Środki ostrożności dotyczące instalacji Frigidaire Cglefm97dbf

Aby zainstalować Frigidaire Cglefm97dbf bezpiecznie i sprawnie, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące instalacji Frigidaire Cglefm97dbf

Instrukcje bezpieczeństwa i obsługi

Instrukcja dotyczące

bezpieczeństwa

Aby zredukować ryzyko odniesienia poważnych

obrażeń lub poniesienia śmierci przez Ciebie lub

inne osoby, przed przystąpieniem do instalacji,

obsługi, naprawy, konserwacji lub wymiany

akcesoriów w maszynie, przeczytaj dokładnie i z

pełnym zrozumieniem Instrukcje bezpieczeństwa i

obsługi.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi

umieść w miejscu roboczym i przekaż ich kopie

pracownikom. Każdy pracownik powinien zapoznać

się z ich treścią przed rozpoczęciem pracy lub

naprawy. Tylko do zastosowań profesjonalnych.

Dodatkowo, operator lub pracodawca operatora

powinien dokonać oceny specyficznych zagrożeń

mogących występować przy poszczególnych

zastosowaniach maszyny.

Ostrzeżenia użyte w tekście

Ostrzeżenia użyte w tekście: Niebezpieczeństwo,

Ostrzeżenie i Uwaga mają następujące znaczenia:

NIEBEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

PRZESTROGA

Środki ochrony osobistej i

wymagane kwalifikacje

Obsługę i konserwację urządzenia wolno powierzać

tylko osobom posiadającym odpowiednie

kwalifikacje i przeszkolenie. Muszą one być fizycznie

w stanie dać sobie radę z wielkością, masą i mocą

urządzenia. Kieruj się zawsze zdrowym rozsądkiem

popartym prawidłową oceną sytuacji.

224

Wskazuje na niebezpieczną

sytuację, której należy unikać,

gdyż w przeciwnym razie

stanie się ona przyczyną

śmierci lub poważnych

obrażeń.

gdyż w przeciwnym razie może

stać się przyczyną śmierci lub

poważnych obrażeń.

stać się przyczyną lżejszych

lub średnich obrażeń.

CP 0112, CP 0112 S, CP 0112 EX

Środki ochrony osobistej

Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony

osobistej. Operatorzy oraz inne osoby przebywające

w obszarze roboczym muszą nosić środki ochronny

osobistej, które obejmują co najmniej:

>

Hełm ochronny

Ochronniki słuchu

Przeciwodpryskowe okulary ochronne z

zabezpieczeniem bocznym

Środki ochrony dróg oddechowych w stosownych

przypadkach

Rękawice ochronne

Odpowiednie obuwie ochronne

Odpowiedni kombinezon roboczy lub podobną

odzież (nie może być luźna) okrywającą ramiona

i nogi.

Środki odurzające, alkohol, leki

Środki odurzające,

alkohol, leki

Środki odurzające, alkohol i leki mogą mieć wpływ

na zdolność oceny sytuacji i koncentrację.

Spowolniona reakcja i niewłaściwa ocena sytuacji

mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet

śmierci.

Nie używaj nigdy urządzenia będąc w stanie

zmęczenia lub pod wpływem środków

odurzających, alkoholu lub leków.

Nikt będący pod wpływem środków

odurzających, alkoholu lub leków nie ma prawa

obsługiwać urządzenia.

Instalacja, środki

ostrożności

pneumatyczny

Luźny przewód pneumatyczny może chaotycznie

poruszać się powodując obrażenia ciała lub śmierć.

W celu zmniejszenia tego ryzyka:

Sprawdź czy pneumatyczny przewód giętki i

połączenia są nieuszkodzone.

Sprawdź, czy wszystkie mocowania

pneumatyczne są prawidłowo zaciśnięte.

Nigdy nie podnoś urządzenia za przewody

pneumatyczne.

Nigdy nie próbuj odłączać przewodu

pneumatycznego pod ciśnieniem. Najpierw

odłącz zasilanie pneumatyczne kompresora a

następnie odpowietrz urządzenie uruchamiając i

zatrzymując je.

9800 0798 90e | Oryginalne instrukcje

Bijący przewód

Środki ostrożności dotyczące instalacji

Miejsce instalacji

Piętro

Okablowanie urządzenia zdalnego sterowania

 Schemat okablowania

Urządzenie wewnętrzne

R1

R2

Okablowanie ZS (zasilanie przez urządzenie)

• Brak biegunowości

Zaciski okablowania ZS

 Rodzaj okablowania

 Stosować kable o przekroju 0, 5 do

1, 25 mm

.

2

 Całkowita długość przewodu: 500 m lub

mniej

(długość przewodu pomiędzy urządzeniami

wewnętrznymi powinna wynosić 200 m lub

mniej).

 Liczba podłączanych urządzeń

Urządzenie zdalnego sterowania: Maks. 2

Urządzenie wewnętrzne: Maks. 8

78

(PO)

5 mm lub więcej

50 mm lub

więcej

1 do 1, 5 m

 Zainstalować na wysokości 1–1, 5 m od

podłogi (w miejscu, gdzie można zmierzyć

średnią temperaturę w pomieszczeniu).

 Zainstalować pionowo względem podłogi.

 Instalując więcej niż 1 urządzenie zdalnego

sterowania (jedno obok drugiego), należy

zachować odległość 5 mm z prawej i lewej

strony, oraz 50 mm od góry i od dołu.

 Unikać następujących miejsc instalacji:

• przy oknie itp., przy oknie itp., gdzie urządzenie

wystawione jest na bezpośrednie działanie

promieni słonecznych i strumienia powietrza;

• w cieniu lub z tyłu obiektów, gdzie

urządzenie jest zakryte od przepływu

powietrza w pomieszczeniu;

• w miejscach, gdzie występuje zjawisko

skraplania (urządzenie zdalnego sterowania

nie jest odporne na wilgoć i sączenie cieczy);

• w pobliżu źródeł ciepła;

• na nierównej powierzchni;

 Zachować odległość co najmniej 1 m od

odbiorników telewizyjnych, radiowych i komputerów

(powodują zamazanie obrazu i szumy).

Uwaga

ZS

 Zastosować okablowanie ZS zasilane

1

z urządzenia o grubości izolacji co

najmniej 1 mm włącznie z koszulką.

Przepisy dotyczące średnicy przewodów

różnią się w zależności od lokalnych

przepisów. Przed rozpoczęciem pracy

należy zapoznać się z lokalnymi

przepisami elektrycznymi dotyczącymi

zasilania przez urządzenia. Należy

sprawdzić, czy instalacja jest zgodna

z odpowiednimi zasadami i przepisami.

 Należy uważać, aby nie podłączyć

kabli do innych zacisków urządzeń

wewnętrznych (np. zacisku przewodów

zasilania), może to być przyczyną usterki.

 Nie związywać razem z okablowaniem zasilania

i nie przechowywać w tej samej metalowej

tubie, może to być przyczyną błędu działania.

 Jeśli pojawiają są zakłócenia zasilania

urządzenia, zamontować fi ltr szumów.

Środki ostrożności dotyczące instalacji:

Okna drzwi, taśma uszczelniająca jest ważnym elementem w systemie okienno -drzwiowe, odgrywa rolę izolacji akustycznej, pogoda dowód, zachowania ciepła, chronić okna i tak dalej.

Ponieważ uszczelnienia pas długi okres narażone w powietrzu, wpływ długotrwałego narażenia na promienie ultrafioletowe słońca, wiatru i deszczu i klimat, z upływem czasu będzie produkować zjawiska takie jak starzenie się, deformacji, odpada, złamania, wiele drzwi i Windows uszczelkę w procesie instalacji, aby mocno gumy taśmy siatki z drzwi i okna, często można wyciągnąć gumowe taśmy jest bardzo napięty jest bardzo napięty, nie może zagwarantować Wolne Państwo z taśma uszczelniająca, to może przyspieszyć proces szybkiego starzenia się taśma uszczelniająca, będzie uszczelniające taśmy odpada, zjawisko takie jak rozciąganie, złamania.

Szczelność połączeń w procesie instalacji, w związku z tym, należy możliwie w czasie instalacji z gumy butylowej pasek, marka gumowe taśmy więcej niż długość drzwi i Windows zestawu side, cant przerwy, w rogu z kleju klej jest firma, mają mało ekspansji margines.

Środki ostrożności dotyczące instalacji Frigidaire Cglefm97dbf

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące instalacji Frigidaire Cglefm97dbf

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące instalacji Frigidaire Cglefm97dbf