • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
  • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
  • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
  • Tworzenie projektu etykiety

  Użyteczne informację

  • Oznakowanie CLP w praktyce
  • Elementy etykiety karty charakterystyki
  • Piktogram zagrożeniu
  • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

  Środki ostrożności i informacje o przepisach Fujitsu Primergy Bx900

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności i informacje o przepisach Fujitsu Primergy Bx900

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności i informacje o przepisach Fujitsu Primergy Bx900